Політологія у запитаннях і відповідях - 2020

Запитання і відповіді
Чому соціал-демократичні доктрини й сьогодні досить популярні у світі?

30 Чому соціал-демократичні доктрини й сьогодні досить популярні у світі?


Соціалізм — суспільно-політична течія, що спрямовує дії на створення суспільства, для якого характерні панування свободи як можливості робити все, що не завдає шкоди іншим, справедливості як рівності для всіх громадян, солідарності як можливості розраховувати на допомогу і соціальний захист з боку суспільства й держави.

Цей термін увів у науковий обіг у 1834 р. французький філософ П. Леру. Як ідея соціалізм дістав втілення в працях Т. Мора, Т. Кампанелли, Г. Бабефа, А. Сен-Симона, Ш. Фур'є, Р. Оуена, К. Маркса, Ф. Енгельса.

Концепція соціалізму стала відповіддю на потреби розвитку суспільства і з часом еволюціонувала як у політиці та ідеології, так і в соціальній практиці.

Нині під терміном «соціалізм» розуміють соціалістичну ідею, з одного боку, як одну з можливих концепцій соціальної справедливості, а з іншого — як особливу організацію виробництва та розподілу продуктів і благ, альтернативну ринковій системі.

Як ідейно-політична течія соціалізм і сьогодні є досить популярним, проте неоднорідним. Політологи виокремлюють три його напрями: поміркований, або центристський (його уособлює соціал-демократія); ліворадикальний (неотроцькізм) та неомарксистський.

Соціал-демократія як політичний рух зародилася у Німеччині в XIX ст. Спочатку ідеологія соціал-демократії збігалася з ідеологією комунізму, який ставив за мету побудову суспільства на засадах єдиної загальнонародної власності на засоби виробництва, заборони приватної власності, планування, тобто регламентації з боку держави процесів виробництва і розподілу продукції, самоврядування, рівності, розподілу матеріальних і соціальних благ «за потребами».

Під терміном «соціал-демократія» ми розуміємо соціально-політичне вчення і течію, орієнтовану на еволюційний розвиток та досягнення демократичного соціалізму в процесі поступових реформ. До характерних ознак соціал-демократії можна віднести: матеріалістичне тлумачення суспільного життя, підхід до аналізу суспільних явищ з позицій інтересів трудящих, соціальний колективізм та історичний оптимізм.

Основними політичними ідеями соціал-демократів є такі: заперечення будь-якої диктатури як форми політичної влади, відданість принципу демократичного парламентаризму, орієнтація на політичний плюралізм і консенсус при розв'язанні важливих проблем, пріоритет мирних, демократичних засобів досягнення поставленої мети, державне (проте не надмірне) регулювання економіки і розвиток ринкових механізмів, відданість концепції соціальної захищеності трудящих тощо. В основу соціалістичної ідеї покладено концепцію самоцінності людини незалежно від її соціального та економічного статусу.

Головним змістом соціалізму, його світоглядною цінністю є те, що суспільство має не тільки проголошувати, а й гарантувати кожному можливість існування і духовного розвитку. Воно мусить взяти на себе відповідальність за самореалізацію людини. Всі люди рівні, і саме спільність людей має забезпечити реальне втілення цієї рівності.

Зрівняльність у розподілі та споживанні, що проповідується багатьма прихильниками соціалізму, є вторинною.

У центрі уваги соціал-демократії — ідея створення «соціальної держави» як інструменту формування «солідарного суспільства», в якому мають поєднатися індивідуальна творчість та колективна солідарність. У деяких європейських країнах ця ідея дістала своє практичне втілення. Наприклад, інститут соціального партнерства в Німеччині та Австрії, органи економічного самоврядування у Франції, право робітників на участь в управлінні виробництвом як співвласників підприємств у Швеції тощо. Проте деякі політологи попереджають, що не можна безкінечно перерозподіляти суспільний пиріг, адже люди схильні забувати, що треба випекти новий.

Українська соціал-демократична політична думка — це своєрідна комбінація різних елементів політичної демократії, соціальної справедливості, загальних гуманістичних принципів.

Нині у світі нараховується понад 80 партій соціал-демократичного спрямування. І хоча роль та політичні позиції їх у різних країнах різняться, проте основні ідеологічні та політичні настанови, соціальне підґрунтя, організаційні принципи, форми і методи діяльності здебільшого подібні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити