Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина ІІІ ПРОБНИЙ ТЕСТ

ТЕСТ 2

Завдання 1—20 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей А.

1. Тіло кинули з поверхні землі вертикально вгору зі швидкістю 10 м/с. Який із графіків (див. рисунок) виражає залежність висоти підйому тіла від часу? Вважайте, що g = 10 м/с2, опором повітря знехтуйте.

А

Б

В

Г

Графік 1

Графік 2

Графік 3

Графік 4

2. Човен рухається перпендикулярно до берега зі швидкістю 7,2 км/год. Знайдіть переміщення човна відносно берега, якщо човен досяг протилежного берега через 200 с від початку руху. За цей час течія віднесла човен на відстань 300 м вниз по річці.

А

Б

В

Г

300 м

400 м

500 м

700 м

3. Визначте кутову швидкість обертання барабана лебідки під час підняття вантажу з постійною швидкістю 0,4 м/с, якщо радіус барабана 16 см.

А

Б

В

Г

1.5 рад/с

2,5 рад/с

96 рад/с

150 рад/с

4. Амплітуда коливань поршня у двигуні автомобіля становить 3,5 см. Яку відстань пройде поршень відносно корпусу автомобіля за 100 повних коливань?

А

Б

B

Г

0,35 м

3,5 м

7 м

14 м

5. У ракеті, яка рухається відносно Землі зі швидкістю 0,8с (с — швидкість поширення світла у вакуумі) минув рік. Скільки часу минуло за підрахунками спостерігача на Землі?

А

Б

В

Г

0,6 року

0,8 року

1 рік

1,7 року

6. Маса каністри ємністю 10 л, що заповнена бензином, дорівнює 8,2 кг. Якою с маса порожньої каністри? Густина бензину 710 кг/м3.

А

Б

в

Г

0,9 кг

1,1 кг

7,1 кг

8,2 кг

7. На рисунку зображено тіло й сили, що на нього діють (1 клітинка — 1 Н). Яке значення має модуль рівнодійної сили?

А

Б

Б

Г

2 Н

4 Н

5 Н

11 Н

8. Сталева балка завдовжки 5 м під дією сил, прикладених до її кінців, стиснулась на 2 см. Визначте механічну напругу, яка виникла в балці, якщо модуль Юнга для сталі дорівнює 20 МПа.

А

Б

B

Г

20 кПа

40 кПа

80 кПа

100 кПа

9. Тіло масою 100 г, підвішене на нитці завдовжки 50 см, рівномірно обертається у вертикальній площині. Швидкість руху тіла в найнижчій точці траєкторії дорівнює 5 м/с. Визначте силу натягу нитки в момент проходження тілом цієї точки. Вважайте, що g = 10 м/с2.

А

Б

B

Г

1 Н

4 Н

10Н

10. Брусок завширшки 30 см і заввишки 40 см стоїть на столі (див. рисунок). Яку найменшу силу треба прикласти до бруска, щоб повернути його через ребро, яке перпендикулярне до площини рисунка і проходить через точку А? Маса бруска 4 кг. Вважайте, що g = 10 м/с2.

А

Б

В

Г

4 H

12 Н

15Н

40 Н

11. Відомо, що під час пострілу з рушниці стрілець отримує поштовх в плече. Якою буде сила цього поштовху, якщо маса кулі 1,8 г, а швидкість її вильоту 400 м/с? Вважайте, що тривалість пострілу 3,6 ∙ 10-3 с.

А

Б

В

Г

0,72 Н

1,5 Н

100 Н

200 Н

12. Тіло кинули вертикально вгору з висоти 10 м із початковою швидкістю 5 м/с. Якою буде швидкість руху тіла в момент удару об землю? Вважайте, що g = 10 м/с2, опором повітря знехтуйте.

А

Б

Б

Г

5 м/с

10 м/с

15 м/с

225 м/с

13. На рисунку в координатах р, Т зображені графіки процесів, що відбуваються з ідеальним газом постійної маси. Який із графіків відповідає ізохорному охолодженню?

А

Б

В

Г

Графік 1

Графік 2

Графік 3

Графік 4

14. Якою є маса молекули Оксигену? (NA= 6,02 ∙ 1023 моль-1.)

А

Б

В

Г

16 ∙ 10-23 кг

32 ∙ 10-23 кг

2,7 ∙ 10-26 кг

5,3 ∙ 10-26 кг

15. Ідеальний газ деякої маси переходить зі стану 1 у стан 2 трьома різними способами: 1а2, 1б2 і 1в2 (див. рисунок). Чи однакова в результаті цих переходів робота, виконана газом? Якщо неоднакова, то в якому випадку найбільша?

А

Б

В

Г

Однакова

Найбільша у випадку 1а2

Найбільша у випадку 1б2

Найбільша у випадку 1в2

16. Якою є напруженість електричного поля в точці, у якій на заряд 2,5 Кл діє сила 10 Н?

А

Б

В

Г

0,25 Н/Кл

4 Н/Кл

7,5 Н/Кл

25 Н/Кл

17. На рисунку подано графік залежності напруги на нагрівальному елементі праски, яка увімкнена в коло змінного струму, від часу. Яка кількість теплоти виділиться у прасці за час, який дорівнює 500 періодам коливань напруги, якщо опір праски при даному режимі роботи 20 Ом?

А

Б

B

Г

4,5 мДж

9,0 мДж

18 Дж

22,5 кДж

18. Визначте напрямок індукційного струму по передніх стінках кожної із котушок А і В під час замикання кола котушки С (див. рисунок).

А

Б

B

Г

А, В — угору

А, В — униз

А — униз, В — угору

А — угору, В — униз

19. Чи зміниться, а якщо зміниться, то як, максимальна кінетична енергія фотоелектронів у разі збільшення довжини світлової хвилі, яка падає на фотокатод?

А

Б

В

Г

Не зміниться

Збільшиться

Зменшиться

Відповідь залежить від матеріалу фотокатода

20. На рисунку зображено трек електрона, який отримали за допомогою камери Вільсона, що перегороджена свинцевою пластинкою. Камера знаходиться в магнітному полі, яке напрямлено перпендикулярно до площини рисунка. Чи змінилась, а якщо змінилась, то як, кінетична енергія електрона в момент проходження його через свинцеву пластинку?

А

Б

В

Г

Не змінилася

Зменшилась в 1,2 разу

Зменшилась в 1,44 разу

Збільшилась в 1,44 разу

Увага! Позначте правильні відповіді у бланку відповідей А!

Завдання 21—24 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари).

До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку «х» у наведеній таблиці. Потім перенесіть позначки до бланка відповідей А.

21. Установіть відповідність «одиниця фізичної величини — вираз цієї величини через основні одиниці СІ».

1 Ват

2 Джоуль

3 Ньютон

4 Паскаль

22. Установіть відповідність «назва формули, що стосується коливань, — власне формула».

1 Період коливань математичного маятника

2 Період електромагнітних коливань в ідеальному коливальному контурі

3 Частота коливань тіла, що здійснює коливання на пружині

4 Частота коливань за визначенням

23. Установіть відповідність «фактори, від яких залежить швидкість випаровування, — молекулярно-кінетичне пояснення цього фактора».

1

Рід рідини

А

Швидкість руху молекул повинна

2

Рух повітря над поверхнею рідини


бути достатньою для подолання сил міжмолекулярної взаємодії

3

Температура рідини

Б

Молекули, що покидають поверхню рідини, мають подолати дію зовнішніх

4

Тиск на поверхню рідини


силВ

Одночасно із процесом випаровування існує процес конденсаціїГ

Тиск рідини поширюється у всіх напрямкахД

У різних рідин сили міжмолекулярної взаємодії є різними

24. Установіть відповідність «прізвище видатного вченого — його науковий доробок».

1

А. Ампер

А

Дослідження взаємодії двох паралель

2

Г. К. Ерстед

Б

них провідників зі струмом Визначення напрямку індукційного

3

Е. Ленц


струму

4

Дж. Максвелл

В

Висуванця гіпотези про створення магнітного поля змінним електричним полемГ

Встановлення закону електромагнітної індукціїД

Спостереження дії електричного струму на магнітну стрілку

У завданнях 25—34 впишіть відповідь у зазначених одиницях, перенесіть числове значення відповіді до бланка відповідей Л. (Числову відповідь доцільно розрахувати за отриманою формулою розв'язання задачі в загальному вигляді.)

25. Тіло рухається вздовж осі ОХ. Залежність координати тіла від часу його руху задано рівнянням х = A + Bt + Ct, де А = 6 м, В = 5 м/с, С = 2 м/с2.

1) Визначте (у метрах) шлях, який подолало тіло за перші 4 с спостереження.

Відповідь:________

2) Визначте (у метрах па секунду) модуль середньої швидкості руху тіла за цей час.

Відповідь:________

26. Повітряна куля масою 500 кг, на яку діє сила Архімеда 4 кН, рівномірно опускається. Вважайте, що g = 10 м/с2.

1) Визначте (у кілоньютонах) силу опору повітря, що діє на кулю.

Відповідь:________

2) Баласт якої маси (у кілограмах) необхідно скинути з кулі, щоб вона почала рівномірно підніматися з такою самою за модулем швидкістю руху?

Відповідь:________

27. На столі лежить брусок масою 200 г, до якого прив'язана нитка, перекинута через блок. До другого кінця питки підвісили тягарець масою 100 г (див. рисунок). Коефіцієнт тертя ковзання бруска об поверхню стола дорівнює 0,20. З яким прискоренням (у метрах на секунду в квадраті) рухатиметься брусок? Вважайте, що g = 10 м/с2.

Відповідь:________

28. У калориметр, що містить 200 г води за температури 10 °С, занурили латунну кульку, температура якої -30°С. За якої мінімальної маси кульки (у кілограмах) половина води перетвориться на лід? Питомі теплоємності води і латуні відповідно 4200 і 400 Дж/(кг . К), питома теплота плавлення льоду 330 кДж/кг. Тепловими втратами знехтуйте.

Відповідь:________

29. Одноатомний ідеальний газ міститься в закритому балоні об'ємом 60 л за тиску 110 кПа. Визначте (у кілоджоулях), яку кількість теплоти треба передати газу, щоб у ході його ізохорного нагрівання тиск у балоні підвищився до 250 кПа.

Відповідь:________

30. Конденсатор, заряджений до напруги 200 В, з'єднується паралельно з конденсатором такої самої ємності, але зарядженим до напруги 50 В. Яка напруга (у вольтах) встановиться між обкладками конденсаторів, якщо позитивно заряджену пластину першого конденсатора з'єднують із позитивно зарядженою пластиною другого конденсатора? Обидва конденсатори відключено від джерела струму.

Відповідь:________

31. Замкнений провідний контур, що має опір 25 Ом і обмежує поверхню площею 50 см2, розташований в однорідному магнітному полі перпендикулярно до ліній індукції поля. Протягом деякого інтервалу часу магнітна індукція поля рівномірно зменшилась від 0,85 до 0,35 Тл. Який заряд (у мілікулонах) пройшов через поперечний переріз проводу контуру за цей час?

Відповідь:________

32. Трансформатор, коефіцієнт трансформації якого дорівнює 20, увімкнено в мережу змінного струму напругою 220 В. Визначте (у вольтах) напругу на виході трансформатора, якщо опір вторинної обмотки 0,4 Ом, сила струму у вторинному колі 5 А. Втратами енергії в колі первинної обмотки знехтуйте.

Відповідь:________

33. Визначте (у кілометрах) глибину розвідки локатора, якщо радіолокаційна установка випромінює 3000 імпульсів за секунду. Вважайте, що с = 3 ∙ 108 м/с.

Відповідь:________

34. Першу ядерну реакцію, викликану прискореними протонами, було здійснено в лабораторії Резерфорда. Обстрілюючи мішень з літію протонами, прискореними до енергії 0,20 МеВ, виявили, що протон розщеплює ядро Літію на дві а-частинки. Визначте (у мегаелектрон вольтах) можливу енергію кожної а-частинки, отриманої внаслідок цієї реакції. Вважайте, що енергії а-частинок однакові. Відносна атомна маса Літію становить 7,01601 а. о. м., відносна атомна маса Гідрогену — 1,00783 а. о. м., відносна атомна маса Гелію — 4,00260 а. о. м., 1 а. о. м. відповідає 931,5 МеВ.

Відповідь:________

Префікси до одиниць СІ

Найменування

Позначення

Множник

Найменування

Позначення

Множник

гіга

Г

109

санти

с

10-2

мета

м

106

мілі

м

10-3

кіло

к

102

мікро

мк

10-6

гекто

г

102

нано

н

10-9

деци

д

10-1

піко

п

10-12

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Увага! Відмічайте тільки один варіант відповіді у рядку варіантів відповідей до завданнь 1-20. Дотримуйтесь, будь ласка, правил запису відповідей. У завданнях 25-34 правильну відповідь записуйте, враховуючи положення коми, по одній цифрі в кожному білому прямокутнику. Знак «мінус» записуйте в окремому білому прямокутнику ліворуч від цифри.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити