Політологічний словник - М. Ф. Головатий 2005


Олігархія

Олігархія (грецьк. oligarchia, від oligos — нечисленний і arche — влада; влада небагатьох) — недемократичний різновид правління, що забезпечує панування вузького кола найбагатших осіб, а також владна еліта, яка репрезентує й очолює олігархічне правління. Визначальною характеристикою О. є підпорядкування невеликій елітній групі всієї системи влади відповідно до інтересів цієї групи, особливо тих, що стосуються нагромадження багатств і привілеїв. О. як цілісне явище зародилася в стародавньому суспільстві. Чітко виражені ознаки О. мала також влада в середньовічних містах. У подальшому О. переважно трансформувалася у своїх різноманітних елементах і виявах, властивих, зокрема, тоталітарним та авторитарним політичним режимам XX ст. З огляду на це термін «О.» почали широко вживати як синонім певної правлячої еліти, яка застосовує у своєму правлінні елементи О. як форми державного правління.

Олігархія вперше описали й засудили у своїх працях Платон і Аристотель. Згідно з Аристотелем, О. є результатом викривлення такої форми правління, як аристократія. На початку XX ст. явище О. в контексті розвитку і панування політичних партій знайшло своє втілення в теоретичних підходах М. Острогорського, а також німецького мислителя Р. Міхельса (1876-1936), який розглядав О. як невіддільну форму управління соціальними організмами і вивів так званий «залізний закон олігархії» — закономірної і стійкої тенденції переходу від демократичного до ієрархічного устрою, виокремлення особливого професійного прошарку, що концентрує у своїх руках владу й управління. В сучасних наукових підходах розрізняють політичну, військову, банківську, фінансову, промислову, монополістичну та інші різновиди О. В характеристиках політичних режимів виокремлюють традиційні й сучасні олігархічні режими. Традиційним режимам властива концентрація влади в руках кількох могутніх сімейств. Влада традиційної О. часто спирається на військових (Гватемала, Нікарагуа до 1979 p.). Сучасні олігархічні режими характеризуються гегемонією компрадорської буржуазії (Камерун, Туніс). Олігархічні тенденції мають місце в постсоціалістичних країнах. їх виникнення спричинили різкий перехід від планового до ринкового господарства і складні процеси трансформації політичних і правових систем від авторитаризму до демократії. Наявність О. в тій чи іншій державі і вказує на корпоративний характер певного суспільства.

Миллс Р. Властвующая элита. — М., 1958; Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии. Главы из книги // Диалог. — 1990. - № 3, 5, 7, 9, 11, 15, 18; Медушевский А.Н. Демократия и тирания в новое и новейшее время // Вопросы философии. — 1993. — № 10; Острогорский М. Я. Демократия и политические партии. — М., 1997.

В. Горбатенко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити