Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина ІІІ ПРОБНИЙ ТЕСТ

ТЕСТ 1

Завдання 1—20 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей А.

1. Тіло рухається прямолінійно вздовж осі ОХ. На рисунку подано графік залежності проекції швидкості руху тіла від часу. Визначте, який з графіків відповідає залежності координати тіла від часу, якщо початкова координата тіла х0 = 2 м.

2. Знайдіть радіус колеса, що обертається навколо осі, яка проходить через центр колеса, якщо відомо, що лінійна швидкість руху точки на ободі колеса в 1,5 разу більша за лінійну швидкість руху точки колеса, яка розташована на відстані 5 см від обода.

А

Б

B

Г

5 см

7,5 см

15 см

75 см

3. Людина масою 80 кг знаходиться у ліфті. З яким прискоренням рухається ліфт, якщо людина тисне на його підлогу із силою 1000 Н? Вважайте, що g = 10 м/с2.

А

Б

В

Г

1,5 м/с2

2,5 м/с2

10 м/с2

22,5 м/с2

4. У скільки разів сила тяжіння, яка діє на тіло на поверхні Землі, більша за силу тяжіння, яка діє на те саме тіло, але розташоване від поверхні Землі на висоті, що дорівнює трьом радіусам Землі?

А

Б

В

Г

У 3 рази

У 4 рази

У 9 разів

У 16 разів

5. Брусок завширшки 30 см і заввишки 40 см стоїть на столі (див. рисунок). Яку найменшу горизонтальну силу треба прикласти до бруска, щоб повернути його через ребро, яке перпендикулярне до площини рисунка і проходить через точку А? Маса бруска 2,4 кг.

А

Б

В

Г

2,4 Н

9,0 Н

18Н

24 Н

6. Тіло, на яке діє сила , рухається вздовж осі ОХ. Скориставшись графіком залежності Fx(sx) (див. рисунок), визначте роботу сили на ділянці шляху від 0 до 50 м.

А

Б

В

Г

3,75 кДж

5 кДж

10кДж

22,5 кДж

7. Тягарець масою m коливається на пружині жорсткістю k. Масу тягарця збільшили в 2 рази, а жорсткість пружини — у 8 разів. Чи змінився період коливань тягарця, а якщо змінився, то як?

A

Б

В

Г

Зменшився у 2 рази

Не змінився

Збільшився у 2 рази

Збільшився в 16 разів

8. Азот міститься в балоні об'ємом 50 л під тиском 15 атм за температури 27 °С. Скільки молекул азоту міститься в балоні? Вважайте, що 1 атм = 105 Па.

A

Б

В

Г

6,0 ∙ 1023 молекул

1,9 ∙ 1023 молекул

1,8 ∙ 1027 молекул

1,8 ∙ 1025 молекул

9. На якій відстані один від одного потрібно розташувати два точкові заряди 2,5 і 6,0 нКл, щоб вони відштовхувались із силою 2,4 мН? Заряди знаходяться в повітрі.

А

Б

В

г

0,56 мм

1,8 мм

5,6 мм

7,5 мм

10. За умови послідовного з'єднання двох конденсаторів їхня загальна ємність дорівнює 1,2 мкФ. Ємність одного з конденсаторів 3,0 мкФ. Визначте ємність другого конденсатора.

А

Б

В

Г

0,5 мкФ

1,8 мкФ

2,0 мкФ

4,2 мкФ

А

Б

і(t) = 1,2cos100t( (А)

і(t) 1,2sin100t( (А)

В

Г

i(f) = 1,2cos50t (А)

i(t) = 2,4sint (А)

11. Знайдіть напругу, подану на ділянку кола (див. рисунок), якщо амперметр показує 1,2 А, а опір кожного резистора дорівнює 2,0 Ом.

А

Б

В

Г

0,6 В

2,4 В

3,6 В

7,2 В

12. Визначте, у якому положенні установиться магнітна стрілка (див. рисунок), якщо коло котушки замкнути.

А

Б

В

Г

У положенні 1

У положенні 2

У положенні 3

У положенні 4

13. Негативний йон рухається зі швидкістю 500 м/с в однорідному магнітному полі індукцією 2,5 мТл по колу радіусом 1,5 см. Яку масу має йон, якщо його заряд дорівнює 3,2 ∙10-19 Кл?

А

Б

В

Г

1,7 ∙ 10-19 кг

2,4 ∙ 10-26 кг

1,2 ∙ 10-24 кг

4,8 кг

14. У замкненій провідній котушці, яка містить 100 витків проводу, внаслідок рівномірної зміни магнітного потоку на 18 мВб індукувалась ЕРС індукції 12 В. Визначте час зміни магнітного потоку.

А

Б

В

Г

0,15с

15 с

21 с

150 с

15. За графіком гармонічних коливань (див. рисунок) визначте рівняння коливань.

16. До джерела змінного струму, напруга на виході якого змінюється з частотою 100 Гц, послідовно підключено котушку індуктивністю 40 мГн і конденсатор змінної ємності. Як буде змінюватися сила струму в колі, якщо поступово змінювати ємність конденсатора від 0,25 до 25 мкФ? Активний опір кола є нехтовно малим.

А

Б

в

г

Увесь час буде збільшуватись

Увесь час буде зменшуватись

Спочатку буде збільшуватись, а потім — зменшуватись

Спочатку буде зменшуватись, а потім — збільшуватись

17. Коливальний контур радіоприймача, ємність конденсатора якого дорівнює С, налаштований на прийом радіохвилі завдовжки X. За допомогою якого виразу можна визначити індуктивність котушки даного контуру?

А

Б

В

Г

L =

L =

L = 2

L =

18. Визначте, яка із показаних на рисунку точок є зображенням точки А у збиральній лінзі.

А

Б

В

Г

Точка К

Точка L

Точка М

Точка N

19. Який шлях пройде фронт монохроматичної світлової хвилі у вакуумі за той самий час, за який він проходить шлях завдовжки 12 см у воді? Вважайте, що показник заломлення води дорівнює .

А

Б

В

Г

9 см

10 см

12 см

16 cм

20. Унаслідок бомбардування Алюмінію a-частинками відбувається ядерна реакція, під час якої ядро Алюмінію захоплює а-частинку і випускає протон. Ядро якого елемента утворюється внаслідок реакції?

А

Б

В

Г

Увага! Позначте правильні відповіді у бланку відповідей А!

Завдання 21—24 мають на меті встановлення відповідності (логічні нари).

До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку «х» у наведеній таблиці. Потім перенесіть позначки до бланка відповідей А.

21. Установіть відповідність «прізвище видатного вченого — його науковий доробок».

1

Г. Галілей

А

Відкриття закону всесвітнього тяжіння

2

X. Гюйґенс

Б

Визначення значення гравітаційної сталої

3

І. Ньютон

В

Створення теорії відносності

4

Г. Кавендіш

Г

Отримання формули коливань математично
го маятникаД

Встановлення закону інерції

22. Установіть відповідність «назва закону, що стосується зміни стану газу постійної маси, — математичний вираз закону».

1 Закон Бойля — Маріотта

2 Закон Гей-Люссака

3 Закон Клапейрона

4 Закон Шарля

23. Установіть відповідність «назва провідного середовища — назва частинок, напрямлений рух яких являє електричний струм у цьому середовищі».

1

Газ

А

Вільні електрони

2

Електроліт

Б

Вільні електрони та дірки

3

Метал

В

Вільні електрони та протони

4

Напівпровідник

Г

Вільні електрони, позитивні та негативні йониД

Позитивні та негативні йони

24. Установіть відповідність «природне явище — фізичне явище».

1

Райдуга

А

Дисперсія світла

2

Райдужне забарвлення білої капронової

Б

Дифракція світла


тканини

В

Інтерференція світла

3

Райдужні плями бензину на мокрому асфальті

Г

Поляризація світла

4

Червоний колір сонця під час заходу

д

Розсіювання світла

У завданнях 25—34 впишіть відповідь у зазначених одиницях, перенесіть числове значення відповіді до бланка відповідей А. (Числову відповідь доцільно розрахувати за отриманою формулою розв'язання задачі в загальному вигляді.)

25. Тіло, що кинули з поверхні землі вертикально вгору, повернулося на землю через 1,2 с. Вважайте, що g = 10 м/с2, опором повітря знехтуйте.

1) На яку висоту (у метрах) піднялося тіло?

Відповідь:________

2) Визначте (у метрах па секунду) початкову швидкість руху тіла.

Відповідь:________

26. Тіло рухається вздовж осі ОХ під дією постійної сили 200 Н. Залежність координати тіла від часу його руху задано рівнянням х = 50 + 5,0t - 10t2 (усі величини виражені в одиницях СІ).

1) 3 яким прискоренням (у метрах на секунду в квадраті) рухається тіло?

Відповідь:________

2) Визначте (у кілограмах) масу даного тіла.

Відповідь:________

27. Автомобіль масою 1,2 т починає рухатися в гору, ухил якої дорівнює 0,03. Сила тяги автомобіля становить 1,64 кН, коефіцієнт опору руху — 0,04. Визначте (в метрах на секунду в квадраті) прискорення руху автомобіля. Ухил — цe відношення висоти гори до довжини гори. Вважайте, що g = 10 м/с2. Відповідь округліть до сотих.

Відповідь:________

28. Температура нагрівника ідеальної теплової машини, яка працює за циклом Карно, становить 127 °С, а холодильника — 27 °С. Робота, яку виконує машина за один цикл, дорівнює 75 кДж. Яку кількість теплоти (в кілоджоулях) за цей час теплова машина віддає холодильнику?

Відповідь:________

29. У склянку з водою опущено капіляр, верхній кінець якого запаяний, а внутрішній радіус дорівнює 0,16 мм. Яким є тиск (у кілопаскалях) над поверхнею води в капілярі, якщо рівень води в капілярі та склянці є однаковим? Атмосферний тиск 101,2 кПа, поверхневий натяг води 72 мН/м. Змочування вважайте повним.

Відповідь:________

30. Коли до джерела живлення підключили резистор опором 10 Ом, сила струму в колі склала 1,0 А, а коли підключили резистор опором 4,5 Ом, сила струму в колі склала 2,0 А. Визначте (в омах) внутрішній опір джерела живлення.

Відповідь:________

31. На рисунку подано графік залежності напруги на пластинах конденсатора ідеального коливального контуру від часу коливань. Знайдіть (в амперах) амплітуду сили струму, якщо ємність конденсатора 400 пФ. Відповідь округліть до сотих.

Відповідь:________

32. На товсту скляну пластинку з показником заломлення 1,6, яка покрита тонким шаром прозорої плівки з показником заломлення 1,5, з повітря нормально падає паралельний пучок монохроматичного світла з довжиною хвилі 600 нм. Визначте (в мікрометрах) найменшу товщину плівки, за якої відбите світло буде максимально послаблене внаслідок інтерференції. Показник заломлення повітря 1,0. Відповідь округліть до сотих.

Відповідь:________

33. Визначте (у нанометрах) червону межу фотоефекту для металу, якщо під час опромінення цього металу світлом із частотою 7,08 ∙ 1014Гц максимальна швидкість руху фотоелектронів становить 400 км/с. Вважайте, що маса електрона m = 9 ∙ 10-31 кг, стала Планка h = ∙ 10-33 Дж ∙ с, швидкість світла у вакуумі с = 3 ∙ 108м/с.

Відповідь:________

34. Визначте (в мегаелектрон-вольтах) енергію зв'язку ядра атома Карбону 126С. Відносна атомна маса Карбону 126С 12,000 00 а. о. м, маса нейтрона 1,008 66 а. о. м., відносна атомна маса Гідрогену 11Н 1,00783 а. о. м.; 1 а. о. м. відповідає 931,5 МеВ. Відповідь округліть до сотих. Відповідь:

Префікси до одиниць СІ

Найменування

Позначення

Множник

Найменування

Позначення

Множник

гіга

Г

109

санти

с

10-2

мета

м

106

мілі

м

10-3

кіло

к

103

мікро

мк

10-6

гекто

г

102

нано

н

10-9

деци

д

10-1

піко

п

10-12

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Увага! Відмічайте тільки один варіант відповіді у рядку варіантів відповідей до завданнь 1-20. Дотримуйтесь, будь ласка, правил запису відповідей. У завданнях 25-34 правильну відповідь записуйте, враховуючи положення коми, по одній цифрі в кожному білому прямокутнику. Знак «мінус» записуйте в окремому білому прямокутнику ліворуч від цифри.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити