Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) — найбільший (50 тис. студентів у 2004 р.) гуманітарно-економічний недержавний вищий заклад освіти України, що впродовж 1999 — 2004 рр. за рейтингом ВНЗ «Софія Київська» визнається найкращим недержавним вузом та найкращим вузом управління. МАУП засновано в 1989 р. Г. В. І. Докіним — знаним вченим — суспільствознавцем, управлінцем, психологом. Академія готує фахівців за 22 спеціальностями та 54 спеціалізаціями. Академію акредитовано за всіма ліцензованими спеціальностями. У складі МАУП діють: Президентський університет (м. Київ); Всеукраїнський університет (інститути, філії та відділення в усіх регіонах України); Міжнародний відкритий університет (зарубіжні філії). Випускники Академії отримують дипломи про вищу освіту державного та міжнародного зразка з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра. В Академії істотне місце з-поміж економіко — управлінських, правових спеціальностей посідає підготовка фахівців із соціології, психології, соціальної роботи та політології. Тут працює 5 докторів і 4 кандидати політичних наук, створено відповідні кафедри і готуються спеціалісти — політологи з таких напрямків та спеціалізації: політичний маркетинг та державне управління; політичне лідерство та зв'язки з громадськістю; політологія міжнародних відносин. Ведеться підготовка докторів філософії з політології, здійснюється велика робота з підвищення рівня політологічної науки загалом, вивчення політичного процесу, властивого світу і Україні. Серед широкого кола досліджень, що здійснюють такі відомі фахівці, як О. Антонюк, В. Бебик, О. Бабкіна, В. Бабкін, М. Головатий, Д. Ткач, Г. Щокін та інші, помітно вирізняються три великі міжнародні проекти (наукові конференції, виставки, видання, презентації тощо): «Діалог цивілізацій: нові принципи організації світу», «Православні духовні цінності і сучасність», «Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу». Помітними стали такі ґрунтовні індивідуальні і колективні монографічні видання, які побачили світ у МАУП лише останнім часом: «Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи: Кол. моно- гр. / Г. В. Щокін, М. В. Попович, М. С. Кармазіна та ін.; За заг. ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого; Авт. передм. Л. М. Кравчук. — К., 2000; Проблеми та перспективи Української реформації: Кол. моногр. / Г. В. Щокін, В. Г. Куценко, М. Ф. Головатий та ін.; За заг. ред. М. Ф. Головатого, Г. В. Щокіна. — К., 2001; Новітня Україна, 1991 — 2001: Роздуми видатних сучасників: Кол. моногр. / М. М. Амосов, Володимир (В. М. Сабодан), Л. І. Грач та ін.; За заг. ред. М. Ф. Головатого, Г. В. Щокіна. —К., 2001; Щёкин Г. В. Социальная теория и кадровая политика. — К., 2000; Щокін Г. В. Людство і віра: Навч.-метод. посіб.: У 4 т. Т 1. / Авт.-уклад. Г. Щокін. — К., 2002; Україна в сучасному геополітичному просторі: методичний і прикладний аспекти: Кол. моногр. / За ред. Ф. М. Рудича. — К., 2002 (видання МАУП спільно з Інститутом політичних та етнонаціональ- них досліджень); Щёкин Г. В. Диалог цивилизаций: новые принципы организации мира: Докл. на Всемир. конф. 24 мая 2002 г. — К., 2002; Лук'яненко Л. Г. Національна ідея і національна воля. — К., 2003; Концепція стратегії розвитку України у XXI столітті: консервативна модель / Авт. колектив: Г. В. Щокін (кер.), О. В. Бабкіна, В. М. Бебик та ін. — К., 2003; Пірен М. І. Конфліктологія. — К., 2003; Сенченко М. І. Латентні структури світової політики: Нариси з конспірології. — К., 2003; Головатий М. Ф. Соціологія політики. — К., 2003; Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина: Моногр. — К., 2003; Геополітика: Підруч. / А. І. Кудряченко, Ф. М. Рудич, В. О. Храмов. — К., 2004; Ткач Д. І. Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій. — К., 2004 та ін. Основна наукова політологічна тематика, що розробляється в МАУП, пов'язана з проблемами політичних систем, політичного лідерства та управління, геополітики, політичних менеджменту, маркетингу, управління, філософії політики, соціології політики, соціальних аспектів політики, політичної конфліктології, політичної прогностики тощо. Значна частина політологічних праць друкується у періодичному збірнику МАУП «Наукові праці МАУП», у спеціальних виданнях МАУП— журналі «Персонал» та міжнародних виданнях.

Щёкин Г. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента: Научно-практическое пособие. — К., 1999; Щёкин Г. В. МАУП: некоторие итоги // Персонал. — 2001. — № 3; Віват Академія! /За заг. ред. М. Ф. Головатого, Г. В. Щокіна. — К., 2004.

Р. Щокін






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити