Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ДІЯ СОЦІАЛЬНА

ДІЯ СОЦІАЛЬНА — форма або спосіб вирішення соціальних проблем і суперечностей, основою яких є протистояння інтересів основних соціальних сил даного суспільства.

В широкому розумінні Д. с. — будь-яка акція, вчинена соціальним суб'єктом з метою забезпечення своїх інтересів та потреб в даній соціокультуршй ситуації. Поширене вузьке тлумачення Д с., згідно з яким нею є поведінка діючого суб'єкта, орієнтована на інших суб'єктів і взаємодію з ними. Саме такого розуміння дотримуються фундатори теорії Д, с. М. Вебер, Ф. Знанецький, Т. Парсонс. За Вебером, Д. с. притаманні такі дві необхідні ознаки: 1) суб'єктивна мотивація суб'єкта, що діє (індивіда) та 2) орієнтація на колишню, теперішню або очікувану в майбутньому поведінку інших індивідів, що діють. У вузькому розумінні Д. с. акцент ставиться на її інтеракційному аспекті, який для даного випадку дійсно має конституюючи значення. Проте інтеракційний аспект не вичерпує усіх вимірів Д. с,, осторонь, напр., лишаються її об'єктивні параметри (енергетичні та інф. джерела Д. с., наявні умови її перебігу та ін.), які існують або складаються незалежно від інтерсуб'єктивних контактів суб'єктів, що діють.

Д. с. є складним структурним процесом, у якому виокремлюються різноманітні аспекти і фази: суб'єкти, що діють, власне дія, її джерела, орієнтація, умови і результати. Важливе значення для Д. с. має ціннісно-нормативна структура суспільства, яка виступає регулятивним комплексом, що скеровує та координує її орієнтацію та перебіг у даних умовах.

Д. с. розрізняються за мірою впливу на відтворення і розвиток сусп. відносин (репродуктивні, креативні, деструктивні); залежно від типу проблем, що розв'язуються (політ., екон., екол. та ін.); за типом суб'єктів, що діють (масові, колективні, індивідуальні); за способом здійснення (реформаторські, рев.); за ступенем раціональності (афективні, традиційні, раціональні); за типом орієнтації (інструментальні, комунікативні); за ступенем мотивування (глибоко мотивовані, свідомо сплановані) тощо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити