Політологія - Рудич Ф.М. 2009

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ОСНОВНІ ПАРАДИГМИ ПОЛІТОЛОГІЇ

Короткі висновки

Політологія як наука виникла із зародженням людської цивілізації. Протягом усієї історії збагачувався її зміст, урізноманітнювалися політичні концепції устрою людського суспільства. Нині політичній науці належить одне з чільних місць у системі суспільних наук, вона помітно впливає на реальні політичні процеси, розбудову демократичної державності.

Політологія, як і інші науки, має свій предмет. Це — наука, яка досліджує поведінку людей у політичному житті, процес їх взаємовідносин із владними органами й політичними структурами.

Політологія як наука послуговується різноманітними методами (філософськими, загальнонауковими, емпіричними), що забезпечує дослідження найскладніших явищ політичного життя.

Політична наука здійснює функції, спрямовані на пізнання й пояснення політичних явищ і процесів та вироблення рекомендацій щодо прийняття політичних рішень. Остання функція набуває дедалі більшого суспільного значення.

Політологічні парадигми по суті вичерпують усі найістотніші підходи до природи й сутності політичного життя. Враховуючи особливості основних парадигматичних підходів, можна повніше уявити специфіку пізнавальних методів, прийомів, одне слово — глибше осягнути логіку побудови політичної теорії. А побудова теорії — це, насамперед, конструювання парадигми.

Політологія має важливе значення для формування політичної свідомості та громадянської культури народу України, зокрема молоді.

Контрольні запитання та завдання

1. Схарактеризуйте головні етапи становлення політичної науки.

2. Що є предметом політології?

3. Які аспекти має політологія як наука і як навчальна дисципліна?

4. Схарактеризуйте наукові методи, які використовує політологія.

5. Визначте функції політичної науки.

6. Що таке парадигма? Дайте визначення основних парадигматичних підходів.

7. Схарактеризуйте значення політології у сучасному житті.

ЛІТЕРАТУРА

1. Головатий М. Ф. Соціологія політики: Навч. посібник. — К., 2003. — 504 с.

2. Політологія / Ф. М. Кирилкж, М. І. Обушний, М. І. Хилько та ін.; За ред. Ф. М. Кирилкжа. — К., 2004. — 776 с.

3. Политическая наука: новые направлення / Пер. с англ. — М., 1999. — 816 с.

4. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича: Навч. посібник. — К., 2002. - 327 с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити