Юридичний словник-довідник

Підстави припинення трудового договору — правові норми, якими встановлено можливість припинення трудового договору за певних умов. Ст. 36 КЗпП України встановлює такі П. п. т. д.: угода сторін; закінчення строку договору (крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не висунула вимогу про припинення їх); призов працівника на військову службу; розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст. 38, 39 КЗнП), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 40, 41 КЗпП), на вимогу профспілкового органу (ст. 45 КЗпП); переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду; відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці; набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім умовного засудження і відстрочки виконання вироку) до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження роботи; підстави, передбачені контрактом. Крім того, трудовий договір припиняється, коли працівника направляють на альтернативну (невійськову) службу, а також за постановою суду на примусове лікування до лікувально-трудового профілакторію. Сформульована у ст. 36 КЗпП України загальна П. п. т. д. з ініціативи власника або уповноваженого ним органу деталізується у ст. 40 КЗпП України. Трудовий договір може бути припинений з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у таких випадках: зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідація, реорганізація або перепрофілювання підприємства, установи, організації; скорочення чисельності або штату працівників; виявлена невідповідність працівника посаді, яку він обіймає, або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації чи незадовільного стану здоров'я, що перешкоджає продовженню цієї роботи; систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше вживалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; прогул (в тому числі відсутність на роботі понад три години протягом робочого дня) без поважних причин; нез'явлення на роботу понад чотири місяці підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (без урахування відпустки на час вагітності і пологів), якщо законодавством не встановлено триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні; поява на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або вжиття заходів громадського впливу. Для окремих категорій працівників КЗпП України встановлено додаткові П. п. т. д. З керівником підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, службовими особами митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, службовими особами державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами трудовий договір може бути припинений за одноразове грубе порушення трудових обов'язків.

З працівником, який безпосередньо обслуговує гроші або товарні цінності, трудовий договір може бути припинений у разі його винних дій, якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього власника або уповноваженого ним органу. З працівником, який виконує виховні функції, трудовий договір припиняється у разі вчинення ним аморального проступку. Від П. п. т. д. слід відрізняти причину припинення його — факт або подію, що дає одній із сторін трудового договору право розірвати його згідно із встановленими підставами. Так, П. п. т. д. з працівником, який систематично порушує трудову дисципліну, є п. 3 ст. 40 КЗпП України, а причиною розірвання трудового договору на цій підставі — чергове конкретне порушення трудової дисципліни.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити