Політологія - Рудич Ф.М. 2009

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Короткі висновки

1. Політична думка України своїм корінням сягає в епоху Київської Русі IX—XII ст. Її безсмертними пам’ятками є літописи «Слово про закон і благодать» Іларіона, «Руська Правда» Ярослава Мудрого — зведення вітчизняних законів, «Повчання Володимира Мономаха дітям», «Слово о полку Ігоровім» — твори, в яких віддзеркалилися тогочасні проблеми політики,

релігії, моралі, порушувалися питання про співвідношення світської й духовної влади.

Для політичної думки України кінця XVI — початку XVII ст. характерне обстоювання ідеї соборності правління християнської церкви.

Значну роль у розвитку політичної думки в цей час відіграла Києво-Могилянська Академія — перший вищий навчальний заклад в Україні, та її відомі мислителі Петро Могила, Стефан Яворський, Феофан Прокопович. Ф. Прокоповичу належить створення теорії освіченого абсолютизму.

Українська політична думка козацько-гетьманської доби (друга половина XVII — кінець XVIII ст.) пов’язується з іменем видатного політичного й державного діяча Богдана Хмельницького, який не лише висунув завдання створення незалежної держави, а й зробив усе можливе для його розв’язання. Помітним документом цього періоду є також Конституція 1710 року, що ввійшла в історію як Конституція Пилипа Орлика. І хоча вона не мала застосування, проте її неперехідне значення як документа, що вперше в історії України на юридичному ґрунті зафіксував принципи, на яких має будуватися політичний устрій.

Політична думка середини XIX ст. визначається ідеями Кирило-Мефодіївського товариства, зокрема метою об’єднати всі слов’янські народи в єдину федеративну республіку. Здійснити цю ідею передбачалося шляхом реформ, мирної пропаганди й просвітництва.

Окрему позицію з цього питання мав Т. Шевченко, який обстоював ідею народного повстання та проголошення демократичної республіки.

Політична думка в Україні кінця XIX — початку XX ст. характеризується ідеями автономно-федералістського устрою суспільства (М. Драгоманов), популяризації економічного вчення К. Маркса (С. Подолинський), громадівського соціалізму (І. Франко).

На початку XX ст. політична думка прагнула розв’язати проблеми національного відродження на ґрунті соціалістичних перетворень (М. Грушевський, В. Винниченко). І в позитивному, і в негативному плані монархічні концепції В. Липинського, націоналістичні погляди Д. Донцова своїми гранями торкаються реалій сучасного їм політичного життя, через те зберігають свою актуальність і в наш час.

Контрольні запитання та завдання

1. Які джерела характеризують політичну думку Київської Русі?

2. Яке місце й роль Києво-Могилянської академії та її діячів у розвитку політичної думки України?

3. Визначте характерні риси Української козацької держави в період діяльності Богдана Хмельницького. Які принципи суспільно-політичного устрою закладено в Конституції Пилипа Орлика?

4. Назвіть засадничі ідеї Кирило-Мефодіївського товариства.

5. У чому суть ідеї автономно-федералістського устрою суспільства М. Драгоманова, політичної концепції С. Подолинського, громадівського соціалізму І. Франка?

6. Схарактеризуйте політико — державну концепцію Михайла Грушевського.

7. Назвіть визначальні положення політичної концепції Володимира Винниченка.

8. У чому полягають головні положення монархічної концепції В’ячеслава Липинського? Дайте характеристику націоналізму Дмитра Донцова.

ЛІТЕРАТУРА

1. Політологія. Кінець XIX — перша половина XX ст.: Хрестоматія / За ред. О. І. Семківа. - Львів, 1996. — 800 с.

І. Драгоманов М. Старі хартії вільності (фрагменти). — С. 8—32; Франко /.: Що таке поступ? — С. 80—97; Суспільно-політичні погляди М. Драгоманова. — С. 98—110;

Грушевський М. Якої ми хочемо автономії і федерації. — С. 217—229;

Винниченко В. Заповіт борцям за визволення (фрагменти). — С. 301-314);

Липинський В. Листи до братів — хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму. — С. 328—477;

Донцов Д. Націоналізм (фрагменти). — С. 493—500.]

2. Две Руси / Под общей редакцией Л. Ившиной. — К., 2004. — 512 с.

3. Украйна Incognita / Под общей редакцией Л. Ившиной. — К., 2004. - 432 с.

Філософія політики: Хрестоматія: У 4 т. / Авт.-упоряд. В. П. Андрущенко (кер.) та ін. - К., 2003. - Т. І. - 364 с.; Т. III - 407 с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити