Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014

Передмова

В Україні спостерігається підвищення уваги до проблем державного управління, усвідомлення його як окремого виду діяльності та виділення в самостійну галузь науки. Наука державного управління на сьогодні перебуває на етапі становлення. З огляду на її міждисциплінарний характер, цей процес багато в чому спирається на ідеї, принципи, концепції, закони, теорії, відкриті та розроблені насамперед теорією соціального управління, а також такими традиційними науковими галузями, як політологія, право, філософія, соціологія, економіка, психологія. Як наслідок, багато теоретичних та методологічних здобутків цих галузей наук широко використовуються шляхом їх творчої переробки та застосування при виділенні закономірностей, формуванні положень, принципів, моделей і методів науки державного управління.

Як зазначається у роботах із філософії та методології науки, дослідження в будь-якій галузі знань мають ґрунтуватися на певному понятійному апараті. Ідеї, принципи, закони будь-якої теорії виражаються у формі понять, тому наукову теорію можна відобразити як систему понять. Принципи, наукові закони, емпіричні правила, моделі, наукові факти включаються в теоретичні системи лише за допомогою понять, які відображають їх взаємозв'язок, взаємодію. Таким чином, поняття в певному розумінні є інфраструктурою теорії.

В теоретичній системі поняття утворюють своєрідну ієрархію. Зміст поняття та місце в ієрархи визначаються його зв'язком з іншими поняттями. Є частинні поняття, які відображають істотні властивості порівняно невеликого класу предметів та прямо пов'язані з повсякденним досвідом, суспільною практикою, їх називають поняттями емпіричного рівня, і вони вважаються вихідними або первинними поняттями теорії. Дослідники підкреслюють необхідність однозначного, чіткого визначення таких понять, оскільки їх невизначеність, нечіткість принаймні ускладнює, а нерідко й позбавляє можливості для виведення з них більш абстрактних і теоретичних понять.

Вищі щаблі ієрархії складаються з більш абстрактних понять, які ширше охоплюють предмети, явища, процеси з об'єкта даної теорії. Поняття цих щаблів інтерпретуються за допомогою тих, що розташовані на нижчих рівнях, а емпіричні - за допомогою досвіду, експерименту, практики. На найвищому рівні перебувають найбільш загальні, основні поняття, що відображають об'єктивні, істотні властивості, зв'язки природи, суспільства й мислення та виділяються в клас категорій. Категорії - це основні, найбільш істотні та широкі в межах даної теорії поняття, на яких вона будується.

У певній теорії наукові поняття виступають у вигляді термінів (слів або словосполучень), які точно позначають поняття та їх співвідношення в межах спеціальної сфери й існують лише як певна система термінології.

Подібна система в галузі науки державного управління ще недостатньо сформована. Хоча й зроблені певні кроки у цьому напрямі, але відсутні словникові та енциклопедичні видання, в яких би у вигляді термінологічної ієрархії відображались ідеї, принципи, закони, теорії, підходи, методи, моделі І Т.Д., що складають систему теоретичних результатів на даному етапі розвитку науки державного управління з урахуванням її міждисциплінарного характеру, а також специфіки функціонування і розвитку сучасного державного управління як сфери діяльності у світі та в Україні.

Упорядкування і систематизація термінів з теорії державного управління є важливим та актуальним завданням, оскільки належним чином розроблений понятійний апарат можна розглядати як її фундамент. Певною мірою це завдання вирішується уданій роботі.Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити