Українська мова (за професійним спрямуванням)
Опорні конспекти

Тема 5. Українська морфологія. Роль морфологічних засобів у ділових паперах

 

4. Правопис та відмінювання числівників

 

Відмінювання числівників

 

•    Числівник один відмінюється за родами, числами та відмінками, як займенник той (подібно до прикметників): один, одного, одному, Н/Р.в., одним, на одному/на однім.

•    3, 4, кілька, багато та всі збірні відмінюються за зразком відмінювання числівника 2 (у збірних числівниках у непрямих відмінках суфікс -еро відпадає, у збірному числівнику обидва, обидві відпадає частина - два, -дві. Лише числівники чотири (четверо) і багато в О.в. мають закінчення -ма: чотирма, багатьма. Числівники обидва, обидві, обоє в непрямих відмінках мають однакові форми: обох, обом, обома.

Н.  два, дві

Р. двох

Д. двом

З. Н\Р.

О.  двма

М. на двох

Н.  п’ятеро.

Р. п’ ятьох

Д. п’ятьом

З. Н/Р.

О.  п’ятьома

На п’ятьох

·        Числівники від 5 до 80 (крім 40), кільканадцять, кількадесят відмінюються, як числівник 5 (у складних числівниках 50-80 відмінюється лише друга частина):

Н.  п’ять

Р. п’яти, п’ятьох

Д. п’яти, п’ятьом

З. Н/Р.в.

О.  п’ятьма, п’ятьома

М. на п’яти, п’ятьох.

Н.  п’ятдесят

Р. п’ятдесяти

Д. п’ятдесяти

З. Н/Р.в.

О.  п’ятдесятьма

М. на п’ятдесяти

•     40, 90, 100 в усіх відмінках, крім Н.в. і З.в., мають однакове закінчення -а:

Н. сорок

Р. сорока

Д. сорока

З. сорок

О. сорока

М. на сорока

•     У складних числівниках 200-900, кількасот змінюються обидві частини: перша - як числівник 2 або 5, друга - як іменник місто в множині. Пишуться вони разом:

Н. п’ять міст - п’ятсот

Р. п’яти міст - п’ятисот

Д. п’яти містам - п’ятистам

З. п’ять міст - п’ятсот

О. п’ятьма містами - п’ятьмастами

М. на п’яти містах - на п’ятистах

•     0, 1000, 100000, мільярд відмінюються, як іменники відповідної відміни й групи:

Н. нуль

Р. нуля

Д. нулю, нулеві

З. нуль

О. нулем

М. нулі, нулеві

Н. тисяча

Р. тисячі

Д. тисячі

З. тисячу

О. тисячею М. тисячі

•     Порядкові числівники змінюються за родами, числами й відмінками, як прикметники: третій - як прикметники м’якої групи, усі інші - як прикметники твердої групи. Причому в складених порядкових змінюється тільки останнє слово (у складених кількісних числівниках - усі складові частини).

Н. тисяча сьомий

Р. тисяча сьомого

Д. тисяча сьомому

З. Н/Р.в.

О. тисяча сьомим

М. на тисяча сьомому

Н. тисяча сім.

Р. тисячі семи

Д. тисячі семи

З. тисячу сім

О. тисячею сьома

М. тисячі семи.

•     У дробових числівниках чисельник відмінюється, як відповідний кількісний числівник, а знаменник - як порядковий. Причому після чисельників дві,три, чотири знаменник ставиться у формі називного відмінка множини, а після п’ять та більше - у формі Р.в. множини: дві треті (частини), дев’ять десятих (частин).

Н. одна десята

Р. однієї десятої

Д. одній десятій

З. одну десяту

О. однією десятою

М. на одній десятій

 

Написання числівників

 

1. У складних числівниках у кінці першої частини м’який знак не пишеться: п’ятдесят, п’ятсот, шістнадцять.

2. Порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишуться одним словом, і перша частина в них стоїть у Р.в. (крім 100, 90): двохсотий, трьохсот десятимільйонний (але стотисячний).

3. У порядкових числівниках, утворених від назв десятків, перша частина не змінюється: п’ятдесятий.

4. На початку складних слів числівники 1, 2, 4, 4 мають відповідно форми одно-, дво-, три-, чотири: однозвучний, двоповерховий (а не двохповерховий), чотирикутник, триярусний. Форми двох-, трьох-, чотирьох- вживаються тільки перед частинами, що починаються з голосного: двохелементний, трьохактний.

5. 5 і більше (крім 100, 90) на початку складних слів мають форму Р.в.: п’ятиденний, пятисоткілограмовий (але стодоларовий). Це стосується й 2, 3, 4, якщо вони є частиною складеного числівника: двадцять два роки - двадцятидвохрічний (але дворічний), тридцять три дні - тридцятитрьохденний (але триденний).

6. Якщо перша частина від числівникового слова записується цифрами,то кінцева частина приєднується безпосередньо до цифр через дефіс: 49-мільйонний, 125-річчя.

7. Букви дописуються до цифр тільки на позначення порядкових числівників: 7-1, 11-го, 12-му, 1990-і.

8. Якщо закінчення числівника позначається однією буквою, то до цифри дописується тільки закінчення (від основи букви не відриваються): перша - 1-а, десяту - 10-у. Якщо закінчення числівника позначається двома чи трьома буквами, то до цифри дописуються лише ті букви, які йдуть після букви, що позначає голосний: першої - 1-ї, першого - 1-го, першому - 1-му, першим - 1-м, перших - 1-х.

9. До римських цифр букви не дописують: І квартал, з ІІІ кварталу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити