Політологія у запитаннях і відповідях - 2020

Запитання і відповіді
Що таке політична партія?Які її основні функції?

63 Що таке політична партія?

Які її основні функції?


Політичні партії — один із найважливіших компонентів політичного життя суспільства. Як суб'єкти формування владних відносин вони значною мірою зумовлюють характер і спрямування політичного процесу, стратегію і тактику боротьби за владу, її утримання, політичну стабільність суспільства.

Термін «партія» (від лат. partis — частина) означає політичну організацію, яка виражає інтереси певної соціальної групи та керує нею для досягнення певної мети. Сучасні політичні партії з'явилися у період ранніх буржуазних революцій. Партія — своєрідний інститут, визначальною ознакою якого є особлива структура і організація, що має програму і мету завоювати владу; це суб'єкт політичного життя, політичний рух, який має високий ступінь організації й намагається реалізувати свої цілі шляхом боротьби за владу і програмно не обмежується впливом на спосіб їх здійснення.

Структурний та інституціональний підходи дають змогу визначити сутність, характерні ознаки та функції політичних партій у зіставленні із суспільними організаціями та рухами. На відміну від суспільного руху, який є вільним, спонтанно виникає й органічно зникає з політичної арени, далекий від ідеологічної єдності і чітких організаційних меж, партія, як правило, передбачає довготривалі дії, має чітку ідеологію та програму, яка декларує цілі боротьби й засоби їх досягнення, має свій статут (принципи побудови, права й обов'язки членів). Головними завданнями політичної партії є:

✵ визначення власного ставлення до суспільно-політичного устрою, до правлячого режиму;

✵ заявка на проведення власного політичного курсу або на своє місце у реалізації існуючого курсу;

✵ пошук підтримки в масах, намагання схилити на свій бік електорат і водночас поповнити свої лави новими членами, домагатися їх згуртування;

✵ цілеспрямовані зусилля з метою знайти свою політичну нішу, своє місце або в урядових колах, або в опозиції.

Окрім того, будь-яка легальна партія намагається набути правового статусу, оскільки без цього вона не зможе виконувати свої головні функції, зокрема:

✵ представництво інтересів (партія є виразником інтересів соціальних груп, відбираючи, раціоналізуючи й упорядковуючи їх);

✵ комунікативну функцію — зв'язок між тими, хто здійснює політичне керівництво, й тими, на кого воно поширюється;

✵ формування і підбір політичних еліт та соціалізація. Партії — головний механізм у комплектуванні та поповненні еліт, за допомогою якого кандидати на політичні посади готуються і відбираються на всіх рівнях партійної піраміди;

✵ вироблення політики та здійснення політичного курсу;

✵ функції соціальної інтеграції, що є своєрідним «лакмусовим папірцем» — соціальним індикатором, інтегрувальним чинником для певних соціальних верств.

Таким чином, ми можемо запропонувати таке визначення політичної партії.

Партія — це добровільне об'єднання громадян, що має стійку структуру і постійний характер діяльності, виражає політичну волю своїх членів та прибічників, ставить основними завданнями участь у виборі політичного курсу, формуванні органів державної влади й управління, здійсненні влади через своїх представників в органах влади.

Численність політичних партій потребує знання чітких критеріїв класифікації, які необхідно згрупувати у певні блоки. Західні вчені пропонують вісім параметрів, що утворюють парадигму партії:

1)         інституціалізація (тобто міра «вростання» партії у політичну систему — тривалість існування, зміна назви);

2)          статус в уряді (керівництво урядом або лише участь у ньому);

3)         соціальна підтримка (хто підтримує, які сили, їх кількісний склад);

4)          політичні орієнтації (наприклад, ставлення до власності, ролі держави в житті суспільства, соціального захисту тощо);

5)          цільова орієнтація (відкрите або обмежене суперництво, руйнування чи модернізація політичної системи);

6)          структурна незалежність (ступінь автономності, життєве забезпечення, тобто джерела поповнення доходів);

7)          внутрішня організація (ступінь структурованості, географічна поширеність, періодичність зборів, інтенсивність пропаганди, централізованість влади);

8)         згуртованість фракції, активність, вимогливість до членів, вірність доктрині.

Існують й інші підходи до типологізації політичних партій. Наприклад, за ставленням до політичного режиму вони бувають легальні та нелегальні; за статусом у політичній системі — урядові, опозиційні, консервативні, радикальні; за метою діяльності — ідеологічні (що ґрунтуються на певному світогляді) та «ділових інтересів»; функціонально — «індивідуального представництва» (добір кандидатів на виборні посади) або «соціальної інтеграції» (що діють на підставі статуту, мають постійне членство).

Кадрові партії об'єднують у своїх лавах невелику кількість впливових професійних політиків і спираються на фінансову підтримку верхніх прошарків суспільства. Масові партії орієнтуються на соціально-політичні інтереси широких верств населення і на залучення до своїх лав якнайбільшої кількості членів. Фінансуються вони за рахунок членських внесків. Правляча партія — це партія, яка має таку кількість портфелів в уряді та мандатів у парламенті, яка дає їй змогу успішно проводити в життя власну політику. Парламентською називають партію, яка орієнтується на парламентську роботу, на функціонування в межах парламентаризму.

Іще один підхід до типологізації ґрунтується на ставленні до домінуючого у сучасному світі типу приватновласницьких відносин. Ліві виступають за колективну власність, праві — за приватну. Ліві — за рівність результатів та їх перерозподіл, праві — за рівність можливостей та заохочення індивідуальної ініціативи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити