Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Технократія

Технократія (від грецьк. techno — мистецтво, ремесло, майстерність і kratos — влада — влада професіоналів або влада як ремесло. Спосіб організації влади (форма правління), коли політичні рішення заміняються науково-технічними. Також теорія, що обґрунтовує такий устрій влади. Ідея особливого значення в житті суспільства технічних знань фахівців виразно сформульована А. Сен-Симоном. Розроблялася в контексті теорії індустріального суспільства та раціоналізації соціуму в працях М. Вебера, американського соціолога Т. Бунд Веблена («Інженери і система цін», 1921 p.). Ідеї технократії посіли чільне місце в теорії індустріального та постіндустріального суспільства (Д. Белл, У. Ростоу, О. Тоффлер). У творах А. Берла, А. Фріша, Дж. Гелбрейта формулюється положення про технократів як «клас управляючих», соціальну еліту. Таким чином, ідеї технократії відображають тенденцію зростання значення і впливу індустріалізації, науково-технічного прогресу. Відповідно в таких умовах бюрократія є не тільки формальним функціонером, а змушена набувати професіоналізму в різних прикладних галузях. Це пов'язано із значним розширенням сфери управління та появи нових галузей державного управління і регулювання, які передбачають спеціальні знання чиновників, здобуття відповідного фаху. Апеляція влади до еліти вчених і науки, що практикується сьогодні, робить схожим сучасне управління в індустріально розвинених країнах на технократичне. Водночас не існує класичної реалізації технократії. Радянська суспільна наука вважала теорію технократії буржуазною, такою, що маскує суспільні реалії, не враховує класову боротьбу, а владу технократичної еліти — лише апологією капіталізму. До опонентів технократії можна додати неомарксистів, франкфуртську школу, екологістів. нових гуманістів. Вони критикують «технологічне» відчуження людей, те, що технологічний розвиток не розв'язує суспільних і соціальних проблем, зростання мілітаристського сегмента технологічного розвитку.

Філософія політики: Короткий енциклопедичний словник / Авт.-упоряд.: Андрущенко В. П. та ін. — К., 2002.; Советский знциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. — 4-е изд. — М„ 1989.

Р. Балабан


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити