Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Знання про політику

Знання про політику — система теорій, концепцій, які використовуються людьми для пояснення політики і якими вони керуються у політичній практиці. Розрізняють такі рівні політичного знання: емпіричний або масовий (рівень повсякденного життєвого досвіду людей, буденної свідомості); нормативний (рівень практично-політичної взаємодії); фундаментальний (рівень глибинного осягнення й вираження в поняттях сутності процесів та явищ буття). Політичні знання рівня масової свідомості — це знання, які використовуються людьми в їхньому повсякденному суспільному бутті, зміст яких становить інформація про влаштування держави й суспільства загалом, про існуючу політичну систему, головні конституційні та законодавчі регламенти суспільно-політичного процесу, права й обов'язки громадянина та держави, умови їх здійснення й захисту. Нормативний рівень здебільшого становлять прагматично зорієнтовані знання, які мають переважно прикладне значення, покликані організувати практику суспільної взаємодії, надати їй оптимального характеру, уможливити досягнення поставленої політичної мети. Це знання про те, як зробити свою політику. Ними користуються професійні політики. Саме цю галузь знання часто й називають власне політологією. її складовими є, зокрема, інформація про архітектуру й спосіб функціонування політичних систем, державних структур, процедурні та правові норми політичного процесу в конкретному суспільстві, оптимальні способи й технології здійснення суспільної взаємодії, розв'язання конфліктів, важелі впливу на центри прийняття рішень та на процеси їх здійснення, прийоми добору кадрів і виховання лідерів, управлінські технології, методики організації та здійснення громадських заходів, формування громадської думки тощо. Сюди ж додамо знання законів, норм і регламентів, окремих процедур, участь у них та вплив на них, знання структури державних установ та політичних організацій і їхніх підрозділів, характеру їх підпорядкування — всього того, що є нормативною базою суспільно-політичної взаємодії. Складовою такого політичного знання є інформація про розстановку сил на політичній арені, можливих противників і прибічників якоїсь позиції, їхню соціальну базу, пріоритети, якими вони керуються, чинники впливу, що є в їхньому розпорядженні (політичні, ідеологічні, матеріально-фінансові тощо). Фундаментальні знання про політику — це глибинні теоретичні узагальнення, виявлення загальнозначущих закономірностей, пояснення політичних універсалій, уявлення людей про загальну картину політичного світу, про те, що може виправдовувати примус і підпорядкування у суспільній взаємодії, у людському спілкуванні, що робить прийнятним обмеження свободи індивідів засобами влади, заради чого тільки й варто приєднатися до політичних змагань.

Рябов С. Г. Політологія: Словник понять і термінів. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К., 2001; Головатий М. Ф. Політична психологія. — К., 2001, Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и сост. Ю. И. Аверьянов. — М., 1993.

С. Рябов


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити