Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина ІІІ ПРОБНИЙ ТЕСТ

ТЕСТ 5

Завдання 1—20 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь € правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей А.

1. Тіло рухається вздовж осі ОХ. Визначте графік, що відповідає рівномірному прямолінійному рухові зі швидкістю 5 м/с.

2. Тіло рухається рівномірно, прискорення його руху відмінне від нуля та не змінюється за модулем. Визначте можливу форму траєкторії руху тіла.

А

Б

В

Г

Пряма лінія

Коло

Парабола

Синусоїда

3. Визначте модуль рівнодійної показаних на рисунку сил, якщо F1 = 3 Н.

A

Б

В

Г

0

3 H

6H

9 H

4. Визначте, який із наведених графіків залежності концентрації n молекул від температури Т відповідає ізобарному процесові.

5. Визначте, яку роботу виконав газ під час показаного на графіку процесу (переходу зі стану 1 у стан 2).

А

Б

В

Г

100 Дж

400 Дж

600 Дж

1000 Дж

6. Воду масою 1,5 кг, температура якої дорівнює 40 °С, винесли взимку на вулицю. Температура зовнішнього повітря дорівнює -20 °С. Визначте кількість теплоти, яку віддасть вода зовнішньому повітрю. Питома теплоємність води св = 4,2 кДж/(кг ∙ К), льоду — сл = 2,1 кДж/(кг ∙ К). Питома теплота плавлення льоду = 330 кДж/кг.

А

Б

В

Г

315 кДж

810 кДж

873 кДж

960 кДж

7. Трос складається з 50 дротів площею поперечного перерізу по 1 мм2. Визначте механічну напругу у дротах, коли на тросі висить вантаж 40 кг. Вважайте, що g = 10 м/с2.

А

В

В

Г

2 МПа

8 МПа

12,5 МПа

20 МПа

8. На рисунку показано три точкові заряди q1 = 6 нКл, q2 = -36 нКл і q3 = 4 НКЛ. Визначте відношення модуля сили взаємодії зарядів 1 і 2 до модуля сили взаємодії зарядів 1 і 3.

А

Б

В

Г

12

16

25

36

9. Якщо потенціал точки електричного поля дорівнює нулю, то напруженість поля в цій точці

А

Б

В

Г

дорівнює нулю

Напрямлена вертикально

Напрямлена горизонтально

може бути будь-якою

10. У скільки разів збільшиться потужність струму в резисторі, якщо сила струму збільшиться у 3 рази?

А

Б

В

Г

У 3 рази

У 6 разів

У 9 разів

У 18 разів

11. Резистори 1 і 2 з однаковим опором з'єднані послідовно та приєднані до джерела постійного струму. Напруга на резисторі 1 дорівнює 18 В. Паралельно до резистора 2 приєднують ще один такий самий резистор 3. Визначте» якою стала напруга на резисторі 1. Напругу на полюсах джерела струму вважайте незмінною.

А

Б

В

Г

12 В

18 В

24 В

36 В

12. Йон рухався в однорідному магнітному полі по колу радіусом 1,5 мм. Після зіткнення з іншим йоном траєкторія руху цього йона стала колом радіусом 0,6 мм. Визначте, скільки відсотків кінетичної енергії втратив йон унаслідок зіткнення.

А

Б

В

Г

16%

10 %

60%

84%

13. Виберіть правильний запис одиниці магнітної індукції через основні одиниці СІ.

А

Б

В

Г

14. Звукова хвиля під час поширення в повітрі має довжину хвилі 6,6 м. Вона перейшла у воду. Визначте довжину хвилі у воді. Швидкості поширення звуку в повітрі та воді дорівнюють відповідно 330 і 1500 м/с.

А

Б

В

Г

1,45 м

13 м

30 м

136 м

15. Точкове джерело світла знаходиться в рідині на глибині 12 см. Світло виходить у повітря тільки в межах кола радіусом 16 см на поверхні рідини. Визначте показник заломлення рідини, вважаючи, що показник заломлення повітря дорівнює одиниці.

А

Б

В

Г

1,25

1,33

1,40

1,67

16. Світлофільтр пропускає світло з довжиною хвилі від 400 до 420 нм. Це світло падає нормально на дифракційні ґратки, що мають 100 штрихів на міліметр. Визначте ширину спектра першого порядку на екрані, розташованому на відстані 4 м від дифракційних ґраток.

А

Б

В

Г

0,1 см

0,8 см

4 см

8 см

17. Коли на поверхню тіла падають кванти електромагнітного випромінювання з енергією 2,4 еВ, максимальна кінетична енергія фотоелектронів дорівнює 1,2 еВ. У скільки разів збільшиться максимальна кінетична енергія фотоелектронів, якщо частоту випромінювання збільшити вдвічі?

А

Б

В

Г

У 1,5 разу

У 2 рази

У 2,5 разу

У 3 рази

18. Визначте атом або йон, до складу якого входять 10 електронів.

А

Б

В

Г

+

19. Визначте (приблизно) енергетичний вихід реакції термоядерного синтезу Гелію з Дейтерію та Тритію: + + . Маси атомів Дейтерію, Тритію та Гелію становлять відповідно 2,0141, 3,0161 і 4,0026 а. о. м.; маса нейтрона — 1,0087 а. о. м. Вважайте, що масі 1 а. о. м. відповідає енергія спокою 900 МеВ.

А

Б

В

Г

1,7 МеВ

6,8 МеВ

17 МеВ

68 МеВ

20. Анігіляція електрона та позитрона спричиняє виникнення

А

Б

B

Г

альфа-частинок

нейтронів

протонів

фотонів

Увага! Позначте правильні відповіді у бланку відповідей А!

Завдання 21—24 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари).

До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку « х » у наведеній таблиці. Потім перенесіть позначки до бланка відповідей А.

21. Установіть відповідність «характеристика теплового процесу — повна назва або приклад процесу».

1

Тіло отримує тепло, його

А

Вода при 0 °С замерзає


температура не змінюється

Б

Газ адіабатно розширюється

2

Тіло охолоджується, не віддаючи тепла

В

Кристалічне тверде тіло плавиться

3

Тіло нагрівається, не отримуючи тепла

Г

Гальмівні колодки автомобіля зазнають тертя

4

Тіло віддає тепло, його температура не змінюється

Д

Склодув охолоджує готовий виріб

22. Установіть відповідність «фізична величина — математичний вираз».

1 Модуль напруженості електричного поля точкового заряду в вакуумі

2 Електроємність конденсатора

3 Енергія електричного поля зарядженого конденсатора

4 Модуль сили, що діє на заряджену частинку з боку електричного поля

23. Установіть відповідність «процес зі світлом — найкращі умови для спостерігання процесу».

1

Дзеркальне відбивання світла

А

Виникнення міражів над розпеченою поверхнею шосе влітку

2

Викривлення

Б

Падіння вузького пучка світла

3

світлових променів Розсіювання світла

В

на поверхню спокійної води Проходження пучка світла через


при відбиванні


об'єктив фотоапарата

4

Поглинання світла

Г

Падіння вузького пучка світла на кіноекранД

Падіння пучка світла на схрещені поляроїди

24. Установіть відповідність «властивість ізольованих атомів — пояснення властивості за теорією Бора ».

1

Лінійчатий спектр випромінювання

А

Відрив електрона від ядра внаслідок отримання певної енергії

2

Стабільність атомів

Б

Вивільнення енергії внаслідок захоплення атомом вільного електрона

3

4

Лінійчатий спектр поглинання

Можливість іонізації

В

Перехід з вищого енергетичного рівня на нижчийГ

Існування основного стану з найменшою енергієюД

Перехід з нижчого енергетичного рівня на вищий

У завданнях 25—34 впишіть відповідь у зазначених одиницях, перенесіть числове значення відповіді до бланка відповідей А. (Числову відповідь доцільно розрахувати за отриманою формулою розв'язання задачі в загальному вигляді.)

25. Піднімальний кран витрачає час 40 с на піднімання 20 брусків металу масою по 60 кг кожний на висоту 15 м. Вважайте, що g = 10 м/с2.

1) Визначте (у кілоджоулях) корисну роботу, виконану краном.

Відповідь:_______

2) Визначте (у кіловатах) корисну потужність крана.

Відповідь:_______

26. Десять однакових ламп з'єднані паралельно та приєднані до джерела постійного струму через реостат. Напруга на полюсах джерела струму дорівнює 18 В, напруга на лампах — 12 В. Сила струму в кожній лампі дорівнює 2 А.

1) Визначте (у ватах) потужність струму в реостаті.

Відповідь:_______

2) Визначте (в омах ) повний електричний опір зовнішнього кола, приєднаного до джерела струму.

Відповідь:_______

27. Колона автомобілів завдовжки 200 м рухається з постійною швидкістю 36 км/год. Мотоцикліст проїжджає від голови колони до її хвоста та повертається в голову колони, рухаючись в обидва боки зі швидкістю 54 км/год. Визначте (у секундах) витрачений мотоциклістом час.

Відповідь:_______

28. Маленький візок 1 скочується з гірки заввишки 54 см і на горизонтальній ділянці зчіплюється з нерухомим візком 2, маса якого вдвічі більша (див. рисунок). Визначте (у сантиметрах), на яку висоту піднімуться зчеплені візки. Опір руху не враховуйте.

Відповідь:_____

29. Визначте (у кілоджоулях) кількість теплоти, яку отримав одноатомний ідеальний газ під час показаного на графіку процесу.

Відповідь:_____

30. Конденсатор електроємністю 30 мкФ заряджений до напруги 200 В. До нього через резистор приєднують незаряджений конденсатор електроємністю 10 мкФ. Визначте (у джоулях) кількість теплоти, що виділиться в резисторі.

Відповідь:______

31. Міліамперметр опором 20 Ом дозволяє вимірювати силу струму до 30 мА. Для розширення межі вимірювання паралельно до приладу приєднали шунт опором 2 Ом. Визначте (у амперах) нову межу вимірювання амперметра.

Відповідь:______

32. Радіоприймач налаштований на приймання сигналів з довжиною хвилі 60 м. Визначте (у метрах), на яку довжину хвилі буде налаштований радіоприймач, якщо індуктивність котушки приймального коливального контуру збільшити в 8 разів, а електроємність конденсатора — зменшити в 4,5 разу.

Відповідь:______

33. На рисунку наведено графік гармонічних коливань тіла. Визначте (у метрах на секунду) найбільшу швидкість руху тіла під час коливань. Вважайте, що = 3,1.

Відповідь:______

34. Протон рухається зі швидкістю 0,625 м/с. Визначте (у нанометрах) довжину хвилі електромагнітного випромінювання, за якої імпульс фотона дорівнюватиме імпульсу протона. Вважайте, що маса протона становить 1,6 ∙ 10-27 кг. Стала Планка дорівнює 6,6 ∙ 10-34 Дж ∙ с.

Відповідь:______

Префікси до одиниць СІ

Найменування

Позначення

Множник

Найменування

Позначення

Множник

гіга

Г

109

санти

с

10-2

мега

М

106

мі лі

м

10-3

кіло

к

103

мікро

мк

10-6

гекто

г

102

нано

н

10-9

деци

д

10-1

піко

п

10-12

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Увага! Відмічайте тільки один варіант відповіді у рядку варіантів відповідей до завданнь 1-20. Дотримуйтесь, будь ласка, правил запису відповідей. У завданнях 25-34 правильну відповідь записуйте, враховуючи положення коми, по одній цифрі в кожному білому прямокутнику. Знак «мінус» записуйте в окремому білому прямокутнику ліворуч від цифри.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити