Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Кармазіна Марія Степанівна

Кармазіна Марія Степанівна (нар. 1959) — український політолог, доктор політичних наук, професор. У 1985 р. закінчила з відзнакою історичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького (нині — Київський національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Перші наукові дослідження були здійснені ще у студентські роки і були присвячені вивченню історико-політичних процесів в Україні у пореволюційні часи. Після послаблення ідеологічного тиску на розвиток історичної науки та відмови від жорсткої регламентації методологічних підходів до аналізу історико-політичної проблематики, що сталося під час горбачовської «перебудови», М. С. Кармазіна виявила інтерес до складного процесу трансформації політичної системи в умовах щораз більшого більшовицького панування на початку XX ст. Під керівництвом відомого українського вченого — доктора історичних наук, професора С. В. Кульчицького вона береться за дослідження процесу становлення, умов та наслідків функціонування у 20-30-ті роки XX ст. такого елемента громадянського суспільства, як добровільні товариства. Підсумком наукового пошуку цього етапу наукової роботи став захист кандидатської дисертації у галузі історичних наук у 1989 р.

Понад десять років М. С. Кармазіна присвятила викладацькій роботі в Київському національному торгово-економічному університеті (КНТЕУ), де пройшла шлях від асистента до професора кафедри філософських і соціальних наук, читала курси лекцій з історії України та політології, а крім того — спецкурс, присвячений етапам становлення громадянського суспільства в Україні в XX ст. Викладацьку працю поєднувала з науково-дослідною.

У 1996 — 1999 рр. М. С. Кармазіна проводила наукові дослідження у цільовій докторантурі Інституту політичних і етнонаціональних досліджень HAH України. Всебічна підтримка з боку академіка HAH України І. Ф. Кураса, докторів історичних наук, професорів Ю. І. Шаповала (безпосереднього наукового консультанта дисертантки) та Л. П. Нагарної сприяла активній пошуковій роботі, наслідком якої стала поява монографічного дослідження — «Ідея державності в українській політичній думці (кінець XIX — початок XX століття)» (К„ 1998). У 1999 р. М. С. Кармазіна захистила докторську дисертацію із спеціальності «теорія та історія політичної науки».

У дисертації, як і в подальших дослідженнях (зокрема в монографії «Леся Українка» (К.: Альтернативи, 2003 р.), у колективній праці «Політична історія України. XX ст.»: У 6 т. (Редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін. — К.: Ґенеза, 2002; т. 1, співавтори: Ю. А. Левенець, Л. П. Нагарна), М. С. Кармазіна обстоює ідею нормальності українського історико-політичного процесу, суть якої полягає в такому: різномасштабні проблеми, які довелося розв'язувати українському народу на своєму історичному шляху, не є чимось винятковим, тим, що не вписується у європейський політичний контекст (якщо розуміти його не лінійно, а як множинність історико-політичних ритмів). Звідси — оптимістичний погляд на перспективи української нації в майбутньому.

На сучасному етапі серед пріоритетних наукових інтересів М. С. Кармазіної — проблеми, пов'язані зі становленням наприкінці XX — на початку XXI ст. інститутів національної державності в умовах перехідного етапу становлення і розвитку політичної системи, характерними рисами якої є несталість форм правління та невизначеність політичного режиму, суперечливість соціально-політичних, економічних процесів розвитку в державі приватно-корпоративного капіталу. Окрему увагу М. С. Кармазіна приділяє запровадженню у вітчизняну політичну науку методологічного інструментарію, адекватного для аналізу зазначених процесів.

М. С. Кармазіна має вчені звання професора (2002 р.), старшого наукового співробітника (2003 р.). З 2004 р. є членом-кореспондентом Української академії політичних наук (УАПН). Працює на посаді головного наукового співробітника в ІПіЕНД HAH України, поєднуючи науково-дослідну роботу з науково-педагогічною, викладаючи у Національному університеті «Києво-Могилянська академія». М. С. Кармазіна є членом докторської спеціалізованої вченої ради у галузі політичних наук в ІПіЕНД HAH України та членом експертної ради ВАК України у галузі філософських, соціологічних та політичних наук.

Л. Шкляр


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити