Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина ІІІ ПРОБНИЙ ТЕСТ

ТЕСТ 4

Завдання 1—20 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей А.

1. На рисунку наведено траєкторію ABCD руху матеріальної точки. Визначте, у скільки разів шлях точки перевищує модуль її переміщення.

А

Б

В

Г

1,6

1,8

2,0

2,2

2. Тіло рухається вздовж осі ОХ, його рух є рівноприскореним. Визначте, який графік може відповідати зазначеному рухові.

3. Візок котиться вниз похилою площиною протягом 4 с. Початкова швидкість руху візка дорівнює 2 м/с, кінцева швидкість — 10 м/с. Визначте довжину похилої площини.

А

Б

В

Г

12 м

16 м

24 м

48 м

4. Кулька котиться похилою площиною, що утворює кут 60° з горизонтом. Сила тиску кульки на площину дорівнює 0,3 Н. Визначте масу кульки. Вважайте, що g = 10 м/с2.

А

Б

В

Г

15 г

30 г

60 г

120 г

5. Вертикальна пружина, до якої підвішено тіло масою 250 г, має довжину 37,5 см. Коли до пружини підвісили ще одне таке саме тіло, довжина пружини збільшилася до 62,5 см. Визначте жорсткість пружини. Вважайте, що g = 10 м/с2.

А

Б

В

Г

6,25 Н/м

10 Н/м

12,5 Н/м

25 Н/м

6. Абсолютну температуру ідеального газу збільшили в 1,2 разу, а об'єм газу зменшили в 6 разів. Визначте, у скільки разів змінився тиск газу.

А

Б

B

Г

Збільшився у 7,2 разу

Збільшився у 5 разів

Зменшився у 7,2 разу

Зменшився у 5 разів

7. Температура одного моля ідеального одноатомного газу зменшилася від 340 до 320 К внаслідок адіабатного розширення. Визначте роботу, яку виконав газ під час розширення. Універсальна газова стала дорівнює 8,3 Дж/Дмоль ∙ К).

А

Б

В

Г

83 Дж

166 Дж

249 Дж

198 Дж

8. По циліндричному вертикальному скляному капіляру піднялася вода масою т. Визначте масу води, яка підніметься по капіляру вдвічі меншого радіуса. В обох випадках вода не доходить до верхнього краю капіляра.

А

Б

В

Г

m

2m

4m

9. Силові лінії електростатичного поля НЕ можуть

А

Б

B

Г

бути паралельними

починатися на зарядах

перетинатися

закінчуватися на зарядах

10. Потенціал точки А (див. рисунок, на якому показані силові лінії електростатичного поля) дорівнює 50 В. Визначте точки, потенціали яких можуть дорівнювати нулю.

А

Б

В

Г

В,С

С, D

D, Е

В, Е

11. Плоский повітряний конденсатор має електроємність С. Площу пластин конденсатора зменшили втричі, а відстань між пластинами — вдвічі. Визначте, якою стала електроємність конденсатора.

А

Б

В

Г

С

С

С

12. Резистор 1 опором 40 Ом і резистор 2 опором 20 Ом з'єднані послідовно та приєднані до джерела постійного струму. Напруга на резисторі 2 дорівнює 6 В. Визначте, якою буде напруга на резисторі 2, якщо послідовно приєднати до кола ще один резистор опором 40 Ом. Напруга па полюсах джерела струму незмінна.

А

Б

В

Г

7,2 В

5,4 В

3,6 В

13. Виберіть правильний запис одиниці магнітного потоку через основні одиниці СІ.

А

Б

В

Г

14. Однакові тягарці, підвішені до пружини, здійснюють вертикальні коливання. Коли зняли 7 тягарців, період коливань зменшився від 2 до 1,5 с. Визначте початкову кількість тягарців.

А

Б

В

Г

7

9

10

16

15. Заряджений конденсатор електроємністю 0,2 мкФ приєднали до котушки індуктивністю 8 мГн. Визначте, за який (приблизно) час заряд конденсатора вперше зменшиться до нуля.

А

Б

В

Г

13 мкс

25 мкс

63 мкс

250 мкс

16. Предмет розташований на відстані 25 см від розсіювальної лінзи, а його зображення — на відстані 15 см від предмета. Визначте оптичну силу лінзи.

А

Б

В

Г

1,5 дптр

-1,5 дптр

-6 дптр

-11 дптр

17. Монохроматичне світло падає нормально на дифракційні ґратки, що мають 100 штрихів на міліметр. На екрані, розташованому на відстані 6 м від дифракційних ґраток, відстань між двома спектрами другого порядку дорівнює 96 см. Визначте довжину хвилі світла.

А

Б

В

Г

400 нм

450 нм

500 нм

600 нм

18. Зарядове число Урану становить 92. Визначте можливий склад ядра Урану.

А

Б

В

Г

44 протони і 48 нейтронів

68 протонів і 92 нейтрони

46 протонів і 46 нейтронів

92 протони і 143 нейтрони

19. Нерухоме ядро Плюмбуму-210 зазнало альфа-розпаду. Визначте, скільки (приблизно) відсотків загальної енергії, що вивільнилася, складає кінетична енергія альфа-частинки.

А

Б

В

Г

2%

40%

60%

98%

20. Визначте частинку, яка у вільному стані не є стабільною.

А

Б

В

Г

Електрон

Нейтрон

Позитрон

Нейтрино

Увага! Позначте правильні відповіді у бланку відповідей А!

Завдання 21—24 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари).

До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку «х» у наведеній таблиці. Потім перенесіть позначки до бланка відповідей А.

21. Тіло рухається вздовж осі ОХ, його рух є рівноприскореним прямолінійним. Установіть відповідність «фізична величина — графік залежності фізичної величини від часу».

1

Проекція переміщення тіла sx

А

Пряма, паралельна осі Ot

Б

Парабола, що обов'язково проходить через початок координат

2

Модуль прискорення руху

В

Гіпербола, що не перетинає вісь Ot

3

Координата х тіла

Г

Парабола, що може й не проходити

4

Проекція швидкості руху vx тіла


через початок координатД

Пряма під певним кутом до осі Ot

22. Установіть відповідність «властивість світлового пучка — експеримент для перевірки цієї властивості».

1

2

Монохроматичність

Поляризація

А

Розділити пучок і спробувати отримати інтерференційну картину

3

Когерентність

Б

Спостерігати відбивання пучка від плоского дзеркала

4

Паралельність

В

Пропустити пучок через кристал турмаліну, потроху повертаючи кристалГ

Пропустити пучок через дифракційні ґраткиД

Спостерігати світлу пляму від пучка на екрані, збільшуючи відстань до екрана

23. Установіть відповідність «назва газового процесу — приклад процесу в природі або техніці*.

1

Ізотермічний процес

А

Охолодження повітря у закритій

2

Ізохорний процес


скляній пляшці, вміщеній у холодильник

3

Адіабатний процес

Б

Стискання повітря в циліндрі дизель

4

Ізобарний процес


ного двигунаВ

Розширення повітряної бульбашки, що спливає зі дна глибокого акваріумуГ

Зменшення об'єму повітря в резиновій кульці, яку винесли з кімнати на морозД

У дитячій кульці, що піднімається та гріється на сонці, гелій розширюється

24. Установіть відповідність «рівняння ядерної реакції розпаду — назва частинки, що позначена X ».

А Протон

Б Електрон

В Нейтрон

Г Позитрон

Д Альфа-частинка

У завданнях 25—34 впишіть відповідь у зазначених одиницях, перенесіть числове значення відповіді до бланка відповідей А. (Числову відповідь доцільно розрахувати за отриманою формулою розв'язання задачі в загальному вигляді.)

25. Тіло кинули із землі під кутом до горизонту. У точці траєкторії на висоті 7,2 м швидкість руху тіла становить 5 м/с. Опір повітря не враховуйте. Вважайте, що g = 10 м/с2.

1) Визначте (у метрах на секунду) початкову швидкість руху тіла.

Відповідь:______

2) Визначте (у метрах), на якій висоті швидкість руху тіла дорівнювала 9 м/с.

Відповідь:______

26. Коли предмет розташований перед збиральною лінзою на відстані 12 см, лінза дає дійсне зображення цього предмету, збільшене вдвічі.

1) Визначте (у сантиметрах) відстань між предметом і його зображенням.

Відповідь:______

2) Визначте (у діоптріях) оптичну силу лінзи.

Відповідь:______

27. Візок 1 масою 3 кг зв'язаний ниткою з візком 2 масою 5 кг. Візок 1 тягнуть, прикладаючи до нього горизонтальну силу 16 Н. Визначте (у ньютонах) силу натягу нитки між візками. Сили опору рухові не враховуйте.

Відповідь:______

28. Щоб надати кульці масою 10 г швидкості б м/с у горизонтальному напрямку, пружину іграшкового пістолета перед пострілом стискають на 5 см. Визначте (у ньютонах на метр) жорсткість пружини.

Відповідь:______

29. Визначте (у грамах) масу водяної пари в кімнаті площею 20 м2 і заввишки 3,5 м, якщо густина насиченої водяної пари дорівнює 25 г/м3, а відносна вологість повітря — 40 %.

Відповідь:______

30. Вольтметр опором 6 кОм дозволяє вимірювати напругу до 12 В. Для розширення межі вимірювання послідовно до вольтметра приєднали додатковий резистор опором 30 кОм. Визначте (у вольтах) нову межу вимірювання вольтметра.

Відповідь:______

31. Об'єм молекулярного водню, отриманого за допомогою електролізу, становить за нормальних умов 44,8 л. Визначте (у кілокулонах) електричний заряд, що пройшов через електроліт. Елементарний електричний заряд становить 1,6 ∙ 10-19 Кл, стала Авоґадро дорівнює 6 ∙ 1023 моль-1.

Відповідь:______

32. Коливальний контур резонує на радіохвилю з довжиною 300 м. Визначте (у мікрогенрі) індуктивність котушки контуру, якщо електроємність конденсатора дорівнює 40 нФ. Швидкість електромагнітних хвиль у вакуумі дорівнює 3 ∙ 108 м/с. Вважайте, що n2 = 10 .

Відповідь:______

33. На рисунку наведено графік коливань тягарця масою 250 г на пружині. Визначте (у ньютонах на метр) жорсткість пружини. Вважайте, що n2 =10 .

Відповідь:______

34. Ядро Урану внаслідок низки а- і -розпадів перетворилося на ядро Полонію . Визначте кількість -розпадів, що відбулися.

Відповідь:______

Найменування

Позначення

Множник

Найменування

Позначення

Множник

гіга

Г

109

санти

с

10-2

мега

М

106

мі лі

м

10-3

кіло

к

103

мікро

мк

10-6

гекто

г

102

нано

н

10-9

деци

д

10-1

піко

п

10-12

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Увага! Відмічайте тільки один варіант відповіді у рядку варіантів відповідей до завданнь 1-20. Дотримуйтесь, будь ласка, правил запису відповідей. У завданнях 25-34 правильну відповідь записуйте, враховуючи положення коми, по одній цифрі в кожному білому прямокутнику. Знак «мінус» записуйте в окремому білому прямокутнику ліворуч від цифри.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити