Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина ІІ ПРИЙОМИ РОЗВЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ

МЕХАНІКА

1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ

1.4. Задачі на відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей (див. п. 1.4, с. 11)

1.4.1.* Автомобіль рухається прямолінійно зі швидкістю , модуль якої дорівнює 10 м/с (див. рисунок). Установіть відповідність між модулем миттєвої швидкості руху точки колеса автомобіля відносно землі та буквою, якою позначено відповідну точку на рисунку. Колесо не проковзує; а = 45°.

1 0

2 10

3 10

4 20

A Точка А

Б Точка Б

В Точка В

Г Точка Г

Д Точка Д

Розв'язання

Систему відліку, пов'язану з точкою на поверхні землі, вважатимемо нерухомою, а систему відліку, пов'язану з центром колеса,— рухомою.

Швидкість т , руху будь-якої точки колеса відносно землі дорівнює геометричній сумі швидкості 1 руху точки відносно центра колеса й швидкості 2 руху центра колеса відносно землі:

т = 1 + 2.

Колесо рухається прямолінійною ділянкою вправо зі швидкістю , тобто обертається за ходом годинникової стрілки.

Швидкість руху центра колеса відносно землі за модулем і напрямком дорівнює швидкості руху автомобіля:

2 = .

Точки колеса рухаються відносно центра колеса зі швидкістю, що напрямлена по дотичній до кола (див. рисунок). Модуль цієї швидкості дорівнює модулю швидкості руху центра колеса (v1 = v), оскільки колесо не проковзує.

Побудуємо векторну діаграму швидкостей для кожної, заданої точки колеса та знайдемо швидкість руху цих точок відносно землі.

Під час розв'язування подібних задач слід користуватись таким алгоритмом.

1. Вибрати систему відліку, яку вважатимемо нерухомою. (Зазвичай нерухому систему відліку пов'язують із точкою на поверхні землі.)

2. Записати закон додавання швидкостей т = 1 + 2. Тут т — швидкість руху тіла в нерухомій системі відліку, 1 — швидкість руху тіла в рухомій системі відліку, 2 — швидкість руху рухомої системи відліку відносно нерухомої.

3. Виконати пояснювальний рисунок та визначити:

✵ модуль і напрямок швидкості руху тіла (матеріальної точки) відносно рухомої системи відліку 1;

✵ модуль і напрямок швидкості руху рухомої системи відліку відносно нерухомої 2.

4. Побудувати векторну діаграму швидкостей, та, скориставшись правилом додавання векторів, знайти значення невідомої величини.

Точка А. vA = |v1 - v2| = | v - v | = 0 ().

Точка Б. vБ = = = v = 10 ().

Точка В. vB = = = v = 10 ().

Точка Г. vГ = |v1 + v2| = |v + v| = 2v = 20()

Точка Д. vB = = = v = 10 ().

Відповідь: 1 — А, 2 — Б, 3 — В, 4 — Г.

Зверніть увагу: під час знаходження модуля суми векторів т = 1 + 2 можна користуватися такими правилами.

✵ Якщо вектори 1 i 2 однакові за напрямком, то vт = |v1 + v2|.

✵ Якщо вектори 1 i 2 протилежні за напрямком, то vт = |v1 - v2|.

✵ Якщо вектори 1 i 2 взаємно перпендикулярні, то модуль їх суми можна знайти за теоремою Піфагора:

vТ = .

✵ Якщо вектори 1 i 2 напрямлені під певним кутом а один до одного, то модуль їх суми можна знайти за теоремою косинусів:

vТ = =

Задачі для самостійного розв'язання

1.4.2. Хлопчик, стоячи на горизонтальній платформі, яка рухається прямолінійно рівномірно зі швидкістю 72 км/год, здійснює постріл з лука. Визначте модуль швидкості руху стріли відносно землі у момент пострілу, якщо стрілу випущено перпендикулярно до напрямку руху платформи зі швидкістю 15 м/с.

A

Б

В

Г

15 м/с

20 м/с

25 м/с

35 м/с

1.4.З.* Озером ідуть два катери перпендикулярно один до одного зі швидкостями 72 км/год і 54 км/год відносно берега. Яка швидкість першого катера відносно другого? Відповідь запишіть у метрах на секунду.

1.4.4. У деякий момент часу миттєві швидкості руху точок А і Б колеса збігаються з напрямком руху власне колеса (див. рисунок). Їх модулі відповідно дорівнюють vА = 3 м/с, vБ= 6 м/с. Визначте (у метрах на секунду) модуль швидкості руху центра колеса (точки О) у цей момент.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити