Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина ІІІ ПРОБНИЙ ТЕСТ

ТЕСТ 3

Завдання 1—20 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей А.

1. Спідометр автомобіля показує швидкість 90 км/год. Визначте, який шлях автомобіль проходить щосекунди.

А

Б

В

Г

9-м

15 м

25 м

90 м

2. Тіло рухається рівномірно, прискорення його руху дорівнює нулю. Визначте форму траєкторії руху тіла.

А

Б

В

Г

Пряма лінія

Коло

Парабола

Гіпербола

3. На рисунку наведено траєкторію ABC руху матеріальної точки. Визначте, у скільки разів шлях точки перевищує модуль її переміщення.

А

Б

В

Г

1,25

1,33

1,40

1,67

4. Від початку гальмування автомобіля до його зупинки пройшло 5 с. Визначте, яку частину гальмівного шляху автомобіль пройшов за перші 2 с гальмування.

А

Б

В

Г

0,24

0,36

0,64

0,8

5. За графіком залежності довжини І пружини від маси mk підвішеного на ній вантажу (див. рисунок) визначте жорсткість k пружини. Вважайте, що g = 10 м/с2.

А

Б

В

Г

10Н/м

25 Н/м

100 Н/м

250 Н/м

6. Визначте, який із наведених графіків може відповідати адіабатному розширенню газу.

7. Визначте кількість теплоти, яка виділиться під час перетворення 1 кг води з температурою 40 °С на лід при 0 °С. Питома теплота плавлення льоду становить 330 кДж/кг, питома теплоємність води дорівнює 4,2 кДж/Дкг ∙ К).

А

Б

В

Г

168 кДж

330 кДж

498 кДж

13,2 МДж

8. У циліндрі під поршнем міститься газ об'ємом 1,2 дм3. Температура газу дорівнює 13 °С, тиск становить 140 кПа. Визначте, яким стане об'єм газу, якщо тиск збільшиться до 280 кПа, а температура газу — до 117 °С. Масу газу вважайте незмінною.

А

Б

В

Г

0,9 дм3

1,6 дм3

2,4 дм3

3,6 дм3

9. Визначте радіус капіляра, в якому вода піднялась на висоту А = 7,3 см. Поверхневий натяг води а = 73 мН/м, густина води р = 1000 кг/м3. Вважайте, що g = 10 м/с2, а змочування є повним.

А

Б

В

Г

0,1 мм

0,2 мм

1 мм

2 мм

10. Дві однакові провідні кульки мали електричні заряди 4 і -2 нКл та перебували одна від одної на відстані, що набагато перевищувала їх розміри. Кульки привели у дотик і повернули на початкові положення. Визначте, у скільки разів зменшився модуль сили кулонівської взаємодії кульок.

A

Б

В

Г

У 2 рази

У 4 рази

У 6 разів

У 8 разів

11. Суцільна мідна куля має позитивний електричний заряд. Порівняйте потенціали точок 1-4 (див. рисунок).

А

Б

B

Г

1 < 3 < 2 < 4.

1 = 3 > 2 > 4.

1 > 3 = 2 > 4,

1 = 3 > 2 = 4

12. У електричному колі, схема якого зображена на рисунку, опори всіх резисторів однакові. Порівняйте потужність струму в резисторах і і 2.

А

Б

B

Г

P1 =

Р1 = Р2

Р1 = 9P2

Р1 = 16P2

13. Дві електролізні ванни з'єднані послідовно. Перша ванна містить розчин КСІ, а друга — розчин AgCI . Порівняйте маси Калію й Арґентуму (mк і mAg), отримані при електролізі. Вважайте, що молярна маса Арґентуму в 3 рази більша за молярну масу Калію.

А

Б

В

Г

mAg = mк

mAg = mк

mАg = 3mк

mAg= 9mк

14. Літак рухається зі швидкістю 720 км/год уздовж магнітного меридіана. Відстань між кінцями крил літака дорівнює 15 м. Вертикальна складова індукції магнітного поля Землі становить 30 мкТл. Визначте різницю потенціалів між кінцями крил літака.

А

Б

В

Г

400 мкВ

4 мB

90 мВ

324 мВ

15. Однакові тягарці, підвішені до пружини, здійснюють вертикальні коливання. Коли зняли 5 тягарців, період коливань зменшився від 4,5 до 3 с. Визначте початкову кількість тягарців.

А

Б

В

Г

15

11

9

7

16. Яка характеристика звукової хвилі залишається незмінною, коли хвиля переходить з повітря у воду?

А

Б

В

Г

Довжина хвилі

Частота хвилі

Амплітуда хвилі

Швидкість хвилі

17. Світлофільтр пропускає світло з довжиною хвилі від 500 до 550 нм. Це світло падає нормально на дифракційні ґратки, які мають 100 штрихів на міліметр. Визначте ширину спектра першого порядку на екрані, розташованому на відстані 2 м від дифракційних ґраток.

А

Б

B

Г

0,5 см

1 cм

5 см

10 см

18. Визначте газ, який у нагрітому стані випромінює світло з лінійчатим спектром.

А

Б

В

Г

Гелій

Кисень

Вуглекислий газ

Водяна пара

19. Коли на поверхню тіла падають кванти електромагнітного випромінювання з енергією 2,4 еВ, максимальна кінетична енергія фотоелектронів дорівнює 1 еВ. Якою стане максимальна кінетична енергія фотоелектронів, якщо частоту випромінювання збільшити в 1,5 разу?

А

Б

В

Г

1,5 еВ

1,8 еВ

2,2 еВ

3,6 eВ

20. Ядро Урану поглинуло нейтрон. Визначте атомний номер ядра, що утворилося.

А

В

Б

Г

239

238

93

92

Увага! Позначте правильні відповіді у бланку відповідей А!

Завдання 21—24 мають на меті встановлення відповідності (логічні нари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку «х» у наведеній таблиці. Потім перенесіть позначки до бланка відповідей А.

Увага: усі інші види вашого запису комп'ютерна програма реєструватиме як помилку!

21. Установіть відповідність «фізичний процес — наслідок цього процесу».

1

Адіабатне розширення газу

А

Зменшення об'єму

2

Нагрівання

Б

Зменшення електричного опору


напівпровідника

В

Зменшення температури

3

Нагрівання металу

Г

Збільшення тиску

4

Ізобарне охолодження газу

Д

Збільшення електричного опору

22. Установіть відповідність «сила — назва закону або правила».

1

Сила гравітаційної взаємодії

А

Правило лівої руки


двох матеріальних точок

Б

Закон Гука

2

Сила взаємодії двох нерухомих

В

Правило правої руки


точкових зарядів

Г

Закон Кулона

3

Сила, ідо діє на провідник зі струмом з боку магнітного поля

Д

Закон всесвітнього тяжіння

4

Сила, що виникає внаслідок деформації пружини23. Куля, що рухалася зі швидкістю , зазнала лобового пружного зіткнення з нерухомим кубом. Установіть відповідність «напрямок і модуль кінцевої швидкості руху кулі — співвідношення мас кулі та куба».

1

Напрямок руху кулі не змінився,

А

Маса кулі дорівнює масі куба


v = 0,5v0

Б

Маса кулі в кілька разів

2

Куля зупинилась, v = 0


більша за масу куба

3

Куля відскочила назад, v = 0,5v0-

В

Маса кулі в кілька разів менша від маси куба

4

Куля відскочила назад, v практично дорівнює v0

Г

Маса кулі в багато разів менша від маси куба

Д

Маса кулі в багато разів більша за масу куба

24. Установіть відповідність «ідеальний або реальний пристрій — прізвище вченого».

1

Ідеальна теплова машина

А

А. Вольта

2

Важіль

Б

Ш. Кулон

3

Гальванічний елемент

В

Архімед

4

Ртутний барометр

Г

С. КарноД

Е. Торрічеллі

У завданнях 25—34 впишіть відповідь у зазначених одиницях, перенесіть числове значення відповіді до бланка відповідей А. (Числову відповідь доцільно розрахувати за остаточною формулою розв'язання задачі в загальному вигляді.)

25. Коефіцієнт тертя між колесами автомобіля та дорогою під час дощу дорівнює 0,3. Гальмівний шлях у разі аварійного гальмування дорівнює 54 м. Вважайте, що g = 10 м/с2.

1) Визначте (у метрах па секунду) швидкість руху автомобіля перед початком гальмування.

Відповідь:______

2) Визначте (у секундах) час аварійного гальмування.

Відповідь:______

26. Розімкнений ключ (див. рисунок) замкнули. Опори резисторів R1 = R2 = 180 Ом, R3 = 360 Ом. Джерело струму та амперметр уважайте ідеальними.

1) Визначте, у скільки разів збільшився показ амперметра.

Відповідь:______

2) Визначте, у скільки разів збільшилася потужність струму в резисторі 1.

Відповідь:______

27. Колона автомобілів завдовжки 600 м рухається зі швидкістю 36 км/год. Мотоцикліст проїхав від голови колони до її хвоста та повернувся до головного автомобіля. Визначте (у секундах) увесь витрачений мотоциклістом час, якщо він рухався в обидва кінці зі швидкістю 72 км/год відносно Землі.

Відповідь:______

28. Між стіною та візком масою 100 г розташована легка пружина. Візок притиснули до стіни, стиснувши пружину на 5 см. Коли візок відпустили, пружина надала йому швидкості 2 м/с. Визначте (у ньютонах на метр) жорсткість пружини.

Відповідь:______

29. Один моль одноатомного ідеального газу під час нагрівання від 20 до 220 °С виконав роботу 1,2 кДж. Визначте (у кілоджоулях) отриману газом кількість теплоти. Універсальна газова стала дорівнює 8,3 Дж/Дмоль ∙ К).

Відповідь:______

30. Площа поперечного перерізу сталевого дроту становить 2 мм2. Визначте (у метрах) довжину дроту, якщо під дією підвішеного нерухомого вантажу масою 10 кг він видовжився па 5 мм. Модуль пружності сталі дорівнює 200 ГПа. Вважайте, що g 10 м/с2.

Відповідь:______

31. Унаслідок електризації крапелька води отримала N = 109 надлишкових електронів. Пройшовши прискорюючу різницю потенціалів U = 50 кВ, крапелька набула швидкості у = 100 м/с. Визначте (у мікрограмах) масу т крапельки. Елементарний електричний заряд е = 1,6 ∙ 10-19 Кл.

Відповідь:______

32. Клеми котушки індуктивності, по якій протікав струм, з'єднали через реостат опором 20 Ом. За певний інтервал часу сила струму в котушці зменшилася від 10 до 6 А, а в реостаті виділилася кількість теплоти 16 Дж. Визначте (у генрі) індуктивність котушки, якщо опір її обмотки за постійного струму дорівнює 60 Ом.

Відповідь:______

33. Радіолокатор щосекунди випромінює 5000 імпульсів. Визначте (у кілометрах) максимальну відстань, на якій можна стежити за рухом літаків. Швидкість світла дорівнює 3 ∙ 108 м/с.

Відповідь:______

34. Ядро Торію унаслідок низки а- і -розпадів перетворилося на ядро Плюмбуму . Визначте кількість -розпадів, що відбулися.

Відповідь:______

Найменування

Позначення

Множник

Найменування

Позначення

Множник

гіга

Г

109

санти

с

10-2

мега

М

106

мілі

м

10-3

кіло

к

103

мікро

мк

10-6

гекто

г

102

нано

н

10-9

деци

д

10-1

піко

п

10-12

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Увага! Відмічайте тільки один варіант відповіді у рядку варіантів відповідей до завданнь 1-20. Дотримуйтесь, будь ласка, правил запису відповідей. У завданнях 25-34 правильну відповідь записуйте, враховуючи положення коми, по одній цифрі в кожному білому прямокутнику. Знак «мінус» записуйте в окремому білому прямокутнику ліворуч від цифри.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити