Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Індустріальне суспільство

Індустріальне суспільство — стадія суспільного розвитку, що має складну систему поділу праці і характеризується розвиненою роллю науково-технічної діяльності, машинним виробництвом, масовим виробництвом товарів на широкий ринок, механізацією і автоматизацією виробництва та управління, загальнонаціональним ринком. Запроваджений французьким соціалістом — утопістом А. Сен-Симоном для означення промислового суспільства, що приходить на зміну аграрному, «традиційному», малорозвиненому типу суспільства. Пізніше термін І. с. широко використовується в рамках соціального еволюціонізму класиками соціології О. Контом, Г. Спенсером, Е. Дюркгеймом, Ф. Тьоннісом та іншими для характеристики поступального суспільного розвитку. В 50-60 роках XX ст. у контексті теорії індустріального суспільства Р. Арона, У. Ростоу, Дж. Гелбрейта та інших поняття І. с. набуло сучасної інтерпретації. До основних принципів І. с. зараховують: приватну власність як основу економічного зростання, особисту свободу і захист соціального порядку, бізнес як рушій соціального прогресу, менеджеризм, плюралістичну демократію, відсутність антагонізму соціальних конфліктів, які існують в межах загального консенсусу. Наслідком дії названих принципів є: висока розвиненість засобів транспорту і комунікацій, високий ступінь мобільності й урбанізації, якісні зрушення в структурі національного споживання, розумне поєднання свободи та інтересів індивіда із загальними соціокультурними нормами та цінностями, розширення виборчих прав населення, широке застосування досягнень науки, поступова раціоналізація суспільного життя. У теорії розвитку суспільства Д. Белла,

З. Бжезинського, А. Тоффлера, А. Турена (70-ті роки XX ст.) I. с. трактується перехідним етапом до більш розвиненого «постіндустріального» суспільства, що з'явилося в результаті структурних змін в економіці і культурі найбільш розвинених країн світу.

Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество. — М., 1969; Капитонов Э. А Социология XX века. История и технология. — Ростов н/Д, 1996; Штомпка П. Социология социальных изменений. — М., 1996; Чеховий Ю. Математична модель структурної еволюції суспільних продуктивних сил // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2001. — N° 3.

О. Авдєєнко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити