Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Державно-управлінська інформація

Державно-управлінська інформація. Частина соціальної інформації, яка виділяють з її загального масиву за критерієм використання в державно-управлінських відносинах. Містить дані щодо розвитку політичної, економічної, соціальної, гуманітарної та екологічної ситуації в країні, динаміки державно-управлінських процесів. Джерелами, що породжують Д.-у.і., є: норми законодавчих й інших актів; керівні настанови та доручення вищестоящих державних органів; факти, що виявляються у процесах контролю; звертання громадян до державних органів; проблемні, конфліктні, екстремальні та інші ситуації при здійсненні державного управління. Д.-у.і. має самостійну цінність, а також використовується при формуванні нормативно-правових документів, прийнятті та реалізації управлінських рішень. Вона має свої специфічні закономірності функціонування і розвитку, здатна до випереджального впливу на державну політику, виступає

безпосередньою причиною, що визначає вибір того чи іншого варіанта державно-управлінського рішення, поведінки різних соціальних груп і окремих громадян, переведення системи державного управління в новий стан з метою більш ефективного впливу на суспільну життєдіяльність. Д.-ул. можна класифікувати за різними критеріями та ознаками, зокрема як офіційну і неофіційну, загального значення і відомчу, за змістом і цільовим призначенням, за мірою доступності, а також за часовим виміром (інформація про минуле, в режимі реального часу, прогнози щодо майбутнього). У державному управлінні вона розглядається з точки зору актуальності, достовірності, оперативності, достатності й адекватності для прийняття відповідних рішень. Мета інформаційного забезпечення органів державної влади полягає у тому, щоб на базі зібраних початкових даних отримати оброблену, узагальнену інформацію, яка має стати основою для прийняття управлінських рішень. Досягнення цієї мети здійснюється шляхом збирання первинної інформації, її зберігання, розподілу між структурними підрозділами відповідних державних органів та їхніми працівниками, підготовки до переробки, власне переробки, надання її органу управління в переробленому вигляді, аналізу, забезпечення прямих і зворотних зв'язків у її циркуляції, організації документообігу тощо. При сучасних потоках інформації ефективне

вирішення цих завдань, оптимізація інформаційного забезпечення органів державної влади неможливе без використання засобів обчислювальної техніки й нових інформаційних технологій. Ефективність рішень, що приймаються органами державної влади, залежить також від якості інформації, засобів і методів її обробки. Надмірна інформація може ускладнити прийняття рішення так само, як і її нестача. Тому однією з найважливіших проблем інформаційного забезпечення державних органів є. визначення його достатності. Характер і обсяг інформації, що отримується органами державної влади, повинні відповідати покладеним на них функціям. Враховуючи функціональний і структурний аспекти реформування системи органів державної влади, можна визначити відповідні тенденції зміни їх інформаційного забезпечення. Структурний аспект перебудови цих органів неминуче спричинює зміну спрямованості потоків інформації, а функціональний - викликає якісні зміни в самій інформації.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити