Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ТЕСТ 1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ


Завдання 1—14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Два автомобілі рухаються в одному напрямку по прямому шосе з однаковими швидкостями. Чому дорівнює швидкість першого автомобіля відносно другого?


2. На рисунку подано графік залежності переміщення від часу за умови рівномірного прямолінійного руху. Якою є швидкість руху тіла?


3. Прямуючи з одного пункту в другий, мотоцикліст рухався зі швидкістю 60 км/год, а дорогою назад — зі швидкістю 10 м/с. Якою була середня швидкість мотоцикліста за весь час руху?


4. Яка формула (і) відповідає графіку залежності проекції швидкості від часу, зображеному на рисунку?


5. На рисунку зображено графік залежності проекції прискорення від часу. Вважаючи, що початкова швидкість тіла дорівнювала нулю, визначте переміщення через 4 с від початку руху.


6. Залежність координати від часу для певного тіла описується рівнянням х = 8t —t2. У який момент часу проекція швидкості тіла на вісь Ох дорівнює нулю?


7. Від високої скелі відколовся і став вільно падати камінь. Яку швидкість він матиме через 3 с від початку падіння?


8. Стрілу пущено вертикально вгору. Проекція її швидкості на вертикальний напрямок змінюється з часом відповідно до графіка на рисунку. У який момент часу стріла досягне максимальної висоти?


9. М’яч кидають із даху, розташованого на висоті 20 м від землі. Його початкова швидкість дорівнює 25 м/с і напрямлена горизонтально. Якою є дальність польоту м’яча?


10. 3 якою швидкістю треба кинути тіло горизонтально з певної висоти А, щоб дальність польоту дорівнювала висоті, з якої кинуто тіло?


11. Граючись, двоє хлопчиків кидають один одному м’яч На яку висоту підніметься м’яч під час гри, якщо від одного гравця до другого він летить протягом 2 с?


12. 3 якою лінійною швидкістю відбувався рівномірний рух по колу радіусом 50 м, якщо за 10 хв. тіло зробило 60 обертів?


13. Яку поступальну швидкість мають верхні точки обода велосипедного колеса, якщо велосипедист їде зі швидкістю 20 км/год?


14. Під яким кутом до горизонту потрібно кинути тіло з початковою швидкістю 20 м/с, щоб тіло впало на відстані 40 м від точки кидка? Опором повітря знехтуйте.

Вважайте, що g= 10 м/с2.


Завдання 15—16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку «х» у наведеній таблиці.


15. Установіть відповідність між кінематичними поняттями і їх означеннями.

1 Механічний рух

2 Система відліку

3 Швидкість

4 Прискорення


А Характеризує швидкість зміни переміщення

Б Характеризує швидкість зміни швидкості

В Вводиться для визначення розташування тіла в будь-який момент часу

Г Характеризує залежність координати від часу

Д Характеризує зміну з часом розташування одного тіла відносно другого


16. Вісь Ох напрямлена вздовж траєкторії прямолінійного руху тіла. Установіть відповідність між рухом тіла і кінематичними характеристиками руху.

1 Тіло рухається рівномірно в напрямку осі Ох

2 Тіло рухається рівномірно в напрямку, поотилежному осі Ох

3 Тіло рухається прискорено в напрямку осі Ох

4 Тіло рухається уповільнено в напрямку осі ОхУ завданнях 17—20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)


17. Із двох пунктів, відстань між якими 100 м, одночасно назустріч одне одному почали рухатися два тіла. Швидкість одного з них 20 м/с. Якою є швидкість другого тіла, якщо вони зустрілися через 4 с? Відповідь наведіть у метрах на секунду.

Відповідь:___________________________________


18. Під час рівноприскореного руху зі стану спокою тіло проходить за п’яту секунду 90 см. Визначте шлях тіла за сьому секунду. Відповідь наведіть у метрах.

Відповідь:___________________________________


19. Тіло, що вільно падало без початкової швидкості, в останню секунду падіння пройшло 2/З свого шляху. Знайдіть увесь шлях, пройдений тілом.

Відповідь наведіть у метрах.

Відповідь:___________________________________


20. За графіком залежності швидкості від часу для тіла, що рухається прямолінійно (див. рисунок), визначте модуль переміщення тіла за перші 6 с руху. Відповідь наведіть у метрах.

Відповідь:_____________________________________


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити