Політологія у запитаннях і відповідях - 2020

Запитання і відповіді
Чи віддзеркалює політична діяльність систему політико — владних відносин, що панують у суспільстві?

32 Чи віддзеркалює політична діяльність систему політико — владних відносин, що панують у суспільстві?


Політична діяльність — це вид суспільної діяльності суб'єктів політики, що являє собою сукупність осмислених дій, які ґрунтуються на врахуванні політичних інтересів, мобілізації політичної волі з метою досягнення політичних цілей.

Зміст політичної діяльності становлять дії, спрямовані на завоювання, утримання, функціонування й розвиток політико-владних відносин. Політична діяльність має конкретний характер і здійснюється як взаємодія суб'єктів та об'єктів політики. По суті, політична діяльність віддзеркалює систему політико-владних відносин, що панують у суспільстві.

Проаналізуймо структуру політичної діяльності. До неї входять такі складові елементи:

✵ політичне керівництво державою і суспільством — визначення цілей і завдань, що стоять перед державою, формування політичної стратегії і тактики, прогнозування політичного розвитку;

✵ політичне функціонування — діяльність політичних інститутів (державних структур, політичних партій, громадсько-політичних об'єднань);

✵ участь громадян у політичному житті суспільства — належність до партій чи політичних об'єднань, участь у виборних органах державної влади, у виборах, референдумах;

✵ політичний маркетинг — форма організації й управління політичною практикою, формування та вивчення політичних потреб, організація політичного бізнесу і використання політичної арени.

Політичне керівництво спирається на політичне функціонування, яке, у свою чергу, пов'язане зі створенням і діяльністю апарату управління. Професійна апаратна політична діяльність ґрунтується на політичних та правових нормах, політичних традиціях і звичаях.

Політичне керівництво і політичне функціонування визначаються політичною участю широких мас і водночас спираються на неї. Існують різні види політичної участі: індивідуальна і колективна, активна й пасивна, інтенсивна і ситуаційна, традиційна й новаторська, законна і нелегальна, організована і неорганізована, систематична і періодична.

Характер політичної діяльності залежить від багатьох чинників, зокрема суспільних потреб та інтересів певних соціальних інститутів та угруповань, загальної політичної культури суспільства, рівня розвитку свідомості тощо.

Політологи вважають, що сутність політичної діяльності не зводиться лише до боротьби за владу. Вона регулює політичні відносини в суспільстві шляхом узгодження взаєморозуміння між громадянами, їх спільнотами та владою. Ця діяльність буде результативнішою за наявності кількох чинників. По-перше, це своєчасне вироблення й упровадження запобіжних заходів щодо небажаного розвитку подій у країні, володіння інформацією про політичні відносини між суспільними групами. По-друге, добре знання сучасних гуманітарних технологій. По-третє, правильне визначення головної мети діяльності та засобів її реалізації. І, нарешті, по-четверте, вміння приймати правильні рішення.

Аналізуючи політичну діяльність суб'єкта політики, слід з'ясувати його політичні інтереси та потреби, здатність до мобілізації політичної волі й визначення політичних цілей. Політичний інтерес — це своєрідна першопричина, один з найголовніших важелів політичної діяльності. Тому в повсякденному політичному житті на особливу увагу заслуговують відносини між інтересами різних політичних суб'єктів, які не завжди мають антагоністичний характер. Різноманітність політичних інтересів зумовлена множинністю суб'єктів політики. Відповідно до цього виокремлюють загальнодержавні, регіональні, відомчі, національні, групові та особисті інтереси. Якщо в країні створено механізм синтезу і втілення цих інтересів, їх реалізації у політичній діяльності, такому суспільству гарантована політична стабільність.

Основні форми політичної діяльності можна класифікувати за:

✵ напрямами (державна, партійна, громадсько-політична, комунікаційно-інформаційна);

✵ суб'єктами політики (класова, соціально-групова, національна, міжнародна, індивідуальна);

✵ специфікою предмета впливу (теоретична, практична);

✵ політичним простором (зовнішньо - та внутрішньополітична);

✵ специфікою сфер (військова, органів безпеки тощо).

Формами політичної участі громадян є належність до партій, діяльність у виборних органах державної влади різних рівнів, участь у політичних зборах, мітингах, демонстраціях, страйках, пікетуваннях, звернення до державних органів та засобів масової інформації з ініціативами щодо поліпшення політичного становища в країні.

Політична діяльність може зумовлювати зміни у різних сферах життя суспільства. Виходячи з цього, виокремлюють такі основні її типи:

✵ радикальні дії, спрямовані на докорінні зміни суспільної системи (революція, контрреволюція, заколот);

✵ реформаторські заходи, спрямовані на суспільні зміни, що не підривають основ влади правлячої еліти;

✵ політичні перевороти, які змінюють правлячі еліти, не зачіпаючи соціально-економічного базису країни, її суспільно-політичних структур.

Оскільки політична діяльність не може функціонувати самостійно, то суміжні сфери суспільного життя, наприклад виробнича, також зазнають її впливу й самі активно впливають на форми і процес реалізації політичних інтересів.

Отже, політична діяльність є основою перетворення суспільства й забезпечує наступність історичного розвитку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити