Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ГРУШЕВСЬКИЙ Михайло Сергійович

ГРУШЕВСЬКИЙ Михайло Сергійович (29.09.1866, м. Холм - 25.11.1934, Кисловодськ, похований у Києві, на Байковому кладовищі) - видатний укр. історик, етнолог, фольклорист, соціолог, організатор науки, держ. та політ, діяч — перший президент УНР.

Соціол. погляди вченого формувалися під впливом ідей О. Конта, Г. Спенсера, Е. Дюркгейма, Л. Леві-Брюля та передових соціол. ідей свого часу. Як цілком свідомий та оригінальний соціолог стверджує себе у період еміграції Є одним з ініціаторів та організаторів Укр. соціол. ін-ту, заснованого у Відні в 1919 р Як проф. ін-ту. з 1919 по 1921 рр. викладає свій курс генетичної соціології і готує свою основну соціол. працю «Початки громадянства (генетична соціологія)».

Центральною ідеєю генетичної соціології є теорет. обґрунтування законів трансформації людського суспільства, а також спроби застосувати вироблені соціол. теорією підходи до сх. європейського в цілому і укр. зокрема матеріалу. Постійне протиборство індивідуалістичних та колективіст, тенденцій в історії людства є , за Г., основною рушійною силою соціальної еволюції. Вчений виділяє в історії людства три стадії, які відповідають: 1) родоплемінному устрою, 2) класовому устрою і виникненню держави та 3) розвитку нових колективіст, тенденцій, що знаменують собою перехід до народної демокр. держави. Г. гостро полемізує з теорією виникнення людського суспільства Л. Моргана та її марксист, тлумаченням. Г. піддавав критиці ці теорії за їх претензії на універсальність та загальність, а також однобічне бачення рушійних сил еволюції, що були зведені до зміни форм шлюбних відносин у Л. Моргана та екон. відносин в марксист, інтерпретації. Вважав, що врахувати дію усіх факторів соціального розвитку неможливо тому, що всі вони опосередковані свідомим впливом індивідуальної людської волі на сусп. процес. Справжній соціол. підхід означає багатогранний, позбавлений односторонності аналіз соціальних фактів.

Важливою частиною генетичної соціології є розділ «Українські переживання». Вчений чи не вперше в укр. соціології робить спробу проаналізувати величезний етногр. та літ. матеріал з українознавства суто соціол. методами, зокрема з позицій своєї концепції. Він звертається до творчої спадщини таких видатних українознавців — етнографів, як М. Зібер, М. Сумцов, М. Ковалевський, М. Чернишов, Ф. Вовк. Саме ці дослідження могли б стати, на думку Г., потенційним джерелом для розвитку повноцінної укр. соціології європейського рівня.

Як впливовий громадсько-політ. діяч Г. приділяє значну увагу теорет. і практ. політ, проблемам розбудови Укр. держави. Комплекс цих проблем містив як суто соціол. питання — соціально-класова структура суспільства, проблеми взаємовідносин міста та села, динаміка суспільно — політ. настроїв, так і соціол. аспекти проблем державотворення, серед яких — питання суспільно — політ. устрою, етносоціологія та етнополітика, соціологія сусп. моралі та ін.

Теоретично та юридично обґрунтував право укр. народу на власну державу, довівши, що цей народ існує як окремий істор., культурний та етнічний суб'єкт, Водночас уважав, що головне завдання державності полягає не лише в організації етнічної спільноти у певних формах, а саме в формуванні розвинутих форм громадянськості в Україні - громадянського суспільства у сучасному розумінні.

✵ Тв.: Початки громадянства (генетична соціологія). Відень, 1921; Вступне слово/ Первісно громадянство та його пережитки на Україні К., 1923, Хто такі українці і чого вони хочуть? К,, 1991; На порозі нової України. К., 1991


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити