Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ТЕСТ 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ


Завдання 1—14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.


1. Візок масою 4 кг, що рухається зі швидкістю 3 м/с, зчіпляється з нерухомим візком масою 2 кг. Якою є швидкість візків після їхнього зчеплення?


2. Снаряд масою 40 кг, що летить горизонтально зі швидкістю 400 м/с, влучає в нерухому платформу з піском і застрягає в піску. З якою швидкістю стала рухатися платформа?


3. На рисунку показано залежність імпульсу автомобіля від часу. Який із графіків зміни з часом сили, що діє на автомобіль, відповідає цій залежності?


4. Рух кульки масою 500 г описується рівнянням x = 0,5 — 4t + 2t2. Визначте імпульс кульки через 3 с після початку відліку часу.


5. Недеформовану пружину жорсткістю 30 Н/м розтягли на 0,04 м. Чому дорівнює потенціальна енергія розтягнутої пружини?


6. Санчата ковзають горизонтальною поверхнею. На рисунку показано залежність механічної енергії санчат від їхньої координати. Який із графіків показує залежність сили, що діє на санчата, від координати?

7. Кулька скочувалася з гірки по трьох різних жолобах. У якому з випадків 1—3, зображених на рисунку, виконано більшу роботу сили тяжіння?


8. Ракета, що складається з двох ступенів, рухалася зі швидкістю υ 0 = 6 км/с (a). Ступінь І після відділення рухався зі швидкістю υ 1 = 2 км/с (б). Маса ступеня І m 1 =1∙103 кг, маса ступеня II m 2 = 2∙103 кг. Якою була швидкість ступеня II після відділення першого?


9. Пластилінова куля масою 0,1 кг зі швидкістю 1 м/с налітає на нерухомий візок масою 0,1 кг, прикріплений до пружини (див. рисунок),

і прилипає до нього. Чому дорівнює повна енергія системи під час її подальших коливань? Тертям знехтувати.


10. Щоб розтягти пружину на 5 см, треба виконати роботу, яка дорівнює 0,25 Дж. Яку силу треба прикласти, щоб розтягти недеформовану пружину на 10 см?


11. Ковзаняр масою 70 кг, стоячи на ковзанах на льоду, кидає в горизонтальному напрямку камінь масою 3 кг зі швидкістю 8 м/с відносно Землі. На яку відстань відкотиться при цьому ковзаняр, якщо коефіцієнт тертя ковзанів об лід 0,02?


12. Схилом гори завдовжки 500 м скотилися з висоти 10 м санчата масою 60 кг. Визначте середню силу опору в хоці скочування санчат, якщо біля підніжжя гори вони мали швидкість 8 м/с. Початкова швидкість санчат дорівнювала нулю.


13. Куля масою 10 г, що летіла зі швидкістю 800 м/с, пробила дошку завтовшки 8 см. Після цього швидкість кулі зменшилася до 400 м/с. Знайдіть середню cилу опору, що діяла на кулю.


14. Невелике тіло зісковзує з вершини півсфери радіусом 30 см. На якій висоті тіло зірветься з поверхні півсфери й полетить униз? Тертя не враховувати.


Завдання 15—16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку «х» у наведеній таблиці.


15. Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються законів збереження, і самими формулами.

1 Імпульс сили

2 Робота сили тяжіння

3 Робота сили пружності

4 Кінетична енергія16. Установіть відповідність між фізичною величиною та її характеристикою.

1 Потужність

2 Енергія

3 Кінетична енергія

4 Потенціальна енергія


А Характеризує рух тіла

Б Характеризує взаємодію тіл або частин тіла В Характеризує швидкість виконання роботи

Г Характеризує роботу сили тертя під час руху по замкненій траєкторії

Д Характеризує здатність тіла виконувати роботу внаслідок зміни свого стану


У завданнях 17—20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)


17. Людина і візок рухаються одне назустріч одному, причому маса людини у 2 рази більша, ніж маса візка. Швидкість людини 2 м/с, а візка 1м/с. Людина заскакує на візок і залишається на ньому. Якою стала швидкість людини разом із візком? Відповідь наведіть у метрах на секунду.

Відповідь:___________________________________


18. Потяг масою 2000 т рухаючись із місця з прискоренням 0,2 м/с2, досягає потрібної швидкості через 1 хв. Визначте середню потужність потягу, якщо коефіцієнт опору руху 0,005. Відповідь наведіть у мегаватах.

Відповідь:___________________________________


19. Знайдіть ККД похилої площини завдовжки 1 м і заввишки 0,6 м, якщо коефіцієнт тертя під час руху по ній тіла дорівнює 0,1.

Відповідь:___________________________________


20. Камінь масою 0,4 кг кинули вертикально вгору зі швидкістю 20 м/с. Чому дорівнюють кінетична й потенціальна енергії каменя на висоті 15 м? Відповідь наведіть у джоулях.

Відповідь:___________________________________


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити