Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Європеїзм

Європеїзм — система цінностей, спільність культури, історичної долі народів країн Європейського континенту. У Є. вирізняють два взаємозалежних, але відносно самостійних начала. Одне характеризується спільністю історичного розвитку, матеріальної і духовної культури, що беруть початок з античної цивілізації. Інше спільне джерело — загальні риси сучасного суспільного та державного ладу. Є. увібрав у себе породжені в античну епоху демократію, її теорію (Платон, Аристотель) і практику (Перикл); вчення про людину і її свободу (Сократ, Епікур); християнство, яке виникло в І ст. н. е. у східній провінції Римської імперії, а в IV ст., незважаючи на гоніння, переборовши язичництво, набуло статусу офіційної релігії, що стала згодом світовою. Античний спосіб виробництва поряд з азіатським заклав основи подальшої еволюції матеріального життя суспільства на Європейському і Азіатському континентах.

Є. зберіг і розвинув усе цінне, що дала наступним поколінням багатоукладна антична економіка: державну, суспільну (колективну) та приватну власність; ринкове господарство, різноманітні форми організації виробництва, в тому числі кооперацію; кредитно-фінансову систему; організацію грошового обігу; функціонування банків; досвід розвитку мануфактур з детальним поділом праці і багато іншого. Цей досвід був сприйнятий з природним і необхідним коригуванням у середні віки й особливо в Новий час, коли відроджувалися міста, почали швидко розвиватися капіталістичні мануфактури; внутрішня та зовнішня торгівля; торговий, позичковий, іпотечний, а потім і промисловий капітал. На відміну від більшості країн Сходу, де протягом століть і навіть тисячоліть функціонували замкнуті традиційні суспільства з деспотичними режимами, античне рабовласництво спромоглося до певного плюралізму своїх політичних форм. Вже в IV ст. до н. е. Аристотель у праці «Політика» виокремлює шість форм державності: монархію, аристократію, політію, демократію, олігархію і тиранію. Він також формулює головний критерій політичного режиму: ступінь корисності державного устрою для суспільства. В «Політиці» була висунута геніальна ідея про розмежування держави і громадянського суспільства, творчо розвинена згодом у працях Н. Макіавеллі, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтеск'є, Ж. Ж. Руссо, І. Канта, Г. Гегеля, Дж. Мілля. Розробки цієї ідеї мислителями нового часу утвердили в Є. окремі напрямки в теорії і практиці держави й суспільства, ліберальної демократії, республіканізму і парламентаризму, законодавства, прав і свобод громадянина, багатопартійності тощо. Ці проблеми не втратили своєї актуальності і на рубежі ХХ-ХХІ ст.

Сучасний Є. спирається на досвід минулого і виходить з нових реалій Старого світу. Враховуючи, що Європа в XX ст. стала вогнищем двох світових воєн, що потрясли континент і світову цивілізацію в цілому, а також епіцентром «холодної війни» і розколу, європейська ідея і модель суспільного та державного розвитку базуються насамперед на збереженні і зміцненні світу, створенні ефективної загальноєвропейської системи безпеки. Інша основа сучасного Є. — всебічна економічна і політична інтеграція західноєвропейських країн відповідно до принципу, сформульованого ще Шарлем де Голлем: від «Європи батьківщин до батьківщини Європа» — загальноєвропейська ідентичність в усіх основних сферах суспільного і державного життя. Нарешті, великою проблемою для сучасної Європи є визначення її політики щодо США, з якими вона пов'язана стратегічними вимірами, перебуваючи в одному воєнно-політичному блоці НАТО, і щодо Сходу континенту — Росії та України, без яких немає Великої Європи і справжньої безпеки для континенту.

Котвнев А. А. Мир единый и многообразный. — М., 1995; Кудряченко А. І. Європейські перспективи України в епоху глобалізації //

Трибуна. — 2003 — № 5-6; Кудряченко А. /. Європейська інтеграція: концепція та реалії // Спостерігач. — 1996. — Na 25.

А. Кудряченко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити