Зовнішнє незалежне оцінювання - комплексне видання

Частина ІІ ПРИЙОМИ РОЗВЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ

МЕХАНІКА

1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ

1.5. Задачі на рух тіла, кинутого горизонтально або під кутом до горизонту (див. п. 1.6.1, с. 19)

1.5.1. Тіло кинуто з поверхні землі під кутом 30° до горизонту зі швидкістю 20 м/с. Визначте (у метрах) модуль переміщення тіла від початку руху до найвищої точки траєкторії. Вважайте, що g = 10 м/с2. Відповідь округліть до цілих.

Розв'язання

З рисунка бачимо, що модуль переміщення s м'яча від початку руху до точки А можна знайти за теоремою Піфагора:

s = .

Вздовж осі ОХ рух рівномірний

Вздовж осі ОУ рух рівноприскорений із прискоренням

vx = v0x;

sx = v0x = t;

v0x = v0cosa = v0cos30° = 20 = 10 ();

vx = 10 ();

sx = v0xt = 10 ∙ t.

vy = v0y + gyt;

sy = v0yt + ;

v0y = v0sina = v0sin30° = 20 = 10();

gy = -10 ();

vy = 10 — 10t;

sy = 10t - = 10t — 5t2.

Пам'ятайте, що траєкторією руху тіла, кинутого під кутом до горизонту або горизонтально, є парабола.

Під час розв'язування подібних задач слід користуватись таким алгоритмом.

1. Виконати пояснювальний рисунок, на якому зобразити:

1) осі координат;

2) вектор швидкості руху тіла;

3) вектор прискорення вільного падіння.

Зазвичай вісь ОХ напрямлюють горизонтально, а вісь OY — вертикально.

Тоді сила тяжіння, що діє на тіло, напрямлена вздовж осі OY, тому тіло рухається:

✵ вздовж осі OY — рівноприскорено з прискоренням ;

✵ вздовж осі (OX — рівномірно.

2. Записати рівняння проекцій переміщення (або координати) і швидкості для прямолінійного рівномірного та прямолінійного рівноприскореного рухів.

У найвищій точці траєкторії vy = 0. Звідси знайдемо час руху тіла до точки А:

0 = 10 - 10t t = 1 с.

Отже, sy = 10t - 5t2 = 5 (м), sx=10 ∙ t = 10 (м).

s = = = = 18 (м).

Відповідь: 18 м.

3. Знайти проекції початкової швидкості та прискорення руху на осі координат.

4. Конкретизувати рівняння проекцій переміщення та швидкості руху, скористувавшись отриманими даними проекції швидкості.

5. Знайти значення невідомої величини.

Задачі для самостійного розв'язання

1.5.2. Футболіст б'є по м'ячу. Визначте (у метрах) максимальну висоту, якої досягає м'яч відносно землі, якщо в польоті він перебуває 1,6 с. Вважайте, що g = 10 м/с2.

1.5.3. Хлопчик кинув горизонтально м'яч із вікна, яке знаходиться на висоті 20 м від поверхні землі. Визначте початкову швидкість руху м'яча, якщо до моменту удару об землю модуль переміщення м'яча дорівнював 25 м.

А

Б

В

Г

3,75 м/с

7,5 м/с

12,5 м/с

15 м/с

1.5.4. Тіло кинуто з поверхні землі під кутом 45° до горизонту зі швидкістю 20 м/с. Визначте (у метрах) дальність польоту тіла. Вважайте, що g = 10 м/с2.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити