Політологія - Рудич Ф.М. 2009

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Антология мировой политической мысли: В 5 т. — Т. 1. Зарубежная политическая мысль: Истоки и зволюция. — М., 1997. — 832 с

2. Бабкин В., Селиванов В. Народ и власть. — К.: Манускрипт, 1996. - 448 с.

3. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина: Монографія. - К.: МАУП, 2003. - 424 с.

4. Буллок А. Гитлер и Сталин: жизнь и власть. Сравнительное жизнеописание: В 2 т. / Пер. с англ. — Смоленск, 1998. — Т. 1. — 656 с.; Т. 2. - 688 с.

5. Гаджиев К. С. Геополитика. — М.: Международные отношения, 1997. - 384 с.

6. Геополітика: Підручник / А. І. Кудряченко, Ф. М. Рудич, В. О. Храмов. - К.: МАУП, 2004. - 296 с.

7. Головатий М. Ф. Соціологія політики: Навч. посібник. — К: МАУП, 2004. - 504 с.

8. Голосов Г. В. Сравнительная политология: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. — 207 с.

9. Горбатенко В. П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть: Монографія. — К.: Видавничий центр «Академія», 1999. — 240 с.

10. Дергачев В. П. Геополитика. — К.: ВИРА-Р, 2000. — 448 с.

11. Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее Россий. — М.: «Арктотея», 1997. — 608 с.

12. Конституція України. — К.: Парламентське видавництво, 1997. - 98 с.

13. Курас І. Ф. Етнополітика: історія та сучасність. — К, 1999. — 656 с.

14. Курас І. Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення. — К., 2004. - 736 с.

15. Михальченко М. І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. — Дрогобич: ВФ «Відродження», 2004. — 488 с.

16. Новые конституции СНГ и Балтии. Сборник документов. — М., 1998. - 672 с.

17. Пахарев А. Д. Политическое лидерство и лидсры. Монофафия. — К., 2001. - 270 с.

18. Политическая наука: новые направлення / Пер. с англ. — М.: Вече, 1999. - 816 с.

19. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф. М. Рудича: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. — К.: Парламентське вид-во, 2002. — 327 с.

20. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна. — К.: Генеза, 2004. — 736 с.

21. Політологія / Ф. М. Кирилюк, М. І. Обушний, М. І. Хилько та ін.; За ред. Ф. М. Кирилюка. — К.: Здоров’я, 2004. — 776 с.

22. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. — К.: Видавничий центр «Академія», 2001. — 528 с.

23. Сарторі Джованні. Порівняльна конституційна інженерія / Пер. з 2-го англ. видання. — К.: Артек, 2001. — 224 с.

24. Табачник Дмитро. Історія української дипломатії в особах: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2004. — 640 с.

25. Україна в новому геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти [Кол. монографія] / За ред. Ф. М. Рудича. — К.: МАУП, 2002. - 488 с.

26. Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века: В 3 т. —Т. 3. Трансформация 90-х годов. Ч. 1. — 468 с.: Ч. 2. — М.: Наука, 2002. - 464 с.

27. Чилкот Рональд. Теории сравнительной политологии. В поисках парадигмы / Пер. с англ. — М., 2001. — 560 с.

28. Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. — К.: Либідь, 2002. — 576 с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити