-

Запитання і відповіді
Що таке етногенез?

10 Що таке етногенез?


Характеристика процесу становлення етносу і його розвитку в науковій літературі дістала назву етногенез (від лат. ethnos — народ та genesis — виникнення, походження). Етногенез пов'язаний із формуванням мови, свідомості, зародженням культури. Практично всі етноси пройшли складний шлях становлення, утворилися з кількох різнорідних частин, поки не усвідомили себе цілісністю.

Для виявлення й пояснення закономірностей етногенезу, тобто розкриття механізму виникнення, розвитку і розпаду етносів, політологи пропонують використовувати поняття пасіонарності, запропоноване російським географом Л. Гумільовим, під яким розуміють «надлишок біохімічної енергії живої істоти, що виявляється у здатності людей до наднапруження». На жаль, до сьогодні немає єдиної концепції етногенезу, як і єдиної моделі розвитку і становлення етносів.

Вельми популярною є концепція Л. Гумільова, який для пояснення процесу етногенезу застосував не гуманітарну, а природничо-наукову методологію. Вчений поєднав геобіохімію та систематику з історичною географією, виходячи з того, що етнос як біосоціальна спільнота є частиною біосфери й водночас продуктом соціальної еволюції. Біосоціальні спільності народжуються, живуть і вмирають не стільки за соціальними, скільки за природничими законами. Кожна етнічна система має власну історію, яка вкладається в таку схему: поштовх — підйом — перегрів — занепад — загасання. За Гумільовим, усі процеси етногенезу розгортаються одноманітно, тобто зміна його фаз у різні епохи підпорядковувалася чіткій внутрішній закономірності, а тривалість кожного з цих процесів становила від 1200 до 1500 років.

У цілому Гумільов виокремив три основні історичні типи етногенезу:

✵ палеоетногенез — формування етносів різних метаетнічних спільностей, тобто груп етносів, що склалися в результаті тривалої культурної взаємодії або політичних зв'язків. Форми палеоетногенезу поділяються на етномовні (германці, слов'яни, тюрки, араби), етнорасові (народи Латинської Америки), етнокультурні (народи Кавказу, Сибіру, Поволжя) та етнополітичні (британці, швейцарці);

✵ мезоетногенез — виникнення етносів на зразок народностей, тобто таких, що перебувають на стадії між племенами і націями. За часом мезоетногенез збігається з утворенням ранньокласових держав, і згодом саме на базі таких етносів сформувалася більшість сучасних націй;

✵ неогенез — етногенез нового та новітнього часів, що відбувається на території Африки, Америки, Азії, Океанії, в якому беруть участь як представники етносів, що вже склалися (переважно європейські переселенці), так і місцеві етнічні групи, що перебувають на різних стадіях етногенезу.

У сучасній науці проблема періодизації українського етногенезу є дискусійною. Колишня радянська етнографія, яка ґрунтувалася на марксистсько-ленінській методології, розглядала етногенез як процес етнотворення крізь призму боротьби класів, визначальний принцип підходу до історії взагалі. Таким чином, до появи класів у первісному суспільстві існували такі етнічні групи, як рід та плем'я, у феодальному з'являється новий тип етнічної спільноти — народність, а на капіталістичній стадії розвитку суспільства, коли починають діяти товарно-грошові відносини, утворюється нація як вищий тип етнічної спільноти. Відтак нація розглядається як історично відносна категорія, бо за логікою марксистської методології вона вже втратила своє прогресивне значення й є скоріше реакційною силою. Саме на основі цієї теорії розвинулася радянська теорія нації.

Український учений О. Майборода запропонував таку схему етнополітичної еволюції українців:

✵ первісний етнічний субстрат (до індоєвропейський, індоєвропейський, слов'янський);

✵ давньоруський етнічний субстрат;

✵ українська національність;

✵ українська нація;

✵ українська нація — держава.

Сучасні дослідники пропонують розглянути гіпотезу цивілізаційного підходу до етногенезу, який ураховував би фундаментальні зрушення в технології, комунікаціях, життєзабезпеченні народів, оскільки радикальні зміни в цивілізації значною мірою впливали на характер і тип етногенетичних процесів.

Процес етнічного розвитку не є однолінійним, він скоріше дискретний, хвилеподібний і локальний. Отже, етногенез є певним тлом, на якому відбувається спонтанний, безперервний, глобальний соціальний розвиток. У світі немає етносів, які б пройшли всі щаблі суспільно-економічного розвитку, всі стадії етногенезу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити