Юридичний словник-довідник

Національна Академія наук України — вища наукова уста нова України із статусом самоврядної організації, яка об'єднує членів Академії (дійсних членів, членів — кореспондентів та іноземних членів) і всіх інших наукових працівників наукових установ Академії для спільного проведення фундаментальних досліджень у галузі природничих, гуманітарних, суспільних і технічних наук з метою всебічного розвитку духовної і матеріальної культури народу України. Офіційною датою заснування Академії (годі вона називалася Українською Академією наук) є 27.ХІ.1918 — день проведення її Першого Спільного зібрання. Біля витоків Академії стояли відомі вітчизняні вчені — В. І. Вернадський та М. П. Василенко, які й стали відповідно першим та другим її президентами. З того часу Академія пройшла довгий і складний шлях. Неодноразово змінювалась також її назва. Нинішня назва затверджена Загальними зборами Академії 23.ІІІ.1994. НАН України є провідною науковою установою країни. На початок 1994 р. до її складу входило понад 150 наукових установ. Це науково-дослідні інститути, лабораторії, бібліотеки, природні заповідники тощо. Академія робить значний внесок у розвиток науково-технічного прогресу і розбудову незалежної України. Правовий статус НАН України регулюється її статутом, затвердженим Загальними зборами Академії 20.III.1992, Законом України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», указами Президента України «Про забезпечення діяльності та розвитку Академії наук України» і «Про державну підтримку наукової діяльності Академії наук України» та іншими актами законодавства України. Відповідно до цих актів НАН України є юридичною особою. Вона незалежна у проведенні наукових досліджень, виробленні напрямів наукового пошуку та вирішенні питань внутрішнього устрою. Разом з тим Академія користується державною підтримкою. Їй передані у безстрокове користування будинки, устаткування та інше закріплене за нею державне майно. Академія має право використовувати його за власним розсудом у межах, визначених її статутом, без зміни форми власності цього майна. Основною ланкою структури НАН України є науково-дослідні інститути та прирівняні до них наукові установи (обсерваторії, ботанічні сади, бібліотеки тощо). До структури Академії входять також відділення й філіали інститутів, музеї та підпорядковані науково-дослідним інститутам або Президії Академії дослідно-виробничі підприємства, конструкторсько-технологічні організації, обчислювальні центри, заповідники та інші організації науки й наукового обслуговування. У складі НАН України діють відділення наук і наукові центри в регіонах країни. Дійсні члени (академіки), члени — кореспонденти та іноземні члени НАН України обираються загальними зборами Академії. Вибори проводяться не рідше одного разу на три роки у межах наявних вакансій. Найвищим органом НАН України є Загальні збори Академії, що складаються з дійсних членів, членів — кореспондентів та іноземних членів НАН України. Загальні збори визначають напрями фундаментальних наукових досліджень, вирішують питання наукової організації та внутрішнього життя Академії, обирають президента, віце-президентів, головного вченого секретаря та членів Президії Академії, розв'язують інші питання, віднесені до їх компетенції. У період між сесіями Загальних зборів роботою Академії керує Президія НАН України. Вона організовує наукову діяльність та підготовку кадрів, вирішує завдання соціального розвитку, здійснює контроль за дотриманням статуту Академії тощо. Для оперативного розв'язання окремих питань у складі Президії діє Бюро Президії, до якого входять президент, віце-президенти і головний учений секретар Академії. Президія має службовий апарат.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити