Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2018 - ФІЗИКА КОМПЛЕКСНЕ ВИДАННЯ

Частина ІІІ ПРОБНИЙ ТЕСТ

РОЗВ'ЯЗАННЯ, ВКАЗІВКИ

Тест 4

1. Шлях — це довжина траєкторії (довжина ламаної ABCD, яка дорівнює довжині 11 сторін клітинок), а модуль переміщення дорівнює відстані між початковою та кінцевою точками (А і D). Із теореми Піфагора випливає, що довжина відрізка AD дорівнює довжині 5 сторін клітинок.

Отже, відношення шляху до модуля переміщення дорівнює , тобто 2,2.

2. У випадку рівноприскореного прямолінійного руху залежність проекції швидкості vх від часу є лінійною, а залежність проекції переміщення sx — квадратичною. Отже, графік залежності vх(t) є прямою, а графік залежності sx(t)— параболою. Цій умові відповідає тільки відповідь Г.

3. Рух візка похилою площиною є рівноприскореним прямолінійним рухом без зміни напрямку. Для такого руху шлях (або модуль переміщення) s = t = 24 м. Це і є довжина похилої площини.

4. Коли тіло рухається похилою площиною під дією сил тяжіння, реакції опори та тертя, сила тиску тіла на площину N = mg COSA. Звідси m = = 0,06 кг.

5. Умова рівноваги вантажу, підвішеного до пружини, має вигляд mg = kx. Отже, довжина де формованої пружини l = l0 + , де l0 — довжина недеформованої пружини. Якщо масу вантажу збільшити на ∆m, то довжина пружини збільшиться на ∆l = . Звідси k = . Підставивши значення ∆m = 0,25 кг і ∆l = 0,625 - 0,375 = 0,25 (м), отримаємо k = 10 Н/м.

6. Скористаємося рівнянням Клапейрона: звідки р2 = р1 = 7,2р1. Таким чином, тиск газу збільшився в 7,2 разу.

7. Скористаємося першим законом термодинаміки: Q = ∆U + Aг. Внутрішня енергія ідеального одноатомного газу U = vRT, її зміна ∆U = vR∆T. При адіабатному процесі Q = 0. Отже, робота газу Аг = - vR∆T vR(T1 - Т2) = 249 Дж.

8. Запишемо умову рівноваги стовпчика води в капілярі: mg = ∙ 2кг. Звідси випливає, що маса води в капілярі прямо пропорційна радіусу капіляра. Отже, у капілярі вдвічі меншого радіуса маса води буде .

9. Оскільки напруженість електричного поля напрямлена по дотичній до силової лінії, дві різні силові лінії не можуть перетинатися (через одну точку не можуть проходити силові лінії в різних напрямках).

10. Силові лінії напрямлені в бік зменшення потенціалу. Отже, тільки точки С, D мають потенціали, нижчі від потенціалу точки А.

11. Електроємність конденсатора С = , де 0 — електрична стала, S i d — початкові значення площі пластин і відстані між ними. Після зміни характеристик конденсатора електроємність

12. Сила струму в резисторі 2 дорівнювала спочатку , де U2 = 6 В. Напруга на полюсах джерела струму U = (R1 + R2) = 18 В. Отже, після приєднання ще одного резистора опором R3 = 40 Ом сила струму в колі становитиме , а напруга на другому резисторі = = 3,6 В.

13. Одиниця магнітного потоку в СІ — вебер: Вб = В ∙ с = = .

14. Період коливань після зменшення кількості тягарців становить три чверті початкового періоду. Скориставшись формулою для періоду коливань пружинного маятника Т = 2,доходимо висновку: кінцева маса вантажу дорівнює ()2 = початкової маси. Отже, зняли початкової кількості тягарців. Таким чином, спочатку було 16 тягарців.

15. У колі, що складається з конденсатора та котушки (тобто у коливальному контурі), виникають електромагнітні коливання. Період таких коливань Т = 2, а зменшення заряду конденсатора від максимального значення до нуля відбувається за чверть періоду: t = = .

Підставивши значення величин, отримаємо t ≈ 6,3 ∙ 10-5 с, тобто 63 мкс.

16. Розсіювальна лінза дає уявне зображення предмета, розташоване між самим предметом і лінзою. Отже, уявне зображення розташоване на відстані 10 см від лінзи. Підставивши в формулу тонкої лінзи + = D значення d = 0,25 м і f = -0,1 м, отримаємо D = -6 дптр.

17. Кут ф відхилення дифракційними ґратками світла з довжиною хвилі X визначимо з формули дифракційних ґраток dsin = k (тут d = 0,01 мм — період дифракційних ґраток). Це світло потрапляє на екран на відстані Ltg від центра дифракційної картини (тут L — відстань до екрана). Враховуючи, що для малих кутів можна вважати tg = sin, отримуємо відстань між двома симетричними спектрами: l = . Звідси = . Підставивши k = 2 і l = 0,96 м, отримаємо = 4 ∙ 10-7 м =400 нм.

18. Зарядове число ядра дорівнює кількості протонів у ньому. Отже, правильна відповідь Г.

19. Енергія W, що вивільнилася, дорівнює сумарній кінетичній енергії альфа-частинки масою m1 = 4 а. о. м. і утвореного ядра масою m2 = 206 а. о. м.: W = W1 + W2. Оскільки сумарний імпульс системи зберігається (лишається рівним нулю), імпульси альфа-частинки та утвореного ядра однакові за модулем: m1v1 = m2v2 = р. Виразимо кінетичні енергії через імпульс: W1 = = , W2 = = . Звідси випливає, що W2 = W1 і W1 = W = W ≈ 0,98W .

20. Нестабільним є тільки нейтрон, який поза атомним ядром розпадається на протон, електрон і антинейтрино.

21. Координата тіла та проекція переміщення є квадратичними функціями часу. Отже, відповідні графіки є параболами. Один із них, а саме графік залежності sx(f), проходить через початок координат (початкове значення переміщення дорівнює нулю). Прискорення є незмінним, відповідний графік — пряма, паралельна осі Ot. Проекція швидкості руху vx є лінійною функцією часу, відповідний графік — пряма під певним кутом до осі Ot.

22. Якщо пропустити світло через дифракційні ґратки, то отримання вузьких спектрів вищих порядків свідчить про монохроматичність світла. Кристал турмаліну — природний поляризатор: якщо на нього падає вже поляризоване світло, то поворотом кристалу можна змінити інтенсивність світла, що проходить через нього, в багато разів. Про когерентність світла свідчить можливість отримати стійку інтерференційну картину. Якщо пучок світла є паралельним, то розмір світлової плями на екрані не змінюється внаслідок збільшення відстані до екрана.

23. Газовий процес у закритій скляній пляшці є ізохорним. Стискання повітря в циліндрі дизельного двигуна відбувається швидко, тому цей процес практично адіабатний і він спричиняє сильне нагрівання повітря. Температура повітря в бульбашці, що спливає зі дна, практично не відрізняється від температури навколишньої води; отже, процес майже ізотермічний. Тиск повітря в резиновій кульці практично збігається з атмосферним; отже, процес із газом усередині кульки можна вважати ізобарним (якщо кулька не піднімається на значну висоту).

24. Скористаємося законом збереження електричного заряду: з нього випливає, що сума нижніх індексів у лівій і правій частинах рівняння реакції однакова. Скористаємося також тим, що загальна кількість нуклонів унаслідок реакції не змінюється; отже, сума верхніх індексів у лівій і правій частинах рівняння реакції теж однакова. Це дозволяє визначити заряд і масу частинки, що позначена X .

25. Для відповіді на обидва запитання скористаємося законом збереження енергії:

mgh1 + = = mgh2+ .

Звідси v0 = , h2 = h1. Підставивши значення h1 = 7,2 м, v1 = 5 м/с і v2 = 9 м/с, отримаємо:

1) початкову швидкість руху v0 =13 м/с;

2) висоту h2 = 4,4 м.

26. 1) 3 формули лінійного збільшення лінзи Г = отримуємо f = Гd, де Г = 2. Отже, відстань між предметом і його зображенням Z = d + f = (Г + 1)d = 36 см.

2) 3 формули тонкої лінзи + = D отримуємо D = . Підставивши d = 0,12 м, дістанемо D = 12,5 дптр.

27. Запишемо рівняння другого закону Ньютона для системи з двох візків: (m1 + m2)a = F. Для другого візка відповідне рівняння має вигляд m2а = Т. Через Т тут позначено силу натягу нитки. З цих рівнянь випливає, що T = F = 10 Н.

28. Під час пострілу потенціальна енергія деформованої пружини перетворюється на кінетичну енергію кульки: = . Звідси k = . Перевіривши одиниці та підставивши значення величин (зокрема m = 0,01 кг і х = 0,05 м), отримаємо k = 144 .

29. Відносна вологість повітря = ∙ 100% , де р , рнас — відповідно густина водяної пари та густина насиченої водяної пари за тієї самої температури. Звідси знаходимо масу водяної пари: m = pF = рнасSh ∙ . Перевіривши одиниці та підставивши значення величин, отримаємо

m = 700 г.

30. Коли вимірювана напруга сягає максимально припустимого значення U1, сила струму через вольтметр теж зростає до припустимого максимуму ; за такої сили струму напруга на вольтметрі з додатковим резистором опором Rд дорівнюватиме (Rv + Rд) = U1(1+) = 72 В. Саме такою є нова межа вимірювання вольтметра.

31. Зазначимо, що безпосередньо в процесі електролізу виникає не молекулярний, а атомарний водень (об'єднання атомів у двоатомні молекули відбувається вже після електролізу). Позначимо молярну масу атомарного водню М. Оскільки об'єм одного молю газу за нормальних умов дорівнює 22,4 л, отримано 2 молі молекулярного водню (тобто до утворення молекул кількість речовини становила v = 4 моль). Отже, за допомогою електролізу отримано водень масою m = vM. Скористаємося законами електролізу (врахувавши, що йони Гідрогену є однозарядними): m = kIt = q, де q = It — заряд, що пройшов через електроліт. Звідси отримуємо q = = eNAv = 3,84 ∙ 105Кл = 384 кКл .

32. Період вільних коливань у коливальному контурі Т = 2 можна виразити через довжину відповідної радіохвилі: Т = . Звідси L = .

Перевіривши одиниці та підставивши значення величин, отримаємо L = 6,25 ∙ 10-7 Гн = 0,625 мкГн .

33. Із наведеного графіка визначаємо, що період коливань T = 0,5 с. Скориставшись формулою періоду коливань пружинного маятника Т = 2, отримаємо жорсткість пружини:

k = = 40.

34. Доцільно спочатку визначити кількість а-розпадів. Врахуємо, що масове число ядра змінюється тільки внаслідок а-розпадів (зменшується на 4 унаслідок кожного розпаду). Отже, зменшення масового числа від 234 до 214 відбулося після 5 а-розпадів. При цьому кожного разу зарядове число ядра зменшувалося на 2, а загалом мало зменшитися від 92 до 82. Отже, - розпади спричинили збільшення зарядового числа ядра на 2. Оскільки кожний -розпад збільшує зарядове число ядра на 1, таких розпадів відбулося 2.

загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.