ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Розділ 8

Політична психологія та її роль у політичній діяльності

 

Література

 

1. Бебик В. М. Політологія: теорія, методологія, практика: Підручник. — К., 1997.

2. Гаєвський Б. А. Сучасна українська політологія: Навч. посіб. — К., 1999.

3. Головатий М. Ф. Політична психологія: Навч. посіб. — К., 2001.

4. Головатий М. Ф. Соціологія політики. — К., 2003.

5. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 11.

6. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., 1982.

7. Основы психологических знаний: Учеб. пособие. — 3-е изд., стереотип. // Авт.-сост. Г. В. Щёкин. — К., 1999.

8. Политическая социология. — Ростов н/Д, 1997.

9. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997.

10. Психология: Словарь. — 2-е изд., испр. и доп. / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. — М., 1990.

11. Словник соціологічних і політологічних термінів / Уклад. В. І. Астахова, В. І. Даниленко, А. І. Панов та ін. — К., 1993.

12. Соціальна філософія: Короткий енциклопед. словник / За заг. ред. В. П. Андрущенко, М. І. Горлача. К., 200.

13. Социальная психология: Краткий очерк / Под общ. ред. Г. П. Предвечного, Ю. А. Шерковина. — М., 1975.

14. Фромм Э. Бегство от свободы. — М., 1990.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити