Юридичний словник-довідник

Адміністративний процес — а) у широкому розумінні — порядок здійснення виконавчої та розпорядчої діяльності суб'єктів державного управління, що регулюється як правовими нормами, так і організаційними правилами, звичаями, традиціями. Зміст А. п. полягає у практичній реалізації завдань та функцій державного управління шляхом виконання певних процедур управлінської діяльності. Головними стадіями А. п. є: розробка й прийняття управлінського рішення, здебільшого у формі акту управління; виконання прийнятого рішення за допомогою різноманітних методів та прийомів управління; контроль виконання та перевірка наслідків управлінської діяльності. Переважний обсяг Справ, що вирішуються в процесі управління, пов'язаний із реалізацією громадянами своїх прав, свобод та обов'язків, оскарженням громадянами незаконних дій державних органів, установ та посадових осіб, здійсненням державними підприємствами і закладами різноманітного обслуговування населення тощо; б) у вузькому розумінні — адміністративно-юрисдикційний процес, який є самостійним різновидом (поряд з кримінальним та цивільним процесами) юридичного процесу. Зміст адміністративно-юрисдикційного процесу полягає у вирішенні справ про адміністративні правопорушення і регулюється нормами адміністративно-процесуального права. Адміністративно-юрисдикційний процес інакше визначається як адміністративне провадження. Воно полягає у застосуванні до правопорушників заходів адміністративної відповідальності. Основними стадіями адміністративного провадження є: виявлення і офіційна фіксація факту правопорушення; прийняття рішення про розгляд (або відмову в розгляді) адміністративної справи; розгляд Справи і прийняття постанови про накладання адміністративного стягнення; опротестування постанови про накладання адміністративного стягнення; виконання зазначеної постанови. Порядок адміністративного провадження регулюється головним чином Кодексом України про адміністративні правопорушення. Процесуальна діяльність органів державного управління в інших її формах не регламентується якимось одним законодавчим актом. Процесуальні норми містяться у Конституції України га в інших нормативних актах. А. п. як у широкому, так і у вузькому його значенні має здійснюватися на вироблених теорією і практикою принципах. Одним із таких принципів є принцип демократизму А. п. Він забезпечує гласність управлінської діяльності, її безпосередність, відкритість для широких верств населення. Ще одним принципом А. п. є його законність. Це означає, що А. п. здійснюється на засадах, визначених законом. Наступний принцип А. п.— науковість, зміст якого полягає у науковій обґрунтованості процедур, за якими повинні діяти органи державного управління. Є й інші принципи А. п. У своїй сукупності вони становлять ту основу, від якої в кінцевому підсумку залежить ефективність управлінської діяльності.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити