Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Легітимність

Легітимність (від лат. legitimus — законний, правомірний, належний, справедливий) — здатність того чи іншого політичного режиму досягти суспільного визнання та виправдання обраного політичного курсу, прийнятих ним політичних рішень, кадрових або функціональних змін у структурах влади. Категорія «Л.» увійшла до понятійного апарату політичної науки завдяки працям М. Вебера, який запозичив цей термін із галузі правознавства з метою типологізації названих видів панування. Легітимність явищ політичного життя не означає їх законності, що оформлена юридично, але відзначається фактичною значущістю для життя керованих соціальних мас і реально позначається на їх поведінці.

Л. політики, влади, політичних заходів не збігається з нормативною Л., яка характеризується формальною відповідністю законам країни (легальністю). Здобуття Л. (легітимація) передбачає з боку влади заходи щодо пояснення загального контексту політичних рішень та дій, пропаганди їх привабливості, правильності та фактичної безальтернативності, отримання довіри населення до існуючого режиму, підтримки й участі у генерованому цим режимом політичному процесі. Л. досягається шляхом аргументованого звернення правлячих кіл, які пояснюють чи виправдовують свою політику (а також форму власної організації та функціонування), до якихось змістових цінностей морального або матеріального порядку, традицій та звичаїв, правових норм, справжніх або надуманих інтересів народу, мотивів афектації тощо. Отже, легітимність — засіб узаконення певного типу панування, що грунтується на вірі у фактичну та юридичну «правильність» дій існуючого режиму.

За класифікацією М. Вебера існує три види легітимності: 1) традиційна, яка формується на основі усталених звичаїв, традицій, норм культури; 2) харизматична, емоційно-вольова та емоційно-містична; 3) раціональна, що базується на апеляції до чинних законів, які з формального погляду являють собою нормативне відображення розумних міркувань. У сучасних умовах жоден з цих видів сам собою не може задовольнити вимог повноцінного розвитку політичного процесу.

Тому, залежно від конкретних потреб режиму, відбувається взаємодоповнення раціональних та ірраціональних засобів Л. або їх синтез, якому поміркована влада намагається надати органічних форм. Л. — невід'ємна умова існування та здійснення політики і влади, зміцнення життєздатності суспільно-політичних структур, досягнення інтегральної єдності, цілісності та ефективності політичної системи суспільства.

Легітимність — ознака цивілізованої влади, визнання громадянським суспільством її правомірності. Якщо в країні визнається право носія влади диктувати норми поведінки іншим індивідам, то така-влада фактично є легітимною. Легітимність політичної влади є результатом відповідної еволюції суспільства. У нестабільних, перехідних суспільствах, де норми поведінки громадян нестійкі, легітимність недостатня або неможлива.

Виокремлюють три рівні легітимності влади: ідеологічний, структурний і персоналізований.

Щодо сутнісної характеристики поняття «Л.» існують різні думки. Так, представники ліберально-демократичного напряму характеризують Л. влади з точки зору законності здобуття (досягнення) влади. Захисники прагматичної точки зору стверджують, що легітимною є така влада, яка здатна забезпечити стабільний розвиток суспільства, мир, злагоду незалежно від того, яким шляхом вона здобута.

Головатий М. Ф. Соціологія політики. — К., 2003; Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. — М., 1992; Бабкин В., Селиванов В. Народ и власть. — К., 1996; Каретті Е. Маса і влада. — К„ 2001; Литвин В. Політична арена України: Дійові особи та виконавці. — К., 1994; Філософія політики: Короткий енциклопедичний словник / Авт, — упоряд.: Андрущенко В. П. та ін. — К., 2002; Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997; Политологический словарь (http:// www.home.ricor.ru/l_9/slovar.html).

Г. Калінічева


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити