Українська мова (за професійним спрямуванням)
Опорні конспекти

Тема 5. Українська морфологія. Роль морфологічних засобів у ділових паперах

 

3. Особливості запису цифрової інформації. Узгодження числівників з іменниками

 

При оформленні ділової документації щодо запису числівників слід керуватися такими правилами:

1.   Прості кількісні числівники, які називають однозначне число (без вказівки на одиниці виміру) в запису відтворюються словом, а не цифрою (таких виробів повинно бути не більше трьох). Так само записуються однозначні числівники, якими позначаються часові межі (випробування повинні тривати три-п'ять місяців).

Якщо однозначне число вживається у поєднанні з одиницею виміру, воно пишеться цифрами (7 гектарів, 15 кілометрів).

2.  Складні й складені числівники записують цифрами, крім тих випадків, коли ними починаються речення (Було заплановано 12 виступів і Дванадцять виступів заплановано па середу). Цілі числа, які виражаються кількома знаками, прийнято записувати, розбиваючи їх на класи за допомогою пропусків. Місце пропусків залежить від системи обчислення (при десятковій — кожен четвертий знак: 100 000 т, 253 670 гри.).

3.  Порядковий числівник, що передається арабськими цифрами, вводиться в текст з відмінковими закінченнями (по 1-му класу точності, за 5-ю школою). При перерахуванні кількох порядкових числівників відмінкове закінчення ставиться лише один раз (вироби 1,2 і 3-го сортів).

4.  Деякі порядкові числівники для розрізнення позначаються в документах римськими цифрами, але без відмінкових закінчень: V місяць, 111 квартал.

5. Складні слова із цифровим позначенням, можуть писатися в документації комбіновано (20-процентний, 4-міліметровий). Дозволяється другу частину таких назв скорочувати, якщо це одиниця виміру (50-км, 4-мм).

6.  Окремі види інформації передаються у вигляді змішаного запису, який складається з цифр і слів (можна 105 і 1 000 000, 473 000 і 473 тис.), що значно полегшує сприйняття великих і малих чисел.

7.  У діловому стилі приблизна кількість відтворюється дуже обмеженим числом зворотів (понад, до, зверх, більше, менше). Широко вживаються дробові числівники.

Сфера ж використання збірних числівників обмежена розмовним і художнім стилями, де вони функціонують паралельно з кількісними для називання осіб, істот, предметів і речей.

Збірні числівники поєднуються:

а)  з іменниками чоловічого роду, а також з іменниками «спільного» роду: троє друзів, четверо студентів, п'ятеро громадян;

б)  з особовими займенниками ми, ви, вони: їх було семеро, нас було двоє;

в)  з іменниками IV відміни (назвами тварин): троє ведмежат, четверо телят;

г)  з множинними іменниками: двоє ножиць, троє окулярів.

Збірні числівники не поєднуються:

а)  з іменниками на позначення осіб жіночої статі, не літературним є поєднання: п'ятеро жінок, троє робітників;

б)  з назвами неістот, просторіччям вважаються поєднання: четверо столів, троє книг;

в)  з назвами, що позначають дорослих тварин, не літературними вважаються словосполучення: двоє левів, троє лисиць.

Увага! Не сполучаються із збірними числівниками іменники на позначення високих та офіційних осіб: сполучення па зразок п'ятеро президентів, троє професорів вважаються усно-розмовними й у літературній мові не вживаються.

Числівники, які означають парність {обидва, обидві, обоє) частіше вживаються в розмовному та художньому стилях (Обидва мовчали (В. Собко)). У певних сполученнях вони використовуються в публіцистичному і в науковому стилях: в обох випадках, в обох експериментах.

Мають розмовний характер і не відповідають літературній нормі утворення, наприклад, 22 ножиці (двадцять двоє ножиць) .

Збірні числівники не можуть входити до складених. Тому при поєднанні складених числівників, які закінчуються па два (три, чотири), з множинними іменниками та іменниками IV відміни, як-от: теля, лоша, курча використовуються лічильні слова голова, штука, пара, екземпляр, одиниця: двадцять дві пари окулярів, сорок чотири екземпляри книг.

Означення, які входять до складу кількісно-іменного словосполучення, може мати форму або називного, або родового відмінка множини (дві рівні (рівних) частини). Однак при іменниках жіночого роду перевага надається формі називного відмінка (дві бурхливі ріки), а при іменниках чоловічого й середнього роду частіше вживається форма родового відмінка (два гірських озера).

На відміну від російської мови іменники з числівниками: два, три, чотири вживаються у формі називного відмінка множини: два фахівці, дві книги. Проте іменники, які в однині та множині мають різні основи (громадянин — громадяни, селянин — селяни, друг — друзі) поєднуються з числівником два у формі родового відмінка однини: два громадянина, два друга.

Увага! Ненормативними є словосполучення пара слів, пара хвилин. Літературною нормою вважаються кілька слів, кілька хвилин. Слово пара поєднується з іменниками, що позначає однорідні предмети як одне ціле: пара чобіт, пара коней; з іменниками (у множині), які позначають предмети роздрібної торгівлі: пара яблук; з іменниками на позначення осіб, об'єднаних спільною дією, станом, почуттям: молода пара, пара фігуристів.

У поєднаннях дробових числівників з іменниками, іменник вживається в тому відмінку, якого вимагає останнє слово дробового числівника: 5 1/4 грама (п'ять і одна четверта грама), неправильно: 5 1/4 грамів; більше 50,5 процента (більше п'ятдесяти і п'яти десятих процента, а не процентів).

Форми числівників два, три, чотири вживаються, коли наступна частина починається з приголосного (крім слів сотий, тисячний, мільйонний, мільярдний): двогодинний, двоповерховий, триденний, трипроцентний, триразовий, чотиримісячний. Числівникові форми двох, трьох, чотирьох вживаються, коли наступна частина починається з голосного (двохактний, чотирьохосьовий, трьохосновний), коли другого частиною складного слова є порядкові числівники сотий, мільйонний, мільярдний.

Іменники у сполученні з кількісно-дробовими числівниками вживаються у формі родового відмінка однини: одна восьма кілограма, дві третіх шляху, одна тридцять друга розчину.

Числівники півтора, півтори сполучаються з іменниками у формі родового відмінка однини (півтора процента, півтори години), числівник півтораста - з іменниками у формі родового відмінка множини (півтораста гривень).

Зв’язок числівників з іменниками. Числівник - це частина мови, яка означає абстрактно-математичну кількість (12, 124, 5 2/3, 0,25) або точно визначену кількість предметів при лічбі (25 кілометрів, 150 грамів, 5 сантиметрів, десятеро курчат).

Числівники керують певними формами відмінків іменників, з якими сполучаються, або узгоджуються з ними.

1.  Числівник один узгоджується з іменником у роді, числі й відмінку: один зошит, одна заява, одно (одне) перо. Числівник одні сполучається з іменниками, що мають тільки форму множини (множинні іменники): одні сани, канікули, ворота.

2.  Числівник два має дві форми роду (два - чоловічий і середній, дві - жіночий): два плуги, озера, дві річки.

3.  Після числівників два, три, чотири (а також після складених числівників останнім словом яких є два, три, чотири) іменники вживаються у формі називного відмінка множини: два трактори, три автомашини, двадцять чотири причепи. Якщо при іменниках є прикметники, то вони можуть набувати форми як називного (три нові костюми), так і родового відмінка множини (три нових костюми).

Числівники два, три, чотири не сполучаються з абстрактними іменниками, тобто іменниками, які не підлягають лічбі (турбота, доброта, людяність), з іменниками ІV відміни теля, порося і под. (при них вживаються збірні числівники: двоє, троє, четверо поросят), а також з іменниками, що мають тільки форму множини (гроші, кошти, відходи).

4.  Після числівника п’ять і наступних іменники вживаються у формі родового відмінка множини: п’ять метрів, вісім цистерн, шістнадцять комп’ютерів, сто двадцять дев’ять верстатів.

5.  З числівниками тисяча, мільйон, нуль іменники вживаються у формі родового відмінка множини: тисяча картин, мільйон карбованців, нуль одиниць.

Примітка. Зі словами пара, десяток, дюжина, сила, маса іменники вживаються у родовому відмінку множини: пара шкарпеток, десяток гусей.

6.  Після числівників половина, третина, чверть іменники вживаються у родовому відмінку однини: половина шляху, чверть товару (але половина задач, третина дерев, чверть показників).

7.  З неозначено-кількісними (багато, небагато, кілька, кільканадцять, кількасот, декілька) та збірними числівниками (двоє, троє, четверо, десятеро, двадцятеро, тридцятеро) іменники вживаються у формі родового відмінка множини (декілька років, багато студентів, п’ятнадцятеро каченят).

8.  Після дробових числівників іменники вживаються у формі родового відмінка однини: одна друга числа, одна ціла і п’ять десятих гектара, дві третіх урожаю. Якщо до складу чисел входять слова половина, чверть, то відмінкова форма іменника залежать від форми цілого числа: дві з половиною доби (бо дві доби), вісім з половиною кілометрів (бо вісім кілометрів).

9.  Числівники півтора, півтори сполучаються з іменниками у формі родового відмінка множини: півтора року, півтора доби, півтораста центнерів.

10. Порядкові числівники узгоджуються з іменниками у роді, числі й відмінку: п’ятий місяць, двадцять другий день, двісті сорок шостий номер.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити