Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

 

ТЕСТ 5. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

 

Завдання 1—14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

 

1. Як змінюється внутрішня енергія тіла в разі підвищення його температури?

 

2. Газ не виконує роботи в ході:

 

3. На рисунку показано ізобару газу в координатах р, V. Визначте роботу, виконану газом у процесі розширення.

 

4. Ідеальний газ одержав кількість теплоти, що дорівнює 300 Дж, і виконав роботу, яка дорівнює 100 Дж. Як змінилася при цьому внутрішня енергія газу?

 

5. Ідеальний газ виконав роботу, що дорівнює 100 Дж,: віддав кількість теплоти 300 Дж. Як змінилася при цьому внутрішня енергія газу?

 

6. Над тілом виконали роботу А зовнішні сили, і тілу передано певну кількість теплоти Q. Чому дорівнює зміна внутрішньої енергії тіла ΔU?

 

7. Ідеальному газові передається певна кількість теплоти таким чином, що в будь-який момент часу передана кількість теплоти ΔQ дорівнює роботі Аr. виконаній газом. Який процес здійснений?

 

8. Перехід газу зі стану В у стан С відбувається різними способами: 1, 2 і 3 (див. рисунок). У якому випадку робота газу є мінімальною?

nbsp;

9. Теплова машина за цикл роботи одержує від нагрівника кількість теплоти, яка дорівнює 100 Дж, і віддає холодильнику кількість теплоти, що становить 40 Дж. Яким є ККД теплової машини?

 

10. Теплова машина з ККД 40 % за цикл роботи віддає холодильнику кількість теплоти, що дорівнює 60 Дж. Яку кількість теплоти машина одержує від нагрівника за цикл роботи?

 

11. Теплова машина, робочим тілом якої є 1 моль ідеального одноатомного газу, здійснює цикл, зображений на рисунку. Яким є ККД цього циклу?

 

12. Відносна вологість повітря в кімнаті за температури 20 °С становить 44 %. Якими є показання вологого термометра психрометра?

 

13. За температури 25 °С відносна вологість повітря в приміщенні дорівнює 70 %. Якою є маса роси, що випала з 1 м3 повітря після зниження температури до 16 °С ?

 

14. Спалюючи 200 г бензину, воду масою 8 кг нагрівають від 20 °С до 100 °С, причому частина води випаровується. Скільки води випарувалося, якщо ККД нагрівника дорівнює 40 %?

 

Завдання 15—16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку «х» у наведеній таблиці.

 

15. Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються термодинаміки, І власне формулами.

1 Кількість теплоти, необхідна для нагрівання тіла

2 Кількість теплоти, необхідна для плавлення тіла

3 Відносна вологість повітря

4 Кількість теплоти, що виділяється в ході згоряння палива

 

16. Установіть відповідність між означеннями і назвами фізичних величин.

1 Вміст водяної пари (у грамах) в 1 м3 повітря

2 Температура, за якої водяна пара стає насиченою

3 Кількість теплоти, яку одержує 1 кг речовини в разі зміни її температури на 1 К

4 Кількість теплоти, необхідна для перетворення за сталої температури 1 кг рідини в пару

 

А Абсолютна вологість

Б Питома теплоємність

В Питома теплота пароутворення

Г Відносна вологість

Д Точка роси

 

У завданнях 17—20 впишіть відповідь у зазначених одиницях, (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)

 

17. У ході ізобарного нагрівання на 159 К газ, маса якого 3,47 кг, виконав роботу, що дорівнює 144 кДж. Визначте молярну масу газу. Відповідь наведіть у кілограмах на моль.

Відповідь:___________________________________

 

18. Для ізобарного нагрівання газу, кількість речовини якого 800 моль, на 500 К йому передали кількість теплоти 9,4 МДж. Визначте приріст його внутрішньої енергії. Відповідь наведіть у мегаджоулях.

Відповідь:___________________________________

 

19. Визначте кількість теплоти, необхідну для переведення одного моля одноатомного ідеального газу зі стану 1 у стан 3 (див. рисунок). У стані 1 температура газу Т1 = 300 К. Відповідь наведіть у кілоджоулях.

Відповідь:___________________________________

 

20. Визначте мінімальну швидкість, з якою мають летіти назустріч одна одній дві однакові краплинки води, щоб при зіткненні повністю випаруватися. Температура краплинок перед зіткненням 20 °С. Вважайте, що у внутрішню енергію краплинок перейшло 50 % їхньої механічної енергії. Відповідь наведіть у сотнях метрів на секунду.

Відповідь: ___________________________________

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити