-

Запитання і відповіді
Передмова

Передмова


Нині в системі гуманітарної підготовки студентів в Україні відбуваються кардинальні перетворення, спрямовані на інтелектуальний і моральний розвиток особистості, піднесення рівня загальної освіченості майбутнього фахівця, що є важливою умовою його професійного самовизначення.

Одним із засобів політичної соціалізації і формування політичної культури людини є прищеплення їй демократичних цінностей. Вивчення суспільних дисциплін має бути спрямоване на подолання тих рис політичної свідомості, які склалися в умовах панування єдиної державної політичної ідеології. Сформованому за тих часів міфологічному баченню політичного життя можна протиставити тільки таке, що ґрунтується на висновках політології, всіх її наукових шкіл і напрямів. Тому слід особливо наголосити як на концептуальному, так і на практичному аспектах політології, виходячи при цьому з необхідності і правомірності різних поглядів у політичній науці.

Для успішного розв'язання цих завдань потрібне впровадження нових технологій і методичних форм використання евристичного потенціалу студентів.

Нові технології навчання, що передбачають застосування комп'ютерів, мультимедіасистем, аудіовізуальних матеріалів, дають змогу значною мірою активізувати процес оволодіння інформацією. Проте й нині для більшості студентів найдоступнішою формою залишається робота з книгою.

Цей навчальний посібник підготовлений з урахуванням вимог сучасних програм з курсу «Політологія». Він покликаний слугувати вступом у поглиблене вивчення політичної науки в різних її аспектах у відповідних спецкурсах: політичні проблеми національного відродження України, формування в ній громадянського суспільства, соціальна екологія, молодіжна політика в умовах національного відродження, демографічна політика, політичне мислення на засадах філософії виживання, міжнародні відносини тощо. Посібник може бути використаний студентами будь-якого вищого навчального закладу, адже в ньому відображено всі основні теми курсу політології. Його написано з позицій методологічного плюралізму, поваги до світоглядного суверенітету читача, вільного творчого пізнання політичних процесів, що відбуваються нині в суспільстві, в усій їх багатоманітності.

Авторський колектив виходив з того, що політологія виконує дві функції: теоретично-пізнавальну та гуманітарну. Пошук і характеристика джерел і сутності владарювання, узагальнення світового і національного політичного досвіду, накопичення знань про політичні структури та процедури, наукове обґрунтування оптимальних форм політичного життя і діяльності, державної політики — все це є реалізацією теоретично-пізнавальної функції політичної науки.

Проте не менш важлива гуманітарна функція політології, яка спрямована на з'ясування основ конкретної політики й відображає сучасну потребу позбутися засилля волюнтаризму, підпорядкування принципів демократії, ефективності громадського суспільства швидкоплинним інтересам.

Гуманітарна функція виявляється також у поширенні наукових політичних знань і формуванні громадянської позиції особи.

Авторський колектив буде вдячний читачам за слушні зауваження, побажання та пропозиції щодо поліпшення змісту книжки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити