Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Ідеологія політична

Ідеологія політична — система концептуально оформлених уявлень, ідей і поглядів на політичну дійсність з позицій певних суб'єктів політичної діяльності. Поняття політичної ідеології було впроваджене у науковий вжиток у 1803 р. французьким ученим Дестютом де Трасі.

Політичні ідеології виступають важливим компонентом політичної свідомості, а отже, сфера функціонування ідеологій належить до духовної складової політичного життя. Складовими політичних ідеологій є політичні теорії та ідеї, суспільно-політичні ідеали, суспільно-політичні цінності, концепції політичного розвитку, політичні програми, політичні символи тощо.

Функції політичних ідеологій: пізнавальна, мобілізаційна, нормативно-регулююча, контрольна, політичної соціалізації тощо.

За Ф. Кирилюком, політична ідеологія має різні рівні реалізації: теоретико-концептуальний, програмно-політичний, практичний. Важливою особливістю політичної ідеології є те, що вона містить не лише знання про політичний світ, а й ставлення, оцінку людей. Така оцінка формується залежно від інтересів носіїв ідеології.

Роль та місце ідеологій, зокрема на нинішньому етапі політичного розвитку, розкривається через аналіз категорій: суб'єкт ідеологічної діяльності, об'єкт ідеологічної діяльності, носій політичної ідеології.

Суб'єктом ідеологічної діяльності виступає спеціальна верства людей — інтелігенція (політики, учені тощо), однією з функцій якої є виробництво політичних ідеологій.

Об'єкт ідеологічної діяльності — світ політичного, суспільство в цілому, тобто сфера, на яку спрямована реформуюча діяльність суб'єктів політики.

Носіями ідеології є суб'єкти політичної діяльності: соціальні групи, класи, громадські об'єднання, політичні партії, конфесійні спільноти, населення окремих регіонів, держави. Відповідно виокремлюються різні типи ідеологій: буржуазна, робітничого класу, селянська тощо; комуністична, соціалістична, ліберальна, консервативна, фашистська; націоналізм, інтернаціоналізм; релігійні ідеології тощо.

Як писав К. Маркс, ідеологія виступає хибною свідомістю. При цьому він керувався тим, що, по-перше, суб'єкт і об'єкт ідеологічної діяльності не збігаються між собою, по-друге, носій ідеології обмежений власними інтересами, по-третє, ідеологічна діяльність спрямована на перетворюючі форми людських відносин, переважно на речову складову політичного світу. Отже, оскільки ідеологія містить оціночний момент, вона не є наукою, хоча в основі її формування можуть бути, зокрема, досягнення різних наук.

Політичні ідеології характеризуються мінливістю, вони еволюціонують разом із зміною політичного світу, який відображають. Ця еволюція значно прискорюється в періоди радикальних змін у житті суспільства. В ці періоди, внаслідок демонтажу попередньої соціальної структури, різко зменшується соціальна дистанція між суб'єктом, об'єктом політичної діяльності та носіями ідеології (тобто те, що дало К. Марксу підставу говорити про «хибну свідомість»), а політичні ідеології, які були властиві для попереднього сталого етапу суспільного розвитку, значною мірою не задовольняють потреб індивідів у поясненні політичного світу. Це може породжувати ілюзію про крах ідеологій, проявом чого в Україні та деяких інших державах на рубежі 1980-1990-х років стала вимога деідеологізації суспільно-політичного життя. Сьогодні ці реалії накладаються на різкий прогрес науки, що посилює цю ілюзію. Поступове долання суспільної кризи і становлення нових форм суспільних зв'язків спричинюється до народження нових ідеологій і так званої реідеологізації суспільно-політичного життя. Формами такої реідеологізації можуть бути: поява абсолютно нових політичних ідеологій (наприклад, сьогодні ідеології технократизму, збереження навколишнього середовища тощо), крах окремих попередніх політичних ідеологій (наприклад, фашистської), інтеграція цінностей різних попередніх ідеологій (наприклад, певне сприйняття сучасними лібералами та консерваторами ідеї соціального захисту, з іншого боку, переймання соціал-демократів проблемами свободи індивіда).

Тому співвідношення ваги різних політичних ідеологій залежить від характеру соціальних зв'язків. Домінування тих чи інших ідеологій визначається ступенем домінування різних соціальних груп (класів) у суспільстві, зокрема політичному житті. Це породжує так звану державну (або навіть наддержавну) ідеологію, яка відображає ступінь компромісності у відносинах різних соціальних груп.

Губерський Л., Андрущенко В., Михальченко М. Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз. — К., 2002; Лісовий В. Культура — ідеологія — політика. — К., 1997; Войтович Р. Ідеологія, технологія та стиль у державному управлінні: Навч.-метод, посіб. — К., 2003; Мигул І. Політичні ідеології: порівняльний аналіз. — К., 1997; Ідеологія державотворення і суспільствознавча наука: Тези доп. на Всеукраїнській наук.-теор. конф., присвяченій 10-річчю незалежності України, 31 травня 2001 р. — Запоріжжя, 2001; Недюхо М. Системний аналіз історичних типів європейської ідеології. — Ірпінь, 2001; Заздровнова О. Ідеологія в еволюціонуючому соціумі: Автореф. дис. ... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Харківський військовий ун-т. — X., 2002; Таран В. Ідеологія перехідного суспільства: (соціально-філософський аналіз ідеологічного процесу в пострадянській Україні). — Запоріжжя, 2000; Колодій А. Політичний спектр: про деякі критерії «лівих» і «правих» політичних рухів у посттоталітарних суспільствах // Філософ, і соціол. думка — 1995. — №9-10; Випперман В. Европейский фашизм в сравнении: 1922-1982. — Новосибирск, 2000; Перегудов С. Западная социал-демократия на рубеже веков// МЗи-МО. — 2000. — № 6, 7; Заблоцький В. Лібералізм: ідея, ідеал, ідеологія. — Донецьк, 2001.

Є. Перегуда


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити