Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Соціологія політики

Соціологія політики (від лат. societas — суспільство і грецьк. logos— вчення, слово, галузь) — у широкому розумінні — наукова галузь, яка вивчає соціальні аспекти політики; у вужчому — це галузь соціології, яка вивчає взаємозв'язок політичних інститутів з іншими сферами суспільного життя, політичних інститутів з іншими соціальними інститутами. Можна сказати також, що С. п. — це наукова галузь, що вивчає соціальні аспекти політики. Існує два основних підходи до визначення С. п. — описовий і нормативний. У першому випадку політика розглядається як фактор соціального життя, а С. п. — як ціннісно-нейтральна наука, результати якої однаковою мірою може використати кожен незалежно від соціальних схильностей і політичних позицій. У другому випадку — при нормативному підході — політика аналізується крізь призму певних соціальних, політичних і світоглядних позицій. Обидва підходи взаємодоповнюють один одного. Предметом С. п. є формування, становлення і розвиток політичних відносин або, іншими словами, політична діяльність. Об'єктом досліджень С. п. є сфера політичного життя на всіх його структурно-організаційних рівнях, усі соціальні спільноти і формування, що утворюють політичну систему суспільства. Основними функціями С. п. є теоретична, описова, інформаційна, прогностична. Основні методи С. п.: теоретичні (системний підхід, математичні і структурні методи, порівняльний метод, функціональний підхід, абстрагування, узагальнення, аргументація) і емпіричні (спостереження, опитування, анкетування, вивчення документів тощо). Основна мета С. п. — виявити від- повідні закономірності функціонування і розвитку політичної системи конкретного суспільства, її суб'єктів; визначити вплив політики на основні сфери суспільного життя; дослідити соціальні аспекти суб'єктів політики, політичного процесу; дослідити процеси формування громадянського суспільства, влади, демократичних засад існування суспільства тощо.

Головатий М. Ф. Соціологія політики. — К., 2004; Микита Шаповал. Загальна соціологія. — К., 1996; Піча В. М. Соціологія: загальний курс: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти України. — К., 1999; Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997; Система социологического знания: Учеб. пособие / Сост. Г. В. Щёкин. — 3-е изд. — К., 1998; Социологический справочник / Под общ. ред. В. И. Воловича. - К., 1991.

М. Головатий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити