Методи та прийоми емоційного налаштування на урок - Навчально-методичний посібник - Л.В.Коваленко 2014


Література

1. Алексєєва М. І. Мотиви навчання учнів. — К.: Радянська школа, 1974.—115 с.

2. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. - К.: Либідь, 1998.- 558 с.

3. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. — К.: Радянська школа, 1981. — 214 с.

4. Баршай Л. С. Індивідуалізація пізнавальної самостійності школярів // Початкова школа, 1991. —№12.-С. 18-20.

5. Бєляєв С. Б. Рівні активності учнів у навчально-пізнавальному процесі // Наукові записки кафедри педагогіки. - Харків: Основа, 1999. - С. 94- 98.

6. Богопольський А. О. Як індивідуалізувати навчальний процес// Радянська школа. — 1991. —№ 7. - С. 75-77.

7. Ващенко Г. І. Методи навчання. — К.: Освіта,1996.-256 с.

8. Володько В. М. Індивідуалізація і диференціація навчання //Педагогіка і психологія. — 1997. —№4. -С. 17-23

9. Вукіна Н.В., Дементієвська Н.П. Критичне мислення: як цього навчати. Науково- методичний посібник. - Х.: Видавнича група «Основа»: «Тріада + », 2007.-112с.

10. Грабовська І, Киричук О. Формування позитивної мотивації діяльності особистості // Рідна школа. - 2001. -№ 5. -С. 18-19.

11. Захарчук Н. Новий напрямок у навчанні , нові можливості розвитку дітей // Початкова школа —2000. - №1.

12. Евдокимов В. Й., Олейник Т. А., Горькова С. А., Микитюк М. В. Практикум по развитию критического мышления. — Харьков: Торнадо, 2002. — 143 с.

13. Ермаш Г. Л. Творческая природа искусства. -М.: Искусство, 1997. -320

14. Иванова С. Ф. Вместе искать истину. — М., 1989.

15. Ивин А. А. Основы теории аргументации. — М., 1997.

16. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. Методичний посібник. - К.: А.П.Н., 2003.

17. Казанцева І. Творча діяльність як засіб формування міцності знань школярів // Рідна школа. —2001. -№2. -С. 26-28.

18. Кирсанов А. А. Индивидуальная учебная деятельность учащихся. — Казань, 1980. — 63 с.

19. Коберник Г. І. Індивідуалізація і диференціація навчання в початкових класах: теорія і методика. —К.: Науковий світ, 2001. - 213 с.

20. Коберник Г І. Коберник О. М. Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів // Рідна школа. -1999. - №12.

21. Козлова В. Т. Индивидуальность учащегося и индивидуальный подход. — М.: Знание, 1992. —80с.

22. Коменський Я. А. Вибрані педагогічні твори у2-хт. - К., 1992. - Т. 1.

23. Концепція середньої загальноосвітньої школи України. - К., 1990.

24. Навалокова Н.П. Практична педагогіка. 99 схем і таблиць. - Х.: Вид. група «Основа», 2008. - 117с.

25. Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. - Х.: Вид. група «Основа»,2008.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити