Українська мова (за професійним спрямуванням)
Опорні конспекти

Тема 3. Особливості лексичного складу української літературної мови у професійному мовленні

 

2. Правопис, вживання та утворення графічних скорочень, абревіатур і складноскорочених слів

 

Абревіатури фахових термінів у певній професійно-орієнтованій галузі

Скорочення для зорового сприйняття називають графічними скороченнями. Вони не мають граматичного оформлення, позначаються малими літерами. Наприклад: і т.д., р-н, м-ць, тов.; повторення початкових літер: тт., рр., дробове написання о/с. Це нормативні скорочення.

Другий тип: АН-24, ТУ-104, КПУ - пишуться без крапок і мають граматичні форми. Абревіація - це спосіб творення слів від усічених основ. Види:

1)  Складовий тип - нові слова утворюються з усічених основ кількох слів (Донбас).

2)  Ініціальний тип - нові слова утворюються з початкових букв або звуків (вуз).

3)  Мішаний тип - нові слова утворюються поєднанням усіченої основи одного слова з окремими словами (держадміністрація).

Власне абревіатурою називають складноскорочене слово, утворене з початкових складів або з перших літер словосполучення.

Правопис складноскорочених слів:

1.  Назви установ, закладів, організацій тощо, утворені з частин слів, пишуться:

·       з великої літери, якщо вони вживаються на позначення установ одинично: Укрцукорпром.

·       з малої літери, якщо такі слова є родовими назвами: міськрада, облвно.

2. Складноскорочені слова, що утворені з початкових букв або звуків, пишуться великими літерами (ГЕС - гідроелектростанція, НТР).

·       великими літерами пишуться і складноскорочені слова, утворені від іншомовних словосполучень: НАТО.

·       малими літерами пишуться загс, неп.

·       якщо вони відмінюються, то закінчення дописуються малими літерами: ЗІЛом, ЛАЗи.

·       у складноскорочених словах, утворених іншими способами, усі частини пишуться з малих літер: оргвідділ, завгосп.

·       власні складноскорочені назви пишуться з великої літери: Донбас.

·       на письмі скорочуються слова на приголосний (громадянин - гр., наприклад - напр.) Але: нашої ери - н. е., острів - о.

·       в кінці графічних скорочень ставиться крапка. Але в скорочених назвах мір (кг, км, хв) крапки немає.

·       не ставиться крапка і між подвоєними буквами, що вказують на множину: pp. - роки, тт. - томи.

·       якщо в скороченні подано початок і кінець слова, то на місце пропущених букв ставиться дефіс: видавництво - вид-во.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити