Українська мова (за професійним спрямуванням)
Опорні конспекти

Тема 1. Літературна мова як основа ділового та професійного спілкування. Стилістична диференціація української літературної мови

1. Поняття літературної мови та її норми

2. Час виникнення та основні етапи розвитку української мови

3. Особливості писемного професійного мовлення

4. Стилістична диференціація української мови

  ХУДОЖНІЙ СТИЛЬ

  ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

  ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ

  НАУКОВИЙ СТИЛЬ

  КОНФЕСІЙНИЙ СТИЛЬ

  РОЗМОВНИЙ СТИЛЬ

  ЕПІСТОЛЯРНИЙ СТИЛЬ

Тема 2. Особливості української орфографії у професійному мовленні та її значення для правильного оформлення ділових паперів

1. Правила вживання апострофа у текстах документів

2. Вживання м’якого знака

3. Вживання великої літери

4. Спрощення в групах приголосних

5. Подвоєння літер на позначення подовження і збігу приголосних. Подвоєння приголосних на письмі

6. Правопис складних слів

7. Документ як основний вид офіційно-ділового стилю. Вимоги до документа. Реквізит як елемент документа. Поділ документів за структурними ознаками

8. Документи в управлінській діяльності

9. Основні правила оформлювання документів

Тема 3. Особливості лексичного складу української літературної мови у професійному мовленні

1. Поняття про терміни і професіоналізми як невід’ємну складову частину професійного мовлення

2. Правопис, вживання та утворення графічних скорочень, абревіатур і складноскорочених слів

3. Особливості використання синонімів у професійному мовленні

4. Поняття про пароніми, труднощі їх засвоєння у професійному спілкуванні

Тема 4. Українська фразеологія та її місце у професійному мовленні. Українська лексикографія. Словотвір у діловій мові

1. Типи фразеологічних одиниць в українській мові

2. Лексикографія (словники)

3. Особливості словотвору у професійному мовленні. Правопис префіксів та суфіксів

4. Зміни голосних та приголосних при словозміні та словотворенні

Тема 5. Українська морфологія. Роль морфологічних засобів у ділових паперах

1. Особливості вживання іменників у професійному мовленні. Особливості давального та кличного відмінків іменників в офіційно-діловому стилі

2. Вживання закінчень -а (-я), -у (-ю) у родовому відмінку однини іменників чоловічого роду

3. Особливості запису цифрової інформації. Узгодження числівників з іменниками

4. Правопис та відмінювання числівників

5. Особливості використання в ділових паперах прикметників, займенників та дієслів

Тема 6. Синтаксичні особливості професійного мовлення

1. Однорідні члени речення

2. Дієприкметникові та дієприслівникові звороти, особливості їх вживання у документах

3. Синтаксис усного й писемного ділового мовлення

Тема 7. Особливості української пунктуації у ділових паперах

1. Розділові знаки при звертаннях

2. Розділові знаки при відокремлених означеннях. Відокремлені уточнюючі члени речення

3. Розділові знаки при однорідних членах речення

4. Складне речення

5. Пряма мова і розділові знаки при ній

Тема 8. Особливості усного професійного спілкування

1. Загальні ознаки усного мовлення

2. Характеристика видів усного професійного спілкування (прийом відвідувачів; телефонна розмова, телефонний етикет; ділові засідання, етика ділового спілкування)

3. Усне публічне мовлення

4. Орфоепічна правильність мовлення

5. Засоби милозвучності української мови

6. Мовний етикет

ЛІТЕРАТУРА


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити