Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Гуманізм

Гуманізм (від лат. humanus — людський, людяний) — форма життєвої практики, система мислення людей, світоглядний принцип, які ґрунтуються на переконанні, що людина є найвищою суспільною цінністю, на впевненості в здатності людини до необмеженого розвитку і самореалізації всіх її сутнісних сил, здібностей і талантів. Ідея гуманізму — одна з центральних у людській культурі та історії цивілізації, змістовим стрижнем якої визначено гуманність, що розуміється як людяність, людинолюбство, повага до людської гідності.

Гуманізм бере початок ще з II ст. до н. е. Цицерон визначає гуманізм як основну ідею «звільнення» і «збагачення» людини. В епоху Ренесансу гуманістична концепція набуває подальшого розвитку: Данте, Петрарка, Бокаччо, Піко дела Мірандола поглибили розуміння гуманізму, відобразили його як вираз «цілісності людського духу», свідчення «повноти та неподільності природи людини». З епохи Відродження термін «гуманізм» використовується у двох основних значеннях: 1) філософське вчення, що теоретично-світоглядно об'єднує положення про пріоритет у суспільному житті людських цінностей: благополуччя, щастя; 2) гуманізм як літературно-художній, етично визначений напрям, що утверджує ідеал людини як високоморальної і освіченої особистості. Окрім того, гуманізм має ще один, суто особистісний «вимір»: його розуміють як систему установок індивіда на соціальні об'єкти (людина, спільнота, жива істота), а саме: співчуття, співпереживання; щира радість за удачу і успіхи іншого; наявність мотивацій, які спонукають людину до дружнього спілкування, зумовлюють «поведінку, що допомагає» (симпатія, альтруїзм).

Протягом історичної еволюції гуманізм набирає різних форм і відтінків. Істотні відмінності відрізняють теологічну та атеїстичну версії гуманізму. Світський гуманізм поділяється на натуралістичні та соціально-культурні різновиди. «Космічні» гуманістичні ідеї співіснують з екзистенційними, прагматичними, суто «земними» уявленнями про людину, сенс і «призначення» її життя. «Трагічна» концепція гуманізму протистоїть оптимістичній. Гуманізм «слухняності та пристосування» заперечується вченням про «звільнення завдяки бунту». Видатні гуманісти ХVІІ-ХІХ ст. (Ф. Бекон, Р. Декарт, Дж. Локк, Д. Юм, Вольтер, Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо, Г. Лессінг) надавали великого значення людині, вірили в її розум (раціоналізм), вважали, що людина має гармонійно поєднувати духовне і тілесне. Гостра суперечка простежується між марксистською, атеїстичною, соціально-визначеною концепцією гуманізму та теологічними альтернативами (православ'я, протестантизм, католицизм). Типова риса «класичного» гуманізму — утвердження нового порівняно із середньовіччям образу людини; усвідомлення самобутності кожної особистості, її здатності творити себе.

Кредо гуманізму — визнання цінності окремого індивіда, незаперечного і невід'ємного права на життя, свободу і власність (Дж. Локк). Антропоцентристський погляд на людину в творах гуманістів набуває етично-естетичного оформлення (філософія серця та ідея «внутрішньої людини» Г. С. Сковороди), супроводжується утвердженням нової форми рівності людей — рівності всіх перед законом, що містила в собі могутній потенціал ідеї правової держави і демократії, суспільства, що забезпечить можливість людини жити гідно (М. Монтень). Дискусійними в доктрині гуманізму залишаються ідеї щодо можливості людини бути необмеженим господарем над природою («згубна самовпевненість розуму» — Ф. Хайєк); абсолютизація індивідуальності, нехтування соціальних факторів людського життя тощо. Акцентуючи особливу увагу саме на цих моментах, матеріалістична, в тому числі марксистська, концепція запропонувала соціально-визначену модель гуманізму суспільної асоціації, що здатна подолати відчуження людини, в «якій вільний розвиток кожного є умовою вільного розвитку всіх» — «практичний», «позитивний гуманізм» (К. Маркс). Щоправда, утопічність марксистського ідеалу виявила суспільна практика.

У другій половині XX ст. набуває поширення «новий гуманізм», який являє собою систему заперечень тоталітаристського, антидемократичного режиму, в якому б конкретному соціально-політичному вигляді він не існував. У 50-ті роки XX ст. в європейській соціально-філософській думці виразно простежуються два напрями гуманістичної орієнтації. Один з них пов'язаний з осмисленням людської долі у світлі можливостей і перспектив соціального поступу. Другий акцентує увагу на сучасних проблемах буття людини. Саме тоді виникають і активно впроваджуються різні соціальні проекти гуманізації людських стосунків на виробництві, у повсякденному житті й спілкуванні. Показова концепція «якості життя» і «гуманістичного комунітаризму» (Е. Фромм). Поширюються екзистенціальні проекти гуманізму: песимістичний (М. Гайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю) і оптимістичний — «позитивний екзистенціалізм» (Л. Тренс, М. Поланті, Р. Мей, Д. Хелбрун).

Останні десятиліття XX ст. (60-90-ті роки) позначені новим поглибленням інтересу до проблеми людини, гуманізації суспільства. «Перевідкриття гуманізму» — головна риса сучасного стилю мислення (С. Тулмін). «Новий погляд» на гуманізм означає насамперед уточнення принципів розуміння людини і світу, її буття, відмову від уявлень про людину лише як «агента соціальних сил» і елементарного продукту суспільних відносин. Істотною рисою нових підходів є відродження ренесансного тлумачення людини як вільної у своїй самореалізації особистості, порідненої зі світом природи, поверненої до емоцій, еросу, власного тілесного начала. Таке «перевідкриття гуманізму» зумовлене сучасним перебігом подій в світі і сукупністю глобальних проблем, які піддають сумніву подальше існування homo sapiens. Ідеї «оновленого гуманізму» — людський вимір економіки і політики, екологічна етика та «мораль не насильства», діалог та толерантність як імперативи людських взаємин, «активізм» як принцип ставлення до несприятливих умов буття, соціальний прагматизм, орієнтація на реальні проблеми і турботи «земної людини» забезпечують йому широку соціальну базу, підтримку з боку різних верств населення. Істотною особливістю концепції «нового гуманізму» є захист ідей про поєднання індивідуальних та групових ціннісних вимог, соціальних, національних та загально-цивілізаційних інтересів. У працях Н. Казанса, Л. Полінга, П. Куртца, Р. Селларса висловлюються положення щодо проблеми поліпшення життя засобами прагматичного соціально-культурного гуманізму. Ця тенденція також широко відображена в діяльності сучасних українських суспільствознавців. Відповідальне, усвідомлене ставлення до природи, соціуму, світу людини — головна ідея сучасної гуманістики. Тому в XXI ст. дотримання прийнятих гуманістичних стандартів має стати основним критерієм цивілізованості політичних діячів, партій, громадських рухів, держав і державних союзів.

Митрошенков О. А. Онтология гуманизма и тоталитаризма. — М., 1993; Філософія політики: Короткий енциклопедичний словник / Авт. — упоряд: Андрущенко В. П. та ін. — К., 2002; Политологический словарь (http://www.home. ricor.ru/l_9/ slovar.html); Политологическая энциклопедия: В 2 т. / Под ред. Г. Ю. Семигина. — М., 2003.; Холличер В. Личность и гуманизм. — М., 1981; Проблема человека в западной философии. — М., 1988; Бердяев Н. О назначении человека. — М., 1983; Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997; Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичев и др. — 2-е изд. — М., 1989; Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учеб. пособие для вузов. — М., 1991; Соціальна філософія: короткий енциклопедичний словник / За заг. ред. В. П. Андрущенка, М. I. Горлача. — К.; Харків, 1997.

Г. Калінічева


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити