Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ТЕСТ 2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ


Завдання 1—14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Які з величин (швидкість, сила, прискорення, переміщення) у разі механічного руху завжди збігаються за напрямком?

А Сила і прискорення

Б Сила і швидкість

В Сила і переміщення

Г Прискорення і переміщення


2. Рівнодійна всіх сил, що діють на тіло, дорівнює нулю. Це тіло рухається чи перебуває в стані спокою?

А Тіло обов’язково перебуває в стані спокою

Б Тіло рухається рівномірно прямолінійно або перебуває в стані спокою

В Тіло обов’язково рухається рівномірно прямолінійно

Г Тіло рухається рівноприскорено


3. На рисунку подано графік залежності від часу рівнодійної всіх сил, що діють на тіло, яке рухається прямолінійно. У якому інтервалі часу швидкість зростала?

А Тільки в інтервалі 0—1 с

Б Тільки в інтервалі 0—3 с

В Тільки в інтервалі 0—4 с

Г Тільки в інтервалі 0—5 с


4. Людина тягне динамометр за гачок із силою 80 Н, другий гачок динамометра прикріплено до стіни. Якими є показання динамометра?


5. Молоток масою 800 г б’є по цвяху й забиває його в дошку. Швидкість молотка перед ударом дорівнює 5 м/с, після удару — 0. Якою є середня сила удару молотка, якщо тривалість удару 0,2 с?


6. Масивний вантаж підвішений на тонкій нитці 1 (див. рисунок). Знизу до вантажу прикріплена така сама нитка 2. Яка з ниток обірветься першою, якщо різко смикнути за нитку 2?


7. На рисунку а зображено динамометр із вантажем і учнівською лінійкою. Використовуючи показання динамометра (рисунок б), визначте жорсткість пружини динамометра.8. Суцільний циліндр підвішений до динамометра. На рисунку показано шкалу динамометра, коли циліндр перебуває в повітрі (а) і повністю занурений у воду (б). Визначте густину матеріалу циліндра.


9. Кінь тягне віз. Порівняйте модулі сил F 1 дії коня на віз і F 2 дії воза на коня під час рівномірного руху воза.


10. На експериментальному пристрої, зображеному на рисунку, установлено дві кулі масами mE і mM (mM = 0,1 кг), скріплені стиснутою легкою пружиною. Чому дорівнює маса mK , якщо після перепалення нитки l 1 = 1 м, l 2 = 0,5 м?


11. На гладенькому горизонтальному столі розташовані два бруски, зв’язані міцною ниткою (див. рисунок). Маса першого бруска 0,5 кг, а другого — 0,1 кг. До першого бруска прикладено горизонтальну силу З Н. Яка сила діє на другий брусок?


12. Після удару ключкою шайба масою 150 г ковзає по льоду. При цьому п швидкість змінюється відповідно до рівняння υ K = 20 – 3t. Яким є коефіцієнт тертя шайби об лід?


13. На рисунку прив’язаний до нитки тягарець обертається по колу з доцентровим прискоренням а0 , що дорівнює 3 м/с2 (див. рисунок). З яким прискоренням обертатиметься тягарець, якщо нитка порветься?


14. Камінь, прив’язаний до мотузки завдовжки L = 2,5 м, рівномірно обертається у вертикальній площині (див. рисунок). Маса каменя 2 кг. Яким має бути значення періоду обертання каменя, щоб його вага в точці А дорівнювала нулю?


Завдання 15—16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку «х» у наведеній таблиці.


15. Установіть відповідність між назвами фізичних величин, що стосуються основ динаміки, і формулами.

1 Прискорення вільного падіння поблизу поверхні Землі

2 Перша космічна швидкість

3 Вага тіла, що рухається з прискоренням

4 Швидкість супутника, який рухається по коловій орбіті на висоті А


16. Установіть відповідність між деякими умовами (або властивостями) та їхнім поясненням.

1 Одна з властивостей сил, пов’язаних із третім законом Ньютона

2 Одна з відмінностей ваги від сили тяжіння

3 Умова, за якої вага тіла дорівнює нулю

4 Одна з причин виникнення сили тертя


А На тіло діє тільки сила тяжіння

Б Мають різну фізичну природу

В Мають ту саму фізичну природу, оскільки зумовлені однією взаємодією

Г Точки земної поверхні поблизу екватора розташовані далі від центра Землі, ніж точки біля полюсів

Д Дія сил міжмолекулярного притягання


У завданнях 17—20 впишіть відповідь у зазначених одиницях, (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)


17. Знайдіть проекцію сили Fx , що діє на тіло масою 500 кг, якщо тіло рухається прямолінійно і його координата змінюється за законом х = 20 – 10t + t2. Відповідь наведіть у ньютонах.

Відповідь:___________________________________


18. Знайдіть абсолютне подовження троса з коефіцієнтом жорсткості 100 кН/м під час буксирування автомобіля масою 2 т з прискоренням 0,5 м/с2. Відповідь наведіть у сантиметрах.

Відповідь:___________________________________ /span>


19. Визначте прискорення вільного падіння на висоті, яка дорівнює радіусу Землі. Відповідь наведіть у метрах на секунду у квадраті.

Відповідь:___________________________________


20. Рушивши з місця, автобус масою 10 т набрав на шляху 50 м швидкість 10 м/c. Знайдіть коефіцієнт тертя, якщо сила тяги дорівнює 14 кН.

Відповідь:___________________________________


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити