Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина I НАВЧАЛЬНИЙ ДОВІДНИК — З ПРИКЛАДАМИ ТА ЗАВДАННЯМИ

МЕХАНІКА

1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ

1.3. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ МЕХАНІЧНИЙ РУХ

Шлях l — довжина траєкторії.

Переміщення вектор, який з'єднує початкове та кінцеве положення тіла (рис. 1.10).

Рис. 1.10

✵ Довжина цього вектора — це модуль переміщення sy а його проекції на осі координат — проекції переміщення sx і sy.

✵ Для будь-якого руху координати тіла можна знайти за формулами:

x = x0 + sx, y = y0 + sy.

✵ Якщо тіло рухається в площині XOY, то переміщення визначається за теоремою Піфагора:

s = .

Геометричний зміст переміщення: незалежно від характеру руху, проекція переміщення руху тіла протягом інтервалу часу від t1 до t2 чисельно дорівнює площі фігури, обмеженої графіком залежності проекції швидкості руху тіла, віссю часу і прямими t = t1 і t = t2 (рис. 1.11).

Рис. 1.11

Миттєва швидкість руху тіла швидкість руху тіла в даний момент часу, в даній точці траєкторії.

✵ Одиниця швидкості руху в СІ — метр на секунду (м/с). Позасистемна одиниця швидкості — кілометр на годину (км/год).

1 = 3,6.

✵ Якщо модуль миттєвої швидкості руху тіла з часом не змінюється, то такий рух називають рівномірним, якщо змінюється — нерівномірним.

✵ Спідометр вимірює саме миттєву швидкість руху тіла.

✵ Проекція миттєвої швидкості на вісь ОХ дорівнює похідній від координати або проекції переміщення тіла від часу:

vx =x'(t) = sx'(t).

Середня швидкість руху тіла сер — вектор на фізична величина, яка дорівнює відношенню переміщення тіла до інтервалу часу, протягом якого це переміщення здійснене:

cep = .

Середня шляхова швидкість руху vcep тіла — скалярна фізична величина, яка дорівнює відношенню всього шляху, що подолало тіло, до часу, за який цей шлях пройдено:

cep = .

Прискорення руху тіла — векторна фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла.

✵ Одиниця прискорення руху тіла в СІ — метр на секунду в квадраті: [а] =

✵ 1 дорівнює прискоренню такого рівноприскореного руху тіла, при якому за 1 с швидкість руху тіла змінюється на 1.

✵ Для рівноприскореного руху тіла = , ax = , де швидкість руху тіла через інтервал часу ∆t; — початкова швидкість руху тіла; аx, vx i V — проекції прискорення, швидкості та початкової швидкості руху тіла на вісь ОХ відповідно.

✵ У загальному випадку (для будь-якого руху) ах = vx'(t).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити