Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина ІІ ПРИЙОМИ РОЗВЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ

МЕХАНІКА

4. ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІКИ РІДИН ТА ГАЗІВ

4.3. Задачі на умови плавання тіл (див. п. 4.3.2, с. 53)

4.3.1.* Повітряну кулю заповнено газом, густина якого в 4 рази менша за густину повітря. Газ у кулі підігріли, унаслідок чого допустима маса вантажу, який може підняти куля, збільшився у 1,2 разу. У скільки разів густина газу у кулі стала меншою за густину повітря? Вагою оболонки кулі знехтуйте, об'єм кулі вважайте незмінним.

Розв'язання

Куля плаває усередині повітря, тому рт = р0; рт = .

Маса кулі m складається з маси газу усередині кулі mг = pV , маси оболонки mоб і маси вантажу mв. Оскільки масою оболонки нехтуємо, то m = pV + mв.

Отже, маємо: рт = = p + .

Оскільки рт = р0, то р0 = р + . Р0 - Р = .

Запишемо отриманий вираз для станів 1 і 2 та врахуємо, що р1 = , mв2 = 1,2 mв1:

Рекомендації до розв'язання.

Зверніть увагу на таке. Якщо тіло плаває всередині рідини (або газу), це означає, що:

✵ сили, які діють на тіло, скомпенсовані;

✵ середня густина тіла рт дорівнює густині р0 рідини (або газу): рт = р0;

✵ середня густина тіла розраховується за формулою рт = , де m — маса тіла, V — об'єм тіла.

Стан 1.

р0 - р1 = р0 - = = = . (1)

Стан 2.

р0 - р2 = р0 - р2 = . (2)

Почленно поділимо рівняння (1) на рівняння (2):

= 3,6р0 = 4р0 - 4р2 2 = 0,4р0 = = 10.

Відповідь: у 10 разів.

Задачі для самостійного розв'язання

4.3.2. Навантажений пліт об'ємом 5 м3 наполовину занурений у воду. Визначте масу вантажу, якщо густина води дорівнює 1000 кг/м3, густина матеріалу, з якого виготовлений пліт,— 400 кг/м3. Вважайте, що g = 10 м/с2.

А

Б

В

Г

500 кг

1500 кг

3000 кг

5000 кг

Рекомендації до розв'язання.

Зверніть увагу па таке.

✵ Якщо тіло плаває на поверхні рідини, то сили, які діють на тіло, скомпенсовані.

✵ Вантаж діє на тіло, яке плаває на поверхні рідини, своєю вагою. У стані спокою вага вантажу дорівнює силі тяжіння, що діє на нього:

рв = mвg.

4.3.3. * Повітряна куля об'ємом 100 м3, яка наповнена теплим повітрям густиною 0,5 кг/м3, плаває на невеликій висоті над землею. Визначте (с/ кілограмах) загальну масу оболонки кулі та вантажу, який підвішено до кулі, якщо густина зовнішнього повітря становить 1,3 кг/м3.

4.3.4. Повітряна куля об'ємом 600 м3 натягує причальний трос. Якщо кулю звільнити від троса, вона піднімається до висоти, де густина повітря становить половину від густини на рівні землі. Визначте силу (у ньютонах), з якою куля натягує причальний трос.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити