Політологія у запитаннях і відповідях - 2020

Запитання і відповіді
Які особливості політичної влади?

42 Які особливості політичної влади?


Політична влада — реальна здатність соціальної спільноти, індивіда до вияву своєї волі у політиці на основі осмисленого політичного інтересу і сформованих політичних потреб.

Вона має низку особливостей. По-перше, це здатність і готовність суб'єкта влади виявити політичну волю. По-друге, охоплення всього політичного простору взаємодією різних політичних суб'єктів. По-третє, наявність політичних організацій, через які суб'єкт політичного волевиявлення здійснює політичну діяльність. По-четверте, осмислення політичного інтересу і політичних потреб. І, нарешті, по-п'яте, забезпечення соціального панування в суспільстві суб'єкта політичної влади.

Політична влада, яка реалізується через державні органи за допомогою юридичних норм, називається державною владою. Державна влада також має специфічні властивості. До них, зокрема, належать:

✵ верховенство, тобто офіційна зверхність щодо усіх інших видів влади в державі;

✵ єдність — неподільність між соціальними групами та органами держави (за можливого розмежування на законодавчу, виконавчу і судову);

✵ загальність і універсальність, тобто поширення на всіх осіб у межах певної держави;

✵ примусовість і обов'язковість її приписів для всіх осіб на певній території.

Типологізувати політичну владу можна за суб'єктами. Автократія — це самовладця, коли необмежена верховна влада належить одній особі й не контролюється. Монархія — єдиновладдя, коли політична влада повністю зосереджена в руках глави держави — монарха — і є спадковою. Аристократія — влада кращих, знатної меншості. Тимократія — влада привілейованих.

Плутократія — влада найзаможніших верств суспільства. Олігархія — влада невеликої групи людей. Теократія — влада духівництва. Бюрократія — влада чиновників (див. відповідь на запитання 46 «Що таке бюрократія?»). Технократія — влада науково-технічних фахівців, керівників підприємств, менеджерів. Партократія — влада партійних чиновників, які зосереджують у своїх руках управління всіма сферами суспільного життя. Ідеократія — влада ідеологів. Охлократія — влада натовпу або суспільно-політичних груп, які апелюють до популістських настроїв у їх примітивних, масованих варіантах; орієнтується на люмпенізовані та маргінальні верстви населення. Інфократія — влада інформації, інформованість правлячих кіл про діяльність кожного громадянина, фірми або політичного угруповання завдяки використанню сучасних інформаційних технологій.

Типологізувати політичну владу можна і за способом легітимації. Традиційна влада ґрунтується на звичці коритися владі, вірі у незмінність існуючого ладу, харизматична — на вірі в особливі якості вождя, легальна — на підкоренні людей законам, демократично обраним керівникам.

За функціями владу можна типологізувати на законодавчу, виконавчу і судову. Законодавча влада — складова частина владних структур держави, головною функцією якої є законотворчість та організація контролю за дотриманням чинного законодавства всіма структурами держави, об'єднаннями громадян та громадянами. Головною функцією виконавчої влади є організація підзаконної державно-владної виконавчо-розпорядчої діяльності для практичного здійснення завдань держави у господарській, соціально-культурній та адміністративно-політичній сферах. Судова влада покликана запобігати протистоянню законодавчої та виконавчої гілок, унеможливлювати виникнення диктатури. Основні її функції — конституційне, адміністративне, цивільне, кримінальне тощо судочинство у формі розгляду і вирішення судами відповідних справ.

До форм політичної влади належать панування, управління, організація, керівництво, координація та контроль. Політичне панування — це встановлення у суспільстві структурованих відносин командування — підкорення, що забезпечують політичний порядок. Політичне управління — вплив суб'єкта політики на політичну ситуацію з метою забезпечення своїх інтересів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити