Безпека життєдіяльності - Я. І. Бедрій 2009

1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

1.4. Моделювання та прогнозування небезпечних ситуацій


За умов функціонування систем «людина-машина» з різних причин виникають небезпечні ситуації. Тому великого значення набуває вміння оцінити характер їх можливих наслідків з точки зору розробки ефективних заходів щодо запобігання аварійності та травматизму [12].

Умови, за котрих існує навіть малоймовірна можливість впливу на людину небезпечного чинника, можна назвати небезпечними умовами (НУ), а дії людини, що не відповідають науково обґрунтованим нормам професійної поведінки — небезпечними діями (НД).

Здійснюючи небезпечні дії, оператор може перебувати в обставинах: мети, часу, місця, причин та способу дії. Випадковий збіг(поєднання) в певний момент часу та небезпечних обставин (НО) створює реальну можливість виникнення нової випадкової події — небезпечної ситуації. За небезпечною ситуацією з певним ступенем ймовірності виникають наслідки — сприятливий наслідок (СН), аварія (А) або травма (Т).

Нижче наводиться узагальнена логічна модель процесу виникнення небезпечної ситуації з можливими наслідками від дії декількох небезпечних чинників на певному робочому місці (ПРМ):Процес формування та виникнення небезпечної ситуації може починатися з моменту появи на робочому місці однієї або декількох небезпечних умов або дій НУ або НД при появі НВФ. Навіть якщо при появі НВФ з'явилася одна НУ або НД, то можна вважати, що вже з'явилася реальна небезпека, хоча її ймовірність може бути незначною.

Небезпечна ситуація виникає в потоці випадкових статистично залежних або незалежних випадкових подій, причому таким чином, що на початку цього потоку перебуває НУ або НД, або їх поєднання. В цьому випадку можна точно визначити ту початкову подію, з котрої розпочинається потік наступних випадкових подій і закінчується небажаними наслідками. Припинення такого потоку можливе шляхом усунення початкової події, котра і є причиною виникнення всіх подальших подій. Аналіз взаємозв'язків випадкових подій, котрі формують небезпечну ситуацію, дає можливість визначити пріоритет такої випадкової події.

Така ситуація ілюструється наведеною нижче узагальненою схемою (Рис. 13). Ця схема об'єднує в собі небезпечні ситуації різних видів.Основні з них можна подати таким чином:

1. НУ — НС — СН, А, Т.

2. НД — НС — СН, А, Т.

3. НУ — НД — НС — СН, А, Т.

4. НД — НУ — НС — СН, А, Т.

5. НУ1 — НУ2 — ...НУn — НС — СН, А, Т.

6. НД1 — НД2 — ... НДn — НС — СН, А, Т.

Схема ілюструє лінійні потоки випадкових подій. Такі потоки виникають внаслідок поєднання статистично залежних випадкових подій.

Якщо потоки випадкових подій формуються одночасно з формуванням випадкових статистично залежних подій, то вони матимуть розгалужену форму.

У процесі проведення контролю, технічної експертизи детально описують небезпечні умови, можливі небезпечні дії в поєднанні з кожною НУ та конкретні ситуації з можливими наслідками. Після цього на підставі логічного аналізу вибирають заходи щодо запобігання розвитку НС. Слід вибирати заходи щодо усунення такої НУ або дії, з котрих починається розвиток процесу виникнення НС.

Оскільки будь-яку НС завжди формує декілька статистично залежних або незалежних між собою випадкових подій, то вірогідність можливого її виникнення можна визначити шляхом розрахунку відповідної ймовірності таким чином.

Небезпечна ситуація виникає внаслідок декількох залежних випадкових подій (НУ, НУ2...НД, НД2) з відомими ймовірностями Р(НУ,), Р(НУ2) ... Р(НД,), Р(НД2). Ймовірність виникнення небезпечної ситуації можна розрахувати за формулою множення ймовірностей цих подій:

Р(НС) =Р(НУ1) • Р(НУ2) • Р(НД1) • Р(НД2).

Якщо НС створюють дві статистично незалежні події (наприклад, НУ і НД) з ймовірностями Р(НУ) та Р(НД), то ймовірність НС можна розрахувати за формулою:

Р(НС)=Р| Р(НУ,)+Р(НУ2)+Р(НД)] =

=Р(НУ1)+Р(НУ2)+Р(НД)-Р(НУ1) • Р(НУ2)-Р(НУ1) • Р(НД)-

-Р(НУ,)х* Р(НД)+Р(НУ1) • Р(НУ2) • Р(НД)

У випадку, коли небезпечна ситуація формується з випадкових подій, кількість котрих перевищує 3, то її ймовірність легше розрахувати, розбивши попередньо вхідні події на групи по 2 або по 3 події.

Таким чином, вивчення умов, процесів формування НС, їх моделювання та оцінка шляхом розрахунку ймовірності виникнення дозволяє прогнозувати Н С, обґрунтовано розробляти ефективні заходи щодо їх попередження.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити