Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Президент України

Президент України — глава держави, який виступає від її імені. Його правовий статус визначається Конституцією та відповідними законами України. Згідно з чинною Конституцією України П. У. є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності держави, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина (ст. 102). П. У. може бути обраний громадянин України, який досяг 35-річного віку, має право голосу і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років, володіє державною, тобто українською мовою (ст. 103). П. У. обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років. Одна і та ж особа не може бути П. У. більше двох строків поспіль. П. У. не може мати іншого представницького мандата, а також обіймати посаду в органах державної влади і об'єднаннях громадян та займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівних органів або спостережної ради підприємства, що має на меті отримання прибутку, зиску. Рішення щодо оголошення виборів П. У. приймається Верховною Радою України. Порядок проведення виборів визначається законом. Новообраний П. У. вступає на пост з моменту складання присяги (інавгурації Президента) народу на урочистому засіданні Верховної Ради України не пізніше 30 днів після обрання. П. У., обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів. Приведення П. У. до присяги здійснює голова Конституційного Суду України. Текст присяги наводиться у ст. 104 Конституції України.

Інститут президентури сприяє забезпеченню громадянської злагоди в українському суспільстві, узгодженості у діяльності органів державної влади, їх взаємодії з органами місцевого самоврядування. Глава нашої держави має широкі конституційні повноваження, що визначені у ст. 106, для здійснення президентських функцій. Він насамперед забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави. П. У. має значні повноваження щодо здійснення внутрішньої та зовнішньополітичної діяльності. Він звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до парламенту України про внутрішнє і зовнішнє становище країни; представляє державу у міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори й укладає міжнародні договори України; приймає рішення про визнання іноземних держав; призначає і звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав; призначає позачергові вибори Верховної Ради України; призначає за згодою Верховної Ради України прем'єр-міністра України, припиняє його повноваження та приймає рішення про відставку прем'єр-міністра України; призначає за поданням прем'єр-міністра України членів Кабінету міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах; призначає за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора України та відправляє його у відставку; утворює, реорганізує та ліквідує за поданням прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; скасовує акти Кабінету міністрів України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим; є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України; призначає і звільняє вище командування Збройних сил України та інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави; очолює Раду національної безпеки і оборони України; вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних сил України у разі збройної агресії проти України; присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини; нагороджує державними нагородами, встановлює президентські відзнаки і нагороджує ними; приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, надання притулку; здійснює помилування тощо.

Особливістю конституційно-правового становища П. У. є той факт, що в країні існує змішана президентсько-парламентська форма правління. Це визначається співвідношенням конституційно встановлених і реально існуючих повноважень президента та уряду у сфері виконавчої влади. При цьому уряд несе політичну відповідальність як перед П. У, так і перед парламентом — Верховною Радою України. Але главою уряду є не Президент, а прем'єр-міністр. Водночас П. У. є центром всієї владної діяльності в цілому. Відповідні конституційні положення щодо глави держави характерні для конституцій Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану. В Україні, як і в цих державах та у Польщі, Румунії і Хорватії, існують конституційні положення щодо правотворчості інституту президента. Такі положення слугують аргументами на користь обґрунтування ключового місця Президента у державному механізмі. Діяльність П. У., його становище відповідають концепції президента — арбітра в суспільно-політичному житті держави.

Конкретний зміст повноважень П. У. не обмежений лише функціями глави держави за умови поділу влади. Він різними чинниками сполучений з усіма трьома гілками влади. Його компетенції співвідносяться із виконавчою, судовою та законодавчою гілками влади. До найважливіших повноважень П. У. у сфері здійснення законодавчої влади належить вето. Саме його реалізація пов'язана з процедурою промульгації законів та відповідною мірою є їх можливою альтернативою. У сфері, пов'язаній із реалізацією судової влади, традиційним повноваженням П. У. вважається право помилування. Однак цим воно не обмежується. П. У. призначає третину складу Конституційного Суду України; утворює суди у визначеному законом порядку.

Президент України користується правом недоторканності на час виконання наданих йому повноважень. Він видає укази та інші акти, які є обов'язковими до виконання на території України. П. У. виконує свої повноваження до вступу новообраного П. У. на пост. За Конституцією повноваження П. У. можуть бути достроково припинені у випадках: відставки, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення з поста в порядку імпічменту, смерті. Питання про усунення П. У. з поста в порядку імпічменту, за умови вчинення ним державної зради або іншого злочину, ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. Рішення про усунення П. У. з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом та отримання висновку Верховного Суду країни про наявність ознак державної зради або іншого злочину з боку П. У. (ст. 111). У передбаченому Конституцією України випадку дострокового припинення повноважень П. У. виконання обов'язків П. У. покладається на прем'єр-міністра України.

Кудряченко А. И. Институт президентства в Украине: реалии конституционно-правового статуса // Государство и право. — 1998. — № 3; Das Institut der Presidentschaft in der Ukraine. Die Wirklichkeit ihres ferfassungsrechtlichen Status // Osteuropa. — Recht. №4. — Keoln, 1997; Институт президентства в Украине: правовой комментарий // Підтекст. — 1996. — № 14; Президентура України — на рівень вимог часу // Розбудова держави. — 1996 — № 5; Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997; Конституція України. — К., 1996; Шаповал В. Президентові всього 214... // Президент. — 2002. — № 7-8.

А. Кудряченко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити