ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Розділ 4

Політична участь, поведінка та діяльність

 

Література

 

1. Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг: Навч.- метод. посіб. — К., 2001.

2. Блонделъ Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу. — М., 1992.

3. Выдрин Д. М. Очерки практической политологии. — К., 1991.

4. Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності. — К., 2002.

5. Головатий М. Ф. Політична психологія. — К., 2001.

6. Головатий М. Ф. Професія політик. — К., 2000.

7. Матвеев Р. Ф. Теоретическая и практическая политология. — М., 1994.

8. Олъшанский Д. Политическая психология. — СПб., 2002.

9. Основи політичної науки: Курс лекцій / За ред. Б. Кухти. — Ч. 3; Політична свідомість і культура / Б. Кухта, Л. Кліманська, А. Романюк та ін. Львів, 1998.

10. Основы политической элитологии / Г. К. Ашин, А. В. Понеделков, В. Г. Игнатов, А. Н. Старостин. — М., 1999.

11. Политическая социология. — Ростов н/Д, 1997.

12. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997.

13. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. В. М. Литвина та М. М. Слюсаревського. — К., 2001. — Вип. 3.

14. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и чешском языках / Ред.- коорд. акад. РАН Г. В. Осипов. — М., 1998.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити